سال 18، شماره 2 - ( فروردین - اردیبهشت 1403 )                   جلد 18 شماره 2 صفحات 6-6 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Amirmozafari N, Haddadi A, Mirnejad R, Angaji S A, Babapour E. Relationship Between Drug Efflux Pumps and Resistance to Ciprofloxacin in Clinical Isolates of Acinetobacter baumannii. Iran J Med Microbiol 2024; 18 (2) :6-6
URL: http://ijmm.ir/article-1-2327-fa.html
امیر مظفری نور، حدادی اعظم، میرنژاد رضا، انگجی سید عبدالحمید، باباپور ابراهیم. ارتباط بین پمپ های تخلیه دارو و مقاومت به سیپروفلوکساسین در ایزوله های بالینی اسینتوباکتر بومانی. مجله میکروب شناسی پزشکی ایران. 1403; 18 (2) :6-6

URL: http://ijmm.ir/article-1-2327-fa.html


1- استاد میکروب شناسی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده پزشکی، گروه میکروبیولوژی، تهران
2- استادیار میکروبیولوژی، گروه میکروبیولوژی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی کرج،ایران.
3- استاد گروه باکتری شناسی پزشکی، مرکز تحقیقات بیولوژی مولکولی، مؤسسه زیست شناسی سیستم ها و مسمومیت ها، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله، تهران، ایران.
4- دانشیار زیست شناسی سلولی و مولکولی، گروه زیست شناسی سلولی و مولکولی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه خوارزمی
5- استادیار میکروبیولوژی، گروه میکروبیولوژی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی کرج،ایران ، e.babapour@kiau.ac.ir
چکیده:   (205 مشاهده)
مقدمه و هدف: این مطالعه با هدف بررسی وجود سیستم خروجی AdeABC و نقش آن در مقاومت دارویی با غیرفعال کردن آنها انجام شد.
روش کار: طراحی این مطالعه ابتدا با جداسازی اسینتوباکتر بومانی (A. baumannii) از نمونه های بالینی و سپس بررسی مقاومت به سیپروفلوکساسین انجام شد. در نهایت، حداقل غلظت مهاری (MIC) سیپروفلوکساسین در غیاب و حضور یک مهارکننده پمپ‌های خروجی تعیین شد. بدین منظور نمونه های بالینی از سه بیمارستان تهران به مدت یک سال جمع آوری شد. با روش های کشت و بیوشیمیایی، تشخیص اولیه برای شناسایی A. baumannii انجام شد. در نهایت، از طریق یک روش مولکولی، نمونه های اولیه شناسایی شده تایید شدند. برای بررسی نقش پمپ جریان آنتی بیوتیکی در مقاومت دارویی، حداقل غلظت مهاری (MIC) سیپروفلوکساسین در حضور و عدم حضور مهارکننده پمپ خروجی، کربونیل سیانید ۳-کلروفنیل هیدرازون (CCCP) به روش میکرودیلوشن تعیین شد. علاوه بر این، حضور ژن‌های adeB، adeR و adeS مرتبط با سیستم تخلیه AdeABC توسط PCR بررسی شد. برای تجزیه و تحلیل نتایج از آزمون‌های Chi-squared با نرم‌افزار SPSS (۲۰۱۹) استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که بیش از ۹۸ درصد باکتری‌های جدا شده دارای ژن‌های adeB، adeR و adeS در سیستم تخلیه AdeABC بودند. تقریباً ۴۷.۱۸ درصد از این باکتری‌ها کاهش چهار برابری در سطوح MIC سیپروفلوکساسین را در حضور CCCP نشان دادند.
نتیجه‌گیری: تجویز آنتی‌بیوتیک مناسب همراه با مهارکننده پمپ خروجی ایمن برای درمان عفونت‌های A. baumannii می‌تواند به کاهش آسیب‌های مادی و معنوی ناشی از باکتری‌های مقاوم کمک کند.
