سال 5، شماره 4 - ( زمستان 1390 )                   جلد 5 شماره 4 صفحات 52-58 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

vaez H, khosravi S, soleymani E. Antibiotic resistance pattern of common etiological agents of bloodstream infections isolated from patients. Iran J Med Microbiol. 2012; 5 (4) :52-58
URL: http://ijmm.ir/article-1-208-fa.html
واﻋﻆ ‫ﺣﻤﯿﺪ، ﺧﺴﺮوی ﺳﻤﯿﺮا، ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ‬ اﺑﺮاﻫﯿﻢ. ‫ﻣﻘﺎوﻣﺖ آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮑﯽ در ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﺎﯾﻊ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎی ﺧﻮﻧﯽ‬ جدا شده از بیماران. مجله میکروب شناسی پزشکی ایران. 1390; 5 (4) :52-58

URL: http://ijmm.ir/article-1-208-fa.html


1- ﮔﺮوه ﻣﯿﮑﺮوب ﺷﻨﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮔﻠﺴﺘﺎن ، vaezhamid84@gmail.com
2- آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﯿﮑﺮوب ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻌﺜﺖ
3- آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﭘﺎﺗﻮﺑﯿﻮﻟﻮژی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻌﺜﺖ
چکیده:   (11194 مشاهده)
زﻣﯿﻨﻪ و اﻫﺪاف: ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎی ﺧﻮﻧﯽ (‪ (Bloodstream Infections=BSI‬از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در‬ ‫ﺻﻮرت ﻋﺪم درﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﻫﺪف از اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﯿﻮع ﻋﻮاﻣﻞ‬ ‫ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎی ﺧﻮﻧﯽ و اﻟﮕﻮی ﻣﻘﺎوﻣﺖ آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮑﯽ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.‬
مواد و روش ها: اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮروی 129 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﺸﺖ ﻣﺜﺒﺖ ﺧﻮن ﺟﻤﻊ آوری ﺷﺪه از ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ‬ ‫ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻌﺜﺖ ﺗﻬﺮان در ﻃﯽ ﺳﺎل ﻫﺎی 1388 -1389 اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﻘﺎوﻣﺖ آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮑﯽ ﺑﺎ روش دﯾﺴﮏ‬ ‫دﯾﻔﯿﻮژن وﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﭘﺮوﺗﻮﮐﻞ (‪ CLSI (clinical laboratory standard institute‬اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫ازﻧﺮم اﻓﺰار ‪ SPSS‬ اﻧﺎﻟﯿﺰ و ‪ P value‬ﮐﻤﺘﺮ از 0.05 ﻣﻌﻨﯽ دار در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.‬
ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ: ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﭘﺎﺗﻮژن ﺟﺪا ﺷﺪه از ﮐﺸﺖ ﺧﻮن اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮک ﻫﺎی ﮐﻮ اﮔﻮﻻز ﻣﻨﻔﯽ 45(34.9%) و E.coli‬‬ ‫38(29.5%) و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ آن ﭘﺮوﺗﺌﻮس وﻟﮕﺎرﯾﺲ 2 (1.6%) ﺑﻮد. ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎﮐﺘﺮی ﮔﺮم ﻣﻨﻔﯽ ﺟﺪا ﺷﺪه ﺑﻪ ﮔﺮم ﻣﺜﺒﺖ (1.58‬) ﺑﻮد. ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﻨﯽ ﺳﯿﻠﯿﻦ 95 (73.6%)، آﻣﭙﯽ ﺳﯿﻠﻦ 86 (66.6%) ﺗﺘﺮاﺳﺎﯾﮑﻠﯿﻦ 76 (58.9%) و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ‬ ‫ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻨﺘﺎﻣﺎﯾﺴﯿﻦ 68.3% و اﯾﻤﯽ ﭘﻨﻢ 65.9%دﯾﺪه ﺷﺪ.‬ ‫
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی: ﻋﻔﻮﻧﺘﻬﺎی ‪ BSI‬ ﻧﺎﺷﯽ از ﮔﺮم ﻣﻨﻔﯽ ﻫﺎ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺎ 1.5 ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﺮم ﻣﺜﺒﺖ ﻫﺎ اﺳﺖ. اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮک‬ ‫ﻫﺎی ﮐﻮاﮔﻮﻻز ﻣﻨﻔﯽ و ‪ E.coli‬ ﺷﺎﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺧﻮﻧﯽ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ، ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ 64% از ﮐﻞ‬ ‫ﻋﻔﻮﻧﺖ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ. وﻧﮑﻮﻣﺎﯾﺴﯿﻦ داروی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای درﻣﺎن اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮک ﻫﺎی ﮐﻮاﮔﻮﻻز ﻣﻨﻔﯽ‬ ‫و اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮس اورﺋﻮس اﺳﺖ.‬
متن کامل [PDF 415 kb]   (6245 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مقاومت پادزیستی (آنتی بیوتیکی)
دریافت: 1392/10/14 | پذیرش: 1392/10/14 | انتشار الکترونیک: 1392/10/14

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله میکروب شناسی پزشکی ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق   ناشر: موسسه فرنام

© 2021 All Rights Reserved | Iranian Journal of Medical Microbiology

Designed & Developed by : Yektaweb Publishr: Farname Inc.