راهنمای نگارش مقالات

 | تاریخ ارسال: 1400/9/29 | 
لطفا راهنمای انگلیسی مقاله را مطالعه کنید

 پژوهشگران گرامی، از ابتدای سال ۲۰۲۲ میلادی، تمامی مقالاتی سابمیت شده تنها به زبان انگلیسی دریافت می گردد (لینک).

 

 
 
 
 
اطلاعیه:
با توجه به استقبال نویسندگان خارجی و نمایه سازی در اسکاپوس از ۲۰۲۰ و اقدام در نمایه های درجه یک دیگر، مقالات این نشریه به زبان انگلیسی منتشر می گردد.

پژوهشگران گرامی، از ابتدای سال ۲۰۲۲ میلادی، تمامی مقالاتی سابمیت شده تنها به زبان انگلیسی دریافت می گردد.
 

نسخه انگلیسی مقاله بر اساس شیوه نگارش مقالات AMA دریافت خواهد شد. 
نسخه انگلیسی مقالات پیش از پذیرش توسط داور متخصص زبان انگلیسی، مطالعه می شود و در صورت نیاز، گواهی Native دریافت خواهد شد.
همچنین پلاژیاریسم مقالات نیز توسط کارشناس بررسی و تحلیل می گردد.

مجله میکروب‌شناسی پزشکی ایران بیش از ۶۰۰۰ ارجاع در گوگل دریافت کرده است. 

 

مجله از داوری مقالاتی که مطابق فرمت استاندارد مجله تهیه نشوند معذور است. لطفا قبل از ارسال شرایط فنی مقاله را مطالعه بفرمایید

ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺸﯽ میکروب شناسی پزشکی ایران ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺸﺮیه ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺸﯽ انگلیسی-فارسی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺴﺘﺮش و ﻧﺸﺮ ﻓﻌﺎلیت های ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﺤﻘﻘﺎن داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر ﺑﻪ زﺑﺎن انگلیسی-ﻓﺎرسی منتشر می شود. این نشریه، مقالاتی را به چاپ می رساند که در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻮم میکروبیولوژی ﭘﺰﺷﮑﯽ بوده و در ﻫﯿﭻ ﻣﺠﻠﻪ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﭼﺎپ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ. ‬ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن این نشریه اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ، داﻧﺸﺠﻮیان رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ، ﻣﺪیران، ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. این ﻣﺠﻠﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت فصلنامه ﺑﻪ ﭼﺎپ ﻣﯽ رﺳﺪ. ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺻﺤﺖ و ﺳﻘﻢ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻫﺮ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه  نویسنده(گان) آن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. این ﻣﺠﻠﻪ ﺣﻖ رد یا ﻗﺒﻮل، ویراﺳﺘﺎری، خلاصه کردن ﻣﻘﺎﻻت و نیز عواید ناشی از چاپ مقالات را ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﺤﻔﻮظ ﻣﯽ دارد و در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﻣﻘﺎﻟﻪ ارﺳﺎﻟﯽ ﻣﺴﺘﺮد ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.‬‬ این مجله مقالات پژوهشی اصیل (Original)، مروری (Review)، نامه به سردبیر (Letter to editor) ، گزارش مورد (Case Report)، گزارش کوتاه (Brief report) که مرتبط با اهداف مجله را در قالب رسمی است، منتشر می کند.

 
 

به اطلاع پژوهشگران گرامی می­رساند مقاله‌های ارسالی به این مجله علمی پژوهشی باید مطابق راهنمای نگارش زیر تدوین شده باشند. در غیر این صورت مقاله مورد بررسی قرار نخواهد گرفت.
 

شرایط و نکات اولیه اخلاقی : 

