سال 5، شماره 4 - ( زمستان 1390 )                   جلد 5 شماره 4 صفحات 71-59 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Kalani H, Fakhar M, Pagheh A. An overview on present situation babesiosis and theileriosis and their distribution of ticks in Iran. Iran J Med Microbiol. 2012; 5 (4) :59-71
URL: http://ijmm.ir/article-1-209-fa.html
ﮐﻼﻧﯽ ‫ﺣﺎﻣﺪ، ﻓﺨﺎر ﻣﻬﺪی، پقه ﻋﺒﺪاﻟﺴﺘﺎر. ‫ﻣﺮوری ﺑﺮوﺿﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎی ﺑﺎﺑﺰﯾﻮز و ﺗﯿﻠﺮﯾﻮز و ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ‬ ﮐﻨﻪ ﻫﺎی ﻧﺎﻗﻞ آﻧﻬﺎ در اﯾﺮان. مجله میکروب شناسی پزشکی ایران. 1390; 5 (4) :71-59

URL: http://ijmm.ir/article-1-209-fa.html


1- ﮔﺮوه اﻧﮕﻞ ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻗﺎرچ ﺷﻨﺎﺳﯽ، داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺰﺷﮑﯽ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺎزﻧﺪران، ساری، ایران
2- ﮔﺮوه اﻧﮕﻞ ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻗﺎرچ ﺷﻨﺎﺳﯽ، داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﯿﻮﻟﻮژی ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ، ساری، مازندران، ایران ، mahdif53@yahoo.com
3- ﮔﺮوه اﻧﮕﻞ ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻗﺎرچ ﺷﻨﺎﺳﯽ، داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺰﺷﮑﯽ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺎزﻧﺪران، ساری، مازندران، ایران
چکیده:   (18181 مشاهده)
زﻣﯿﻨﻪ و اﻫﺪاف: ﺗﯿﻠﺮﯾﻮز و ﺑﺎﺑﺰﯾﻮز دو ﺑﯿﻤﺎری اﻧﮕﻠﯽ ﻣﻬﻢ در ﺳﻄﺢ اﯾﺮان و دﻧﯿﺎ ﺑﻮده و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﺴﺎرات اﻗﺘﺼﺎدی‬ ‫ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ داﻣﭙﺮوی وارد آورﻧﺪ. ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ آﻧﮑﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎ ت ﺑﺴﯿﺎر ﻓﺮاوان و ﭘﺮاﮐﻨﺪه ای ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ‬ ‫اﯾﺮاﻧﯽ در ﻣﻮرد اﯾﻦ دو ﺑﯿﻤﺎری و ﻧﺎﻗﻠﯿﻦ آﻧﻬﺎ در ﮐﺸﻮر اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ اﻧﻬﺎ ﺑﻄﻮر دﻗﯿﻖ روﺷﻦ‬ ‫ﻧﯿﺴﺖ ﻟﺬا ﻫﺪف از اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﺎﺑﺰﯾﻮز و ﺗﯿﻠﺮﯾﻮز و ﭘﺮاﮐﻨﺪﮐﯽ ﮐﻨﻪ ﻫﺎی‬ ‫ﻧﺎﻗﻞ در اﯾﺮان ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه اﻧﺪ ﺑﻮد.‬
روش ﺑﺮرﺳﯽ: اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ از ﻧﻮع ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺮوری (‪ (Systematic Review‬ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را‬ ‫ﻣﻘﺎﻻت ﻧﻤﺎﯾﻪ ﺷﺪه در ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻧﻈﯿﺮ ‬‬ ‫‪   ‪  Sciencedirect ،Pubmed ،Google Scholar Magiran ،ISI ،IranMedex ‬و ﻏﯿﺮه و در ﻣﺤﺪوده زﻣﺎﻧﯽ 1960 ﺗﺎ 2010 و ﻣﺤﺪوده ﻣﮑﺎﻧﯽ اﯾﺮان ﺗﺸﮑﯿﻞ داده اﺳﺖ‬. ‫ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﮐﻨﮕﺮه ﻫﺎی داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ در دﺳﺘﺮس ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.‬
ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ: ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ در اﯾﺮان، 7 ﺟﻨﺲ ﮐﻨﻪ ﺳﺨﺖ ﻧﺎﻗﻞ ﺑﺎﺑﺰﯾﺎ و ﺗﯿﻠﺮﯾﺎ ﺣﻀﻮر‬ ‫داﺷﺘﻪ و اﻏﻠﺐ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﻣﻮرد ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﮐﻨﻪ ﻫﺎی ﺳﺨﺖ در اﻗﻠﯿﻢ ﺣﺎﺷﯿﻪ درﯾﺎی ﺧﺰر ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮ روی ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎً ﺷﺎﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی اﻧﮕﻞ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎﺑﺰﯾﺎ اووﯾﺲ و ﺗﯿﻠﺮﯾﺎ ﻟﺴﺘﻮﮐﻮآردی ﺑﻮدﻧﺪ.‬ ‫ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﯿﻮع ﺑﺎﺑﺰﯾﻮز در اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻧﺪرت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.‬
ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی: ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﯿﻮع اﯾﻦ دو ﺑﯿﻤﺎری در اﻗﻠﯿﻢ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﺮان، ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﺷﺮاﯾﻂ آب و‬ ‫ﻫﻮاﯾﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺗﻔﺎوت ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪارد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﮐﻨﻪ ﻫﺎی ﻧﺎﻗﻞ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ اﯾﺮان، اﻣﯿﺪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی اﻧﮕﻞ ﻫﺎی ﺑﺎﺑﺰﯾﺎ و ﺗﯿﻠﺮﯾﺎ و ﮐﻨﻪ ﻫﺎی ﻧﺎﻗﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﺷﻬﺎی ﻧﻮﯾﻦ‬ ‫در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﻠﯿﻤﯽ اﯾﺮان اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.‬
متن کامل [PDF 458 kb]   (13689 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله مروری | موضوع مقاله: انگل شناسی پزشکی
دریافت: 1392/10/14 | پذیرش: 1392/10/14 | انتشار الکترونیک: 1392/10/14

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله میکروب شناسی پزشکی ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق   ناشر: موسسه فرنام

© 2022 CC BY-NC 4.0 | Iranian Journal of Medical Microbiology

Designed & Developed by : Yektaweb Publishr: Farname Inc.