     
نوع مطالعه: مقاله پژوهشی | موضوع مقاله: مقاومت پادزیستی (آنتی بیوتیکی)
دریافت: 1402/11/25 | پذیرش: 1403/2/26 | انتشار الکترونیک: 1403/3/5

فهرست منابع
1. Babapour E, Haddadi A, Mirnejad R, Angaji S-A, Amirmozafari N. Biofilm formation in clinical isolates of nosocomial Acinetobacter baumannii and its relationship with multidrug resistance. Asian Pac J Trop. 2016; 6(6):528-33. [DOI:10.1016/j.apjtb.2016.04.006]
2. Smith T, Rana RS, Missiaen P, Rose KD, Sahni A, Singh H, et al. High bat (Chiroptera) diversity in the Early Eocene of India. Naturwissenschaften. 2007;94:1003-9. [DOI:10.1007/s00114-007-0280-9] [PMID]
3. Rodríguez-Baño J, Cisneros JM, Fernández-Cuenca F, Ribera A, Vila J, Pascual A, et al. Clinical features and epidemiology of Acinetobacter baumannii colonization and infection in Spanish hospitals. Infect Control Hosp Epidemiol. 2004;25(10):819-24. [DOI:10.1086/502302] [PMID]
4. Kim UJ, Kim HK, An JH, Cho SK, Park K-H, Jang H-C. Update on the epidemiology, treatment, and outcomes of carbapenem-resistant Acinetobacter infections. Chonnam Med J. 2014;50(2):37-44. [DOI:10.4068/cmj.2014.50.2.37] [PMID] [PMCID]
5. Sugawara E, Nikaido H. Properties of AdeABC and AdeIJK efflux systems of Acinetobacter baumannii compared with those of the AcrAB-TolC system of Escherichia coli. Antimicrob. Agents Chemother. 2014;58(12):7250-7. [DOI:10.1128/AAC.03728-14] [PMID] [PMCID]
6. Giles SK, Stroeher UH, Eijkelkamp BA, Brown MH. Identification of genes essential for pellicle formation in Acinetobacter baumannii. BMC Microbiol. 2015;15(1):1-14. [DOI:10.1186/s12866-015-0440-6] [PMID] [PMCID]
7. Bayram Y, Parlak M, Aypak C, Bayram İ. Three-year review of bacteriological profile and antibiogram of burn wound isolates in Van, Turkey. Int JMed Sci. 2013;10(1):19. [DOI:10.7150/ijms.4723] [PMID] [PMCID]
8. Falagas ME, Rafailidis PI. Attributable mortality of Acinetobacter baumannii: no longer a controversial issue. Critical Care.2007;11(3):134. [DOI:10.1186/cc5911] [PMID] [PMCID]
9. Valentine SC, Contreras D, Tan S, Real LJ, Chu S, Xu HH. Phenotypic and molecular characterization of Acinetobacter baumannii clinical isolates from nosocomial outbreaks in Los Angeles County, California. J Clin Microbiol. 2008;46(8):2499-507. [DOI:10.1128/JCM.00367-08] [PMID] [PMCID]
10. Wieczorek P, Sacha P, Hauschild T, Zórawski M, Krawczyk M, Tryniszewska E. Multidrug resistant Acinetobacter baumannii--the role of AdeABC (RND family) efflux pump in resistance to antibiotics. Folia Histochemica et cyto Biologica. 2008;46(3):257-67. [DOI:10.2478/v10042-008-0056-x] [PMID]
11. Sengupta S, Kumar P, Ciraj A, Shivananda P. Acinetobacter baumannii an emerging nosocomial pathogen in the burns unit Manipal, India. Burns. 2001;27(2):140-4. [DOI:10.1016/S0305-4179(00)00094-2] [PMID]
12. Joly-Guillou ML. Clinical impact and pathogenicity of Acinetobacter. Clin Microbiol Infect. 2005;11(11):868-73. [DOI:10.1111/j.1469-0691.2005.01227.x] [PMID]