 1. نویسنده مسئول (نویسنده رابط) مسئولیت جمع آوری مقاله و ارائه آن را به دفتر مجله، عهده دار بوده است و تمام نویسندگان در جریان متن نهایی این مقاله بوده و از ارسال مقاله به این مجله مطلع هستند.  همچنین نویسندگان با ارسال مقاله به مجله اعلام می کنند که مقاله به هیچ زبان دیگری و به هیچ مجله دیگری ارسال نشده و به چاپ نرسیده است. در غیر این صورت بدیهی است که طبق قانون مصوب نشریات، نویسنده یا نویسندگان به صورت مادام از نشر مطلب در مجله و مجلات تحت پوشش ناشر محروم و مقاله آنان نیز در صورت صلاح دید سردبیر حذف خواهد شد.
 2. همراه مقاله اصلی بایستی یک نامه به امضای تمامی نویسندگان مقاله مبنی بر رضایت ایشان بر چاپ مقاله و نیز عدم ارسال هم‌زمان مقاله به سایر مجلات ضمیمه گردد. ارسال این نامه تقاضا به مفهوم پذیرش تمام ضوابط نشریه و نیز تفویض کلیه حقوق نویسندگان به ناشر است.
 3. هر مقاله باید حاصل یک طرح پژوهشی باشد. مقالاتی که حاصل طرح پژوهشی نیستند، Fast Reject‌ می شوند.
 4. اصول نگارش رعایت شود. به طور مثال نقطه و کاما به کلمه قبل از خود چسبیده و از کلمه بعد از خود یک فاصله دارند. نیم‌فاصله‌ها رعایت شود.
 5. در قسمت سپاسگزاری باید مشخص شود که مقاله ارسالی حاصل طرح تحقیقاتی یا پایان نامه بوده و شماره ثبت، تاریخ ثبت، محل ثبت و تأمین کننده منابع مالی ذکر گردد.
 6. با توجه به بند ۷ ماده ۴ اساسنامه کمیسیون نشریات علوم پزشکی تمامی مطالعات کارازمایی بالینی در صورتی در نشریه قابل چاپ است که قبل از شروع بیمارگیری در مرکز ثبت کار آزمایی بالینی ایران (IRCT) به نشانی www.irct.ir  ثبت شده باشد. همچنین در صورتی که انجام مطالعه نیازمند مجوز خاصی بوده، باید در این قسمت ذکر شود.
 7. هیئت تحریریه در رد یا پذیرش مقالات آزاد است و از پس دادن مقاله و ملحقات آن معذور است.
 8. اصول اخلاق در انجام پژوهش رعایت شده است.
 9. مقالات ارسالی در ابتدا توسط هیئت تحریریه به صورت کلی بررسی میگردد و چنانچه از نظر محتوا و ساختار با ضوابط نشریه مطابقت داشته باشد برای داوری فرستاده می‌شود. داوران از میان مجرب‌ترین افراد متخصص در رشته مرتبط انتخاب میشوند. اگر مقاله از نظر داوران قابل چاپ باشد نظرات و اصلاحات ایشان پس از بررسی هیئت تحریریه به نویسنده مسئول ارائه خواهد شد.
 10. نویسنده به مدت حداکثر ۱۵ روز وقت خواهد داشت نسخه اصلاح شده را ارسال نماید که مجدداً جهت داوری فرستاده شود
 11. این مجله مقالات پژوهشی اصیل (Original)، مروری (Review) سیستماتیک (Systematic) و متاآنالیز (Meta-analysis)، نامه به سردبیر (Letter to editor)، گزارش مورد (Case Report) و گزارش کوتاه (short communication) که مرتبط با اهداف مجله را در قالب رسمی است منتشر می کند.
 12. استفاده از مندرجات مجله با ذکر کامل مأخذ آزاد است
 13. مجله میکروب‌شناسی پزشکی ایران، مبلغ چهار میلیون و پانصد هزار تومان هزینه Article Withdrawal یا پس گرفتن مقاله را بعد از سابمیت اولیه مقاله و ارسال به داوری، از نویسندگان دریافت خواهد کرد. 
 

انواع مقالات مورد پذیرش در این نشریه شامل موارد زیر است : 

 
۱. مقالات اصیل (Original Article): که در اولویت چاپ در مجله است و شامل حداکثر ۴۵۰۰  کلمه و حداکثر ۸ تصویر/جدول می ­باشد. در مقاله اصلی بایستی حداقل به ۳۰ منبع ارجاع داده شود.

۲. مقالات مروری (Review Article): در این نوع مقالات بایستی نویسنده احاطه کامل بر موضوع مقاله داشته باشد و ضروری است که مقاله شامل حداکثر ۷۰۰۰ کلمه باشد. همچنین حداقل به ۳۰ منبع ارجاع داده ­شود که در این بین بایستی حداقل سه منبع از فعالیت ­های پژوهشی خود نویسنده پیرامون موضوع مقاله باشد. فقط خلاصه و گزارش نمودن نتایج کار دیگران کافی نیست بلکه نظریه پردازی و نتیجه گیری جدی باید صورت گیرد. چکیده این مقالات مروری در واقع شامل جمع بندی نهایی بررسی می باشد. مقالات مروری به مروری سیستماتیک و متا آنالیز تقسیم بندی می شوند. 

