سال 5، شماره 4 - ( زمستان 1390 )                   جلد 5 شماره 4 صفحات 772-73 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

شریفی مسعود. واژه گزینی در میکرب شناسی - قسمت 8. مجله میکروب شناسی پزشکی ایران. 1390; 5 (4) :772-73

URL: http://ijmm.ir/article-1-210-fa.html


ﻣﺪﯾﺮ ﮔﺮوه واژه ﮔﺰﯾﻨﯽ اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﯿﮑﺮب ﺷﻨﺎﺳﯽ اﯾﺮان‬ ‫
چکیده:   (7339 مشاهده)
‫واژه ﮔﺰﯾﻨﯽ در ﻣﯿﮑﺮب ﺷﻨﺎﺳﯽ - ﻗﺴﻤﺖ 8
اﺻﻮل ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ‬
‫ﻣﺮاد از اﺻﻮل ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ اﺻﻮﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﻇﺎﯾﻔﯽ ﮐﻪ در اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪهاش ﻧﻬﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ، ﭘﺲ‬ ‫از ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺮاوان آﻧﻬﺎ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻧﻪ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ، درﺳﺘﯽ ﯾﺎ ﻧﺎدرﺳﺘﯽ آﻧﻬﺎ را در درون‬ ‫ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺤﺚ ﻧﻤﯽداﻧﺪ. اﯾﻦ اﺻﻮل ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
‫1-2 ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ زﺑﺎن ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ.
‫2-2 زﺑﺎن ﻋﻠﻢ در اﯾﺮان زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ.
‫3-2زﺑﺎن ﻋﻠﻤﯽ ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺮای ﺑﻘﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ واژهﮔﺰﯾﻨﯽ ﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﻓﺘﻪ و ارزﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ.‬
‫درﺳﺘﯽ آﻧﭽﻪ در ذﯾﻞ اﺻﻮل ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ در درون ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن از ﭘﯿﺶ ﻣﻔﺮوض اﺳﺖ. ﺑﻪﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ، ﺻﺮف ﺗﺎﺳﯿﺲ‬ ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎنﻫﺎ ) ﮐﻪ در اﯾﺮان ﻗﺪﻣﺘﯽ ﻫﻔﺘﺎد ﺳﺎﻟﻪ دارﻧﺪ( از ﯾﮏ ﺳﻮ، و وﻇﺎﯾﻔﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن زﺑﺎن و ادب ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻪﻣﻮﺟﺐ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ‬ ﺧﻮد ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ، ﺣﮑﺎﯾﺖ از اﯾﻦ دارد ﮐﻪ اﺻﻮل ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎﻻ از ﻧﻈﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن ﺑﺪﯾﻬﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.‬ ‫
1-2 ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ زﺑﺎن ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ
‬ ‫ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ دو ﻗﺮن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان ﺑﺎ ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن ﺟﺪﯾﺪ آﺷﻨﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ. در اﯾﻨﮑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ در روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ ﺟﻬﺎن ﻣﺪرن‬ ‫ﭼﻪ ﻃﺮﯾﻘﯽ ﺑﺎﯾﺪ در ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮد و ﭼﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮی از آن را ﺑﭙﺬﯾﺮد و ﭼﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮی را ﻧﭙﺬﯾﺮد، ﺑﺤﺚ و ﺟﺪل ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ، اﻣﺎ ﻇﺎﻫﺮاً ﻫﻤﻪ‬ ‫در اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻠﻮم ﺟﺪﯾﺪ را آﻣﻮﺧﺖ و از ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﺑﻌﯿﺪ اﺳﺖ در ﻣﯿﺎن‬ ‫ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان ﮐﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﺳﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻠﻢ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﺗﻌﺮﯾﻒ زﺑﺎن ﻋﻠﻢ‬ ‫آوردﯾﻢ زﺑﺎن ﺧﺎﺻﯽ دارد ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺘﻦ زﺑﺎن ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﯽ روﯾﺪ و ﮔﺴﺘﺮش ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﭘﯿﺪاﯾﺶ و ﮔﺴﺘﺮش ﻋﻠﻢ، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪی ﺟﻮاﻣﻊ‬ ‫ﺑﺸﺮی ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ، ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ زﺑﺎن ﻋﻠﻢ اﺳﺖ.‬
2-2 زﺑﺎن ﻋﻠﻢ در اﯾﺮان زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ.
‬ ‫از ﻫﻤﺎن آﻏﺎز ورود ﻋﻠﻢ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﺮان، زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﺑﺎن ﻋﻠﻢ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪ و اﯾﻦ ﯾﮑﯽ از اﻣﺘﯿﺎزات ﻣﺎ اﯾﺮاﻧﯿﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ‬ ‫زﺑﺎن ﻣﻠﯽ و زﺑﺎن ﻋﻠﻤﯽﻣﺎن ﯾﮏ اﺳﺖ. در ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻤﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪن ﯾﮏ زﺑﺎن اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان زﺑﺎن‬ ‫ﻋﻠﻤﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آﻧﺎن را در ﮐﺎر اﻧﺘﻘﺎل ﻋﻠﻮم و ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﮐﻨﺪ، زﺑﺎن ﻣﻠﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی روزﻣﺮه اﺧﺘﺼﺎص‬ ‫دادهاﻧﺪ و ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﯾﮏ زﺑﺎن اروﭘﺎﯾﯽ اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮدهاﻧﺪ. اﯾﻦ