13. Fournier P-E, Vallenet D, Barbe V, Audic S, Ogata H, Poirel L, et al. Comparative genomics of multidrug resistance in Acinetobacter baumannii. PLoS Genet. 2006;2(1):e7. [DOI:10.1371/journal.pgen.0020007] [PMID] [PMCID]
14. Neonakis IK, Spandidos DA, Petinaki E. Confronting multidrug-resistant Acinetobacter baumannii: a review. Int J Antimicrob Agents. 2011;37(2):102-9. [DOI:10.1016/j.ijantimicag.2010.10.014] [PMID]
15. Rahbar M, Mehrgan H, Aliakbari NH. Prevalence of antibiotic-resistant Acinetobacter baumannii in a 1000-bed tertiary care hospital in Tehran, Iran. Indian J Pathol Microbiol. 2010; 53(2):290-3. [DOI:10.4103/0377-4929.64333] [PMID]
16. Armin S, Karimi A, Fallah F, Tabatabaii SR, Alfatemi SM, Khiabanirad P, et al. Antimicrobial resistance patterns of Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa and Staphylococcus aureus isolated from patients with nosocomial infections admitted to tehran hospitals. Arch Pediatr Infect Dis. 2015;3(4):e32554 [DOI:10.5812/pedinfect.32554]
17. Mirnejad R, Mostofi S, Masjedian F. Antibiotic resistance and carriage class 1 and 2 integrons in clinical isolates of Acinetobacter baumannii from Tehran, Iran. Asian Pac J Trop. 2013;3(2):140-5. [DOI:10.1016/S2221-1691(13)60038-6] [PMID]
18. Aminzadeh Z and Yaghubi T. Drug-resistant post-neurosurgical nosocomial Acinetobacter baumannii meningitis in two Iranian hospitals. African J Microbiol Res. 2012;11(17):4083-84. [DOI:10.5897/AJB11.3850]
19. Peymani A, Fargnia S, Nahaei MR, Sohrabi N, Abbasi L, Ansarin K, et al. Prevalence of class I integron multidrug-resistant Acinetobacter baumannii in Tabriz, northwest of Iran. Pol J Microbiol. 2012;61(1):57-60. [DOI:10.33073/pjm-2012-007] [PMID]
20. Basatian-Tashkan B, Niakan M, Khaledi M, Afkhami H, Sameni F, Bakhti S, et al. Antibiotic resistance assessment of Acinetobacter baumannii isolates from Tehran hospitals due to the presence of efflux pumps encoding genes (adeA and adeS genes) by molecular method. BMC Res Notes. 2020;13:1-6. [DOI:10.1186/s13104-020-05387-6] [PMID] [PMCID]
21. Mahmoudi H, Zare Fahim N, Alikhani M Y, Shokoohizadeh L. Investigation of Antimicrobial Effect of Berberine on Ciprofloxacin and Imipenem Resistance Acinetobacter baumannii Isolated from Hamadan Hospitals. Iran J Med Microbiol. 2020;14(1):44-54. [DOI:10.30699/ijmm.14.1.44]
22. Ghajavand H, Esfahani BN, Havaei SA, Moghim S, Fazeli H. Molecular identification of Acinetobacter baumannii isolated from intensive care units and their antimicrobial resistance patterns. Adv Biomed Res. 2015;4(1):110. [DOI:10.4103/2277-9175.157826] [PMID] [PMCID]
23. Baran G, Erbay A, Bodur H, Öngürü P, Akıncı E, Balaban N, et al. Risk factors for nosocomial imipenem-resistant Acinetobacter baumannii infections. Int J Infect Dis. 2008;12(1):16-21. [DOI:10.1016/j.ijid.2007.03.005] [PMID]
24. Ardebili A, Lari AR, Talebi M. Correlation of ciprofloxacin resistance with the AdeABC efflux system in Acinetobacter baumannii clinical isolates. Ann Lab Med. 2014;34(6):433-8. [DOI:10.3343/alm.2014.34.6.433] [PMID] [PMCID]