 ۳. گزارش‌های موردی (Case Reports): مورد گزارش شده بایستی از موارد نادر و عوارض بسیار کمیابی باشد که شناخت و نگاه تازه‌ای در زمینه علائم، روش‌های تشخیصی یا درمانی و گزارش موارد نادر طبیعی و غیرطبیعی حاصل نماید و حداقل بایستی به ۱۰ منبع ارجاع داده شود و شامل حداکثر ۲۵۰۰ کلمه و ۴ تصویر باشد. ساختار این مقالات شامل : چکیده و کلمات کلیدی، مقدمه، شرح مورد (موارد)، بحث و فهرست منابع می باشند. 

۴.  گزارش‌های کوتاه (Short Communication): مقالات گزارش کوتاه ساختار مشابه مقالات پژوهشی دارند با این تفاوت که یافته­ های مطالعه و پژوهش اندک است یا به دلایل دیگر محقق تمایل به شرح و بسط کامل آن ندارد. همچنین قسمت بحث و یافته ها با یکدیگر ادغام می شوند. این مقالات در حداکثر ۲۵۰۰ کلمه تنظیم ‌می شوند و حداقل به ۱۵ منبع ارجاع داده می­ شوند. مقاله کوتاه شامل قسمت های زیر می باشد :
مقدمه: لازم است به صورت خلاصه بر ضرورت انجام مطالعه و هدف مطالعه اشاره نماید. همچنین هدف مطالعه به صورت واضح و عینب در انتهای مقدمه ذکر شود.
مواد و روش ها: لازم است این قسمت به اختصار و به صورتی ارائه گردد که روش انجام مطالعه به روشنی برای خواننده مشخص باشد. همچنین بایستی در ابتدای این قسمت، نوع مطالعه، زمان و مکان انجام مطالعه، جامعه آماری، جمعیت نمونه، روش نمونه گیری مشخص شود و پرسشنامه و آیتم های مختلف آن و مقیاس پرسشنامه و شیوه نمره دهی آن به اختصار معرفی گردند. همچنین در انتهای این قسمت لازم است به تست های آماری، نوع و ویرایش نرم افزار مورد استفاده جهت تجزیه و تحلیل داده ها اشاره شود.
یافته ها و بحث: مهمترین یافته ها در ارتباط با هدف مطالعه با کمترین میزان جدول و نمودار ذکر شود و بحث در راستاری اهداف مطالعه به شکلی ارائه گردد که خواننده به اطلاعات نوینی در این رابطه دسترسی پیدا کند. قسمت یافته ها و بحث با هم ترکیب شوند

۵. نامه به سردبیر (Letter to the Editor): ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ و ﻧﻘﺪ ﻋﻠﻤﯽ در ﻣﻮرد یکی از ﻣﻘﺎﻻت آﺧﺮین ﺷﻤﺎره ﻣﺠﻠﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ۸۵۰ ﮐﻠﻤﻪ (ﺗﻘﺮیبا ۳ ﺻﻔﺤﻪ) و ﺣﺪاقل ۵ منبع دارد. در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﻮیسنده اول تمایل ﺑﻪ اداﻣﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻧﻘﺪ ﻋﻠﻤﯽ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﭘﺎﺳﺦ ﭼﺎپ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.‬

 
۶. مرور کتاب (Book Review): در قسمت مرور کتاب می‌توان در یک نگاه کلی بحث‌های مختلف یک کتاب تخصصی منتشر شده جدید را معرفی نمود. این معرفی که می‌تواند در بردارنده نقاط قوت و ضعف کتاب باشد باید حداکثر در ۳ صفحه انجام پذیرد.
 
 

صفحه آرایی متن مقاله : 

