سال 5، شماره 4 - ( زمستان 1390 )                   جلد 5 شماره 4 صفحات 7-13 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

ﻣﻠﮏ ﭘﻮر اﮐﺮم، ﻫﺪایﺘﯽ مهدی، اﺣﻤﺪی آﺷﺘﯿﺎﻧﯽ ﺣﻤﯿﺪ رﺿﺎ، رﻫﺒﺮ ﻣﺤﻤﺪ، رﺳﺘﮕﺎر‬ ﺣﺴﯿﻦ. استخراج و تخلیص لیپوپلی ساکارید سالمونلا اینتریتیدیس و ارزیابی فعالیت تب زایی در خرگوش . مجله میکروب شناسی پزشکی ایران. 1390; 5 (4) :7-13

URL: http://ijmm.ir/article-1-202-fa.html


1- ﮔﺮوه زیﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ، داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم ﭘﺎیﻪ، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ، واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺗﻬﺮان، ایﺮان‬
2- ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و درﻣﺎن ﭼﺎﻗﯽ، ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم ﻏﺪد درن ریﺰ و ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ،‬ ‫ﺗﻬﺮان، ایﺮان
3- ﮔﺮوه ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯽ و ﺗﻐﺬیﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ زﻧﺠﺎن، داﻧﺸﺠﻮی دوره دﮐﺘـﺮای ﺗﺨﺼﺼـﯽ ﺑﯿﻮﺷـﯿﻤﯽ ﺑـﺎﻟﯿﻨﯽ داﻧﺸـﮑﺪه‬ ‫ﭘﺰﺷﮑﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس، ﺗﻬﺮان- ایﺮان
4- آزﻣﺎیﺸﮕﺎه ﻣﺮﺟﻊ ﺳﻼﻣﺖ –ﺗﻬﺮان ایﺮان
5- ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت آزﻣﺎیﺸﮕﺎﻫﯽ ﻏﺬا ودارو وادارﻫﮑﻞ آزﻣﺎیﺸﮕﺎﻫﻬﺎی ﻏﺬا ودارو-وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻮ درﻣﺎن –ﺗﻬﺮان -ایﺮان‬ ، mhrastegar@yahoo.com
چکیده:   (8977 مشاهده)
زﻣﯿﻨﻪ و اﻫﺪاف: ﺑﺎﮐﺘﺮی ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ ﺟﺰو ﺧﺎﻧﻮاده آﻧﺘﺮوﺑﺎﮐﺘﺮیﺎﺳﻪ و ﺑﺎﺳﯿﻞ ﻫﺎی ﮔﺮم ﻣﻨﻔﯽ ﺗﺎژه دار اﺳﺖ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ‬ ‫ﺳﺮوﺗﯿﭗ ﻫﺎی آن ﺗﻮاﻧﺎیﯽ ﺣﺮﮐﺖ دارﻧﺪ. ﻟﯿﭙﻮﭘﻠﯽ ﺳﺎﮐﺎریﺪ (‪ ،(LPS‬ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ویﺮوﻻﻧﺲ ﺑﺎﮐﺘﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ‬ ‫ﺑﺎ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺳﻠﻮل ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺷﺪه و ﻓﻘﻂ در ﻫﻨﮕﺎم ﻟﯿﺰ ﺷﺪن ﺑﺎﮐﺘﺮی آزاد ﻣﯽ ﺷﻮد، ﺑﻪ آن اﻧﺪوﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ‬ ‫ﮔﻮیﻨﺪ. ﻫﺪف از ایﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﺘﺨﺮاج ‪  LPS‬ﺑﺎ روش ﻣﺘﺎﻧﻮل ﮐﻠﺮوﻓﺮم و آزﻣﺎیﺶ ﺗﺐ زایﯽ ایﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ در ﺧﺮﮔﻮش‬ ‫ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
‫روش ﺑﺮرﺳﯽ: اﺳﺘﺨﺮاج ‪ LPS‬ از ﺑﺎﮐﺘﺮی ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ ایﻨﺘﺮیﺘﯿﺪیﺲ ﺑﻪ روش ﻣﺘﺎﻧﻮل – ﮐﻠﺮوﻓﺮم اﻧﺠﺎم ﮔﺮدیﺪ. ﻃﯽ ﻓﺮآیﻨﺪ‬ ‫اﺳﺘﺨﺮاج ﺳﻪ ﻻیﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮدیﺪ: ﻻیﻪ رویﯽ ﺣﺎوی ﺗﺮﮐﯿﺐ ‪ LPS‬ در ﻣﺘﺎﻧﻮل، ﻻیﻪ وﺳﻄﯽ ﺣﺎوی ﺳﻠﻮﻟﻬﺎی ﺗﺨﺮیﺐ ﺷﺪه‬ ‫در آب، و ﻻیﻪ ﺳﻮم ﺣﺎوی ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﭼﺮﺑﯽ در ﮐﻠﺮوﻓﺮم ﺑﻮد. ﺳﭙﺲ ﻻیﻪ ﻫﺎی ﺣﺎوی ﻣﺘﺎﻧﻮل و ﮐﻠﺮوﻓﺮم ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ دیﮕﺮی‬ ‫ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه و در زیﺮ ﻫﻮد ﺗﺒﺨﯿﺮ ﮔﺮدیﺪ. آﻧﭽﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ، ‪ LPS‬ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ﺑﺎﮐﺘﺮی ﺑﻮد. ﺧﻠﻮص ﺗﺮﮐﯿﺐ اﺳﺘﺨﺮاج‬ ‫ﺷﺪه ﺑﺎ ‪ LPS‬ اﺳﺘﺎﻧﺪارد در ژل 12% آﮔﺎرز اﻟﮑﺘﺮوﻓﻮرز ﮔﺮدیﺪ و ﺑﺎ رﻧﮓ آﻣﯿﺰی ﻧﯿﺘﺮات ﻧﻘﺮه ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ. ﻧﻬﺎیﺘﺎ ﻣﯿﺰان‬ ‫ﺗﺐ زایﯽ ‪ LPS‬ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه در ﺧﺮﮔﻮش ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.‬
یﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ: ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺎﻧﺪﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻓﻮرز ﺷﺪه ﻧﻤﻮﻧﻪ ‪ LPS‬ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ﺧﻠﻮص ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد را ﻧﺸﺎن‬ ‫داد. در ﺿﻤﻦ ﺗﺐ زایﯽ 0.6 درﺟﻪ در ﺧﺮﮔﻮش ایﺠﺎد ﻧﻤﻮد.‬ ‫
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی: ﻧﺘﺎیﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ایﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن داد روش اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﺘﺎﻧﻞ – ﮐﻠﺮوﻓﺮم ﻗﺎدر ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮاج ‪  LPS‬ﺑﺎ‬ ‫درﺟﻪ ﺧﻠﻮص ﻣﺸﺎﺑﻪ ‪ LPS‬ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﭘﯿﺮوژن ﺑﻮدن ﺗﺮﮐﯿﺐ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ﺣﺎﮐﯽ از ﺣﻔﻆ ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻋﻤﻠﮑﺮد‬ ‫آن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.‬
متن کامل [PDF 339 kb]   (3771 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: باکتری شناسی پزشکی
دریافت: 1392/10/12 | پذیرش: 1392/10/12 | انتشار الکترونیک: 1392/10/12

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله میکروب شناسی پزشکی ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق   ناشر: موسسه فرنام

© 2021 All Rights Reserved | Iranian Journal of Medical Microbiology

Designed & Developed by : Yektaweb Publishr: Farname Inc.