25. Park S, Lee KM, Yoo YS, Yoo JS, Yoo JI, Kim HS, et al. Alterations of gyrA, gyrB, and parC and activity of efflux pump in fluoroquinolone-resistant Acinetobacter baumannii. Osong Public Health Res Perspect. 2011;2(3):164-70. [DOI:10.1016/j.phrp.2011.11.040] [PMID] [PMCID]
26. Srinivasan VB, Rajamohan G, Pancholi P, Stevenson K, Tadesse D, Patchanee P, et al. Genetic relatedness and molecular characterization of multidrug-resistant Acinetobacter baumannii isolated in central Ohio, USA. Ann Clin Microbiol Antimicrob. 2009;8(1):21. [DOI:10.1186/1476-0711-8-21] [PMID] [PMCID]
27. Chopra S, Galande A. A fluoroquinolone-resistant Acinetobacter baumannii without the quinolone resistance-determining region mutations. J Antimicrob Chemother. 2011;66(11):2668-70. [DOI:10.1093/jac/dkr364] [PMID]
28. Eliopoulos GM, Maragakis LL, Perl TM. Acinetobacter baumannii: epidemiology, antimicrobial resistance, and treatment options. Clin Infect Dis. 2008;46(8):1254-63. [DOI:10.1086/529198] [PMID]
29. Sun J-R, Chan M-C, Chang T-Y, Wang W-Y, Chiueh T-S. Overexpression of the adeB gene in clinical isolates of tigecycline-nonsusceptible Acinetobacter baumannii without insertion mutations in adeRS. Antimicrob Agents Chemother. 2010;54(11):4934-8. [DOI:10.1128/AAC.00414-10] [PMID] [PMCID]
30. Bratu S, Landman D, Martin DA, Georgescu C, Quale J. Correlation of antimicrobial resistance with β-lactamases, the OmpA-like porin, and efflux pumps in clinical isolates of Acinetobacter baumannii endemic to New York City. Antimicrob Agents Chemother. 2008; 52(9):2999-3005. [DOI:10.1128/AAC.01684-07] [PMID] [PMCID]
31. Nemec A, Maixnerová M, van der Reijden TJ, Van den Broek PJ, Dijkshoorn L. Relationship between the AdeABC efflux system gene content, netilmicin susceptibility and multidrug resistance in a genotypically diverse collection of Acinetobacter baumannii strains. J Antimicrob Chemother. 2007;60(3):483-9. [DOI:10.1093/jac/dkm231] [PMID]
32. Huys G, Cnockaert M, Vaneechoutte M, Woodford N, Nemec A, Dijkshoorn L, et al. Distribution of tetracycline resistance genes in genotypically related and unrelated multiresistant Acinetobacter baumannii strains from different European hospitals. Res Microbiol. 2005;156(3):348-55. [DOI:10.1016/j.resmic.2004.10.008] [PMID]
33. Abdi-Ali A, Nikasa P, Rahmani-Badi A, Al-Hamad A. In vitro Evaluation of proton motive force-dependent efflux pumps among multidrug-resistant Acinetobacter baumannii isolated from patients at Tehran hospitals. Jundishapur J Microbiol. 2013;6(7):1-5. [DOI:10.5812/jjm.6792]
34. Huang L, Sun L, Xu G, Xia T. Differential susceptibility to carbapenems due to the AdeABC efflux pump among nosocomial outbreak isolates of Acinetobacter baumannii in a Chinese hospital. Diagn Microbiol Infect Dis. 2008;62(3):326-32 [DOI:10.1016/j.diagmicrobio.2008.06.008] [PMID]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله میکروب شناسی پزشکی ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق   ناشر: موسسه فرنام

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Iranian Journal of Medical Microbiology

Designed & Developed by : Yektaweb Publishr: Farname Inc.