در نگارش و صفحه آرایی مقاله توجه به اصول کلی زیر ضروری است:
 1. مقاله باید در اندازه   و تک ستون به وسیله نرم افزار مایکروسافت آفیس نسخه ۲۰۰۷ به بالا نوشته شود. همچنین مقالاتی که در قالب مجله و با Latex نوشته شده باشند، مورد قبول است.
 2. فونت مقاله B Nazanin و اندازه متن سایز ۱۲ باشد. تیترها از نسخه Bold شده شماره ۱۴ همین فونت و در همین نوشته شود. فاصله خط ها، Single در نظر گرفته شود.
 3. آئین نگارش زبان فارسی رعایت شده و از به کار بردن کلمات خارجی که معادل رسا در فارسی دارند خودداری شود
 4. شماره صفحات در وسط و پایین صفحات درج شود.
 5. تعداد جداول، نمودارها و تصاویر بایستی متناسب با حجم مقاله باشد. حداکثر  ۷ جدول، عکس و نمودار، قابل پذیرش است.
 6. جداول به شماره های ایرانی، نامگذاری شود مانند « جدول ۱. » «شکل ۱.»
 7. مطالب داخل جداول و نمودارها و نیز توضیحات جداول نمودارها و تصاویر بایستی به زبان فارسی باشد.
 8. اعداد فارسی با اعشار (/) و اعداد انگلیسی با نقطه (۰) نوشته شوند.
 9. هریک از تصاویر و جداول و نمودارها بایستی در مکان خود و درون متن مقاله جایگذاری گردد.
 10. فایل اکسل نمودارها بصورت جداگانه ارسال گردد.
 11. توضیحات جداول نمودارها و تصاویر بایستی بصورت کامل نویسنده شود. توضیحات تصاویر و نمودارها در زیر شکل و توضیحات جداول در بالای جدول درج شود.
 12. هریک از تصاویر بایستی با فرمت JPEG یا TIFF و با وضوح تصویر حداقل ۳۰۰dpi  برای نشریه ارسال گردد.
 13. جداول، نمودارها و تصاویر بایستی به ترتیب در طول مقاله شماره گذاری شوند.
 14. هر جدول بایستی یک عنوان در بالای جدول داشته باشد.
 15. هر یک از تصاویر و نمودارها باید یک عنوان در زیر آنها داشته باشند.
 16. در متن مقاله می توان از کلمات اختصاری استاندارد استفاده نمود. البته در اولین بار کاربرد واژه اختصاری بایستی نام کامل آن در پرانتز بیان گردد.
 17. در متن مقاله بهتر است از نام ‍ژنریک داروها استفاده شود و در اولین بار استفاده از نام دارو بایستی نام شرکت سازنده و شهر و کشور تولیدکننده، داخل پرانتز ذکر شود.
 18. فایل پرسشنامه بصورت جداگانه به عنوان ضمیمه ارسال گردد.
 19. فرم تعهدنامه مالکیت معنوی مقاله به امضا تمام نویسندگان رسیده و در سیستم ارسال مقاله ثبت گردد. مسئولیت صحت امضا تمام نویسندگان با نویسنده مسئول است.شیوه نگارش مقاله پژوهشی اصیل : 


 صفحه عنوان (در تمام انواع مقالات ثابت است و به هر دو زبان فارسی و انگلیسی باید نوشته شود)
صفحه عنوان شامل :
عنوان کامل مقاله، عنوان کوتاه مقاله، نام نویسندگان، آدرس علمی نویسندگان(افیلیشن)، و مشخصات کامل تماس با نویسنده مسئول و اعلام تعارض منافع است.

ذکر سال و محل پژوهش در عنوان، خلاصه و روش انجام مطالعه مقطعی الزامی است. 
 
شرایط انتخاب عنوان مقاله
عنوان  مقاله نباید تکراری باشد و توسط نویسنده دیگری در مقاله دیگری به زبان مجله یا هر زبان دیگری به چاپ رسیده باشد.
عنوان مقاله باید گویای مطالعه باشد و از ذکر فرمول و علائم اختصاری خودداری شود.
عنوان باید حاوی متغیرهای اصلی پژوهش باشد و کلمات اضافی نداشته باشد.
اگر مقاله ارسالی به مجله از نوع توصیفی است زمان و مکان مطالعه آورده شود ولی برای سایر انواع پژوهش این کار ضرورت ندارد.
 
شرایط انتخاب عنوان کوتاه مقاله
عنوان کوتاه مقاله در هنگام صفحه آرایی و برای دسته بندی مقاله استفاده می شود و باید حداکثر ۸۰ کاراکتر باشد.
 
نام نویسندگان
در زیر عنوان بایستی نام کامل مؤلفین به همراه درجه علمی آنها، بخش، بیمارستان، دانشکده ، دانشگاه و شهر محل اشتغال مؤلفین ذکر گردد. نویسنده مسئول( پاسخگو) با علامت ستاره مشخص شده و مشخصات کامل ایشان به همراه پست الکترونیک ، تلفن محل کار، نمابر و تلفن همراه ذکر شود.
       آدرس اکادمیک پزشکی شامل:
بخش، بیمارستان، دانشکده ، دانشگاه، شهر، کشور
       آدرس اکادمیک غیر پزشکی شامل:
مرکز تحقیقات، گروه، دانشکده، دانشگاه، شهر، کشور
 

چکیده و کلمات کلیدی
 چکیده مقاله پژوهشی شامل حداقل ۱۶۰ و حداکثر ۲۵۰ کلمه است.  کلمات کلیدی ۳ - ۷ واژه کلیدی از واژگان عناوین مباحث پزشکی (Mesh) توصیه می‌گردد. کلید واژگان غیر پزشکی در گوگل باید قابل جستجو باشند.
چکیده مقاله بایستی به هر دو زبان فارسی و انگلیسی ارسال شود و متن چکیده انگلیسی و فارسی بایستی باهم مطابقت داشته باشند.
چکیده مقالات پژوهشی و گزارش‌های کوتاه دارای چکیده ساختار یافته می باشند و به تفکیک شامل ۴ قسمت زمینه و هدف، مواد و روش‌ها، یافته‌ها و نتیجه‌گیری است. توصیه می‌شود نسبت ۱-۲-۲-۱ در نوشتن خلاصه با چهار عنوان فوق لحاظ شود. چکیده انگلیسی باید منطبق با چکیده فارسی باشد و در بخش‌های Background and Objective، Methods، Results، Conclusion و Keywords تنظیم و در حدود ۲۵۰ کلمه باشد.

مقدمه
 در این قسمت هدف مقاله بیان شده و اهمیت و ضرورت بررسی می گردد. مقدمه حداکثر ۷۰۰ کلمه است. مقدمه شامل :
۱. پیشینه و توضیح موضوع با ذکر رفرانس
۲. ضرورت انجام تحقیق.
۳. سؤالات بدون پاسخی که این تحقیق به آن‌ها پاسخ می‌گوید و بیان این موضوع که چگونه نتایج این تحقیق می‌تواند به رفع ابهامات کمک کند.
۴. تعریف اصطلاحات تخصصی یا اختصارات علمی.
۵. هدف تحقیق به نحو روشن می باشد.

روش بررسی
  به صورتی باید نوشته شود که هر خواننده‌ای بتواند با آن، تجربه نویسنده مقاله را تکرار کند، در این بخش نمونه های مورد مطالعه و خصوصیات دموگرافیک آنها، چگونگی انتخاب نمونه ها، نحوه جمع آوری اطلاعات (مثلا پرسشنامه) روش های آزمایشگاهی و تجهیزات مورد استفاده ( اعم از روش مصرف، کارخانه سازنده و ..) و نیز روش های آماری مطالعه، معیارهای ورود و خروج، به طور کامل شرح داده شوند.
بصورت اختصار روش بررسی شامل موارد :
۱. زمان و مکان اجرای پژوهش
۲. سوژه‌ها و نمونه‌های مورد آزمون و ملاک انتخاب، روش نمونه‌گیری و منطق تعداد نمونه (این قسمت بسیار مهم است و در ابتدای امر مورد کارشناسی قرار می‌گیرد)
۳. نحوه جمع‌آوری اطلاعات.
۴. رعایت موازین اخلاق در پژوهش.
۵. ابزارهای اندازه‌گیری.
۶. آزمون‌های آماری.

۷. نام کشور و شرکت سازنده مواد و دستگاه‌ها در میان قسمت های مقاله به انگلیسی نوشته شوند.

یافته ها
متن این قسمت بایستی مختصر و گویا باشد. به طوری که تمام متغیرها را بررسی کرده و چکیده ای از جداول و نمودارها را بیان نماید. در صورتی که داده های یک جدول به طور کامل در متن مقاله بیان شده از آوردن جدول خودداری شود. با توجه به محدودیت صفحات مجله، بدیهی است از تکرار ارایه مطالبی که در متن آورده شده‌اند، در جداول و بالعکس باید اجتناب نمود.
در مقاله فارسی جداول و نمودارها فارسی باشند، همچنین عکس‌ها، نمودارها و جداول مربوط به مقاله به‌همراه توضیحات آن‌ها بایستی در متن مقاله و با شماره گذاری فارسی مشخص شوند.

بحث
در ابتدا نتیجه حاصله از مطالعه به اختصار بیان می شود. البته موارد ارائه شده در مقدمه و یافته ها نباید با جزئیات در این قسمت تکرار شود. در این قسمت به جنبه های مهم مطالعه تاکید شده و ضمن مرور سایر مقالات در این زمینه به مقایسه این مطالعه با سایر مطالعات پرداخته، نتایج حاصله با اهداف اولیه مطالعه مقایسه و تعبیر و تفسیر خواهد شد. پیشنهادات لازم ارائه گردد و نقاط قوت و ضعف مطالعه بیان شود.

نتیجه گیری
در پایان در حد یک پاراگراف نتیجه گیری نهایی و در مجموع آنچه که از این تحقیق به علم اضافه شده آورده می شود.

سپاسگزاری
 از سازمان حمایت کننده، افراد شرکت کننده در مطالعه و به طور کلی تمام افرادی که محقق را به صورت مادی و معنوی یاری نموده اند در صفحه مجزا آورده شود. در صورتی که مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی باشد، شماره ثبت IRCT باید ذکر شود و نیز در پژوهش های مداخله ای بر انسان یا حیوانات، تاییدیه کمیته اخلاق بایستی ارسال گردد.

تعارض منافع

در صورتی که تعارض منافع درج نگردد، به منزله وجود عدم تعارض بین نویسندگان در نظر گرفته می شود.

فهرست منابع
چنانچه منابع با نرم افزار EndNote یا Mendeley نوشته و درج شوند، نیاز به رعایت نوع منبع خاصی نیست. در غیر این صورت فرمت ونکوور، در متن کروشه، نام مجلات خلاصه ذکر شود. برای مطالعه متن دقیق روش درج منابع را مطالعه کنید.ﺷﺮایط ﻓﻨﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪ : ‬

۱. فرم مالکیت معنوی بایستی در ابتدا تکمیل گردد. (پر کردن فرم تعهدنامه مالکیت معنوی مقاله

۲. داشتن شماره خط برای مقاله ای که در قسمت ارسال مقاله بدون نام نویسندگان درج می شود.
برای ایجاد شماره خط در Word ۲۰۱۰,۲۰۱۳ مسیر زیر را دنبال کنید:

Page Layout ---> Line Numbers ---> Continuous

۳. ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﻪ در ﮔﻮﺷﻪ قسمت میانی پایین ﻫﺮ ﺻﻔﺤﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.‬

۴. این ترتیب رعایت ﺷﻮد: ﺻﻔﺤﻪ ﻋﻨﻮان، ﺧﻼﺻﻪ فارسی و کلیدواژه ها، خلاصه انگلیسی و ﮐﻠﯿﺪ واژه ﻫﺎ، ﻣﺘﻦ، سپاس گزاری، ﻣﺮاﺟﻊ.
ﺷﺮح ﺗﺼﺎویر، ﺟﺪاول و ﺗﺼﺎویر (ﻫﺮ ﮐﺪام در متن مقاله و ﺟﺎی آﻧﻬﺎ در‬ﻣﺘﻦ ﻣﺸﺨﺺ و ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﻣﻌﯿﻦ ﮔﺮدد).‬
نکته : نام محققین و دانشمندان در مقاله به صورت انگلیسی درج شود.

۵. ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ اوﻟﯿﻪ و دریاﻓﺖ ﻧﻈﺮ داوران (ﺣﺪاﻗﻞ ۳ ﻧﻔﺮ)، در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺻﻼح ﺑﻪ ﻧﻮیسنده ﻋﻮدت داده ﻣﯽﺷﻮد. در ﺻﻮرت اﻧﺠﺎم اﺻﻼﺣﺎت و ﻋﻮدت آن در‬ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر، ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻬﺎیی آن اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد. در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﭘﺬیرش ﺑﻪ "ﻧﻮیسنده رابط (سابمیت کننده مقاله)" اﻋﻼم ﻣﯽﮔﺮدد. این ﻣﺮحله ﺣﺪاﮐﺜﺮ ۱۰۰ روز ﺑﻪ ﻃﻮل ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ و ﻧﻮیسنده ﺗﺎ ۱۵ روز ﻓﺮﺻﺖ دارد‬ اﺻﻼﺣﯿﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ را ﻋﻮدت دﻫﺪ.‬

۶. یک ﺳﺮی از آﺧﺮین ﻧﺴﺨﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ویرایش ﺷﺪه ﺟﻬﺖ ﭼﺎپ ﺑﺮای ﻧﻮیسنده ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮔﺮدد (فاینال پروف)، ﺑﻌﺪ از ﺗﺄیید ﻧﻮیسنده از آﺧﺮین ﺗﻐﯿﯿﺮات، ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮای ﭼﺎپ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.‬ و اعمال تغییر بعد از تایید نسخه نهایی قابل قبول نمی باشد.

۷. رﻋﺎیت ﻣﺤﺪودیت ﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ: در ﮐﺎرآزﻣﺎیی های ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ، اﺳﺎﻣﯽ ﺑﯿﻤﺎران و ﺷﻤﺎره ﺗﺨﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن، ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً در ﺗﺼﺎویر ذﮐﺮ ﻧﺸﻮد. اﺧﺬ رﺿﺎیت ﻧﺎﻣﻪ از ﺑﯿﻤﺎران‬ ذﮐﺮ گردد. ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﭘﯿﺪﻣﯿﻮﻟﻮژیک یا ﮐﺎرآزﻣﺎیی ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﺧﻼﻗﯽ در ﭘﮋوﻫﺶ داﻧﺸﮕﺎه یا ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ و یا وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﺼﻮیب ﺷﺪه اﺳﺖ.

۸. ﭼﺎپ و اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻘﺎﻟﻪ ﮐﺎرآزﻣﺎیی های ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺛﺒﺖ آن در ﻣﺮﮐﺰ ﺛﺒﺖ ﮐﺎرآزﻣﺎیی ﻫﺎی ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ایران (IRCT) یا ﻫﺮ یک از ﻣﺮاﮐﺰ ﺛﺒﺖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻮرد ﺗﺎیید ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.‬‬

۹. ﺗﻌﺎرض در ﻣﻨﺎﻓﻊ : در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭼﻨﺪ ﻣﺮﮐﺰی، ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﺿﻤﯿﻤﻪ ﺷﻮد. در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮف ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺣﻤﺎیت ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ذﮐﺮ ﻣﻔﺎد ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺎﻣﻪ و ﻗﻀﺎوت ﺳﺮدﺑﯿﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.‬‬

۱۰. واژه و یا ﻋﺒﺎراﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻼئم اﺧﺘﺼﺎری ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه، در اوﻟﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ در ﭘﺮاﻧﺘﺰ ذﮐﺮ ﮔﺮدﻧﺪ.‬

۱۱. این مجله ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ صورت انتشار آزاد ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﻧﻤﺎید و بابت داوری و انتشار مقاله هزینه دریافت نمی نماید.

۱۲. ﻧﺸﺮیه ﺑﺎ ﺣﻤﺎیت ﻋﻠﻤﯽ انجمن میکروب شناسی ایران منتشر می شود.

۱۳. ﺑﻌﺪ از ﭼﺎپ ﻣﻘﺎﻟﻪ، دﻓﺘﺮ ﻣﺠﻠﻪ ﻣﺪارک آن را ﺗﺎ نه ﻣﺎه بایگانی و ﺑﻌﺪ از زﻣﺎن ﻣﻘﺮر ﻣﻌﺪوم ﻣﯽ ﮔﺮدد.‬

۱۴. ﭼﺎپ و اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺠﻠﻪ ﭘﺲ از ﮐﺴﺐ اﺟﺎزه از ﺳﺮدﺑﯿﺮ، ﺑﺎ ذﮐﺮ مآﺧﺬ ﻣﺠﺎز ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده مادی و معنوی از ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻧﺸﺮیه ﺑﺪون اجازه کتبی از سردبیر ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.

۱۵. هرگونه تغییر در محتوای مقاله مانند تغییر تعداد نام نوبسندگان، افزودن یا کاهش محتوا، درج و حذف یافته ها، بعد از نهایی شدن داوری نهایی مقدور نمی باشد.ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻮیسی (References‬‬‬‬) : 
فرمت: ونکوور
تمام منابع به زبان انگلیسی

ﺗﻮﺟﻪ: ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﻨﺒﻊ از ﻣﻮارد ﺑﺎﻻ (اینترنت و ...) ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎ (ﻧﻘﻄﻪ، ویرﮔﻮل و ...) و ﻧﯿﺰ ﺑﻪ وﺟﻮد یا ﻋﺪم وﺟﻮد ﻓﺎﺻﻠﻪ دﻗﺖ ﺷﻮد.‬‬

ﻣﺠﻠﻪ ﻓﺎرﺳﯽ: ﺗﻤﺎم ﻣﻨﺎﺑﻊ اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﻫﺮ ﻣﻘﺎﻟﻪ (ﺣﺘﯽ ﻣﻘﺎﻻت ﻓﺎرﺳﯽ) - ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﻤﺎیه ﺷﺪن ﻣﺠﻠﻪ در ﺳﺎیت ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ- ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺎم ﻧﻮیسنده یا ﻧﻮیسندﮔﺎن، ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﻧﺎم ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺠﻠﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ، ﺳﺎل اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس تاریخ ﻣﯿﻼدی، ﺷﻤﺎرۀ ﻣﺠﻠﻪ و ﺻﻔﺤﺎت، ﺑﺎیستی ﺑﺼﻮرت اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد.‬‬

۱. Mirnejad R, Vahdati AR, Rashidiani J, Erfani M, Piranfar V. The antimicrobial effect of lactobacillus casei culture supernatant against multiple drug resistant clinical isolates of Shigella sonnei and Shigella flexneri in vitro. Iran Red Crescent Med J. ۲۰۱۳;۱۵(۲):۱۲۲-۶.
 

ﻣﺠﻠﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ: ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﻧﺎم ﻧﻮیسنده یا ﻧﻮیسندﮔﺎن، ﻋﻨﻮان ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻘﺎﻟﻪ. ﻧﺎم ﮐﻮﺗﺎه ﺷﺪه ﻣﺠﻠﻪ. ﺳﺎل اﻧﺘﺸﺎر؛ ﺷﻤﺎره ﻣﺠﻠﻪ: ﺻﻔﺤﺎت. در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﻧﻮیسندگان از ۶ ﻧﻔﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﭘﺲ از ﻧﺎم ﻧﻔﺮ ﺷﺸﻢ به بعد از ﻋﺒﺎرت .et al ‬اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.

۱. Mirnejad R, Vahdati AR, Rashidiani J, Erfani M, Piranfar V. The antimicrobial effect of lactobacillus casei culture supernatant against multiple drug resistant clinical isolates of Shigella sonnei and Shigella flexneri in vitro. Iran Red Crescent Med J. ۲۰۱۳;۱۵(۲):۱۲۲-۶.
 

ﮐﺘﺎب: ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﻧﺎم ﻧﻮیسنده یا ﻧﻮیسندﮔﺎن. ﻋﻨﻮان ﮐﺘﺎب. ﺷﻤﺎرۀ ﭼﺎپ. ﺷﻬﺮ ﻣﺤﻞ ﭼﺎپ: ﻧﺎﺷﺮ؛ ﺳﺎل اﻧﺘﺸﺎر.‬‬

Ho MT, Saunders CE. Current Emergency Diagnosis and Treatment. ۳rd ed. New Jersy: Appleton and Lang; ۱۹۹۰.
 

ﻓﺼﻠﯽ از ﮐﺘﺎب: ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﻧﺎم ﻧﻮیسنده ﻓﺼﻞ. ﻋﻨﻮان ﻓﺼﻞ. ﻋﻨﻮان ﮐﺘﺎب. ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﻧﺎم ﻧﻮیسندﮔﺎن ﮐﺘﺎب. ﺷﻤﺎرۀﭼﺎپ. ﻣﺤﻞ ﭼﺎپ: ﻧﺎﺷﺮ؛ ﺳﺎل اﻧﺘﺸﺎر. ﺻﻔﺤﺎت.‬

Champion RH. Disorders of sweat glands. In: Rook Textbook ofDermatology. Champion RH, Burton JL, Burns DA, editors. ۶th ed. Oxford: Blackwell Science; ۱۹۹۸. p. ۱۹۸۵-۲۰۰۲.

ژورﻧﺎل از اینترنت، Web site‬ و  CD-rom‬ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺜﺎلﻫﺎی زیر:‬‬‬‬‬

LaPorte RE, Marler E, Akazawa S, Sauer F. The death of biomedical journal. BMJ [serial online]. ۱۹۹۵; ۳۱۰: ۱۳۸۷-۹۰. Available from: http://www.bmj.com/bmj/archive/۶۹۹۱ed۲.htm.Accessed September ۲۶, ۱۹۹۶.
Hoffman DL. St John’s Wort. ۱۹۹۵; [۴ screans]. Available at: URL:http://www.healthy.net/library/books/hoffman/materiamedica/stjohns.htm. Accessed July ۱۶, ۱۹۹۸. - Gershon ES. Antisocial behavior. Arch Gen Psychiatry [serial on CD-ROM]. ۱۹۹۵; ۵۲: ۹۰۰-۹۰۱.


کلیدواژه ها: میکروب شناسی پزشکی | نگارش | میکروب | نویسندگان | مقالات | راهنما |CAPTCHA
دفعات مشاهده: 37800 بار   |   دفعات چاپ: 2780 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 31 بار   |   0 نظر


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله میکروب شناسی پزشکی ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق   ناشر: موسسه فرنام

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Iranian Journal of Medical Microbiology

Designed & Developed by : Yektaweb Publishr: Farname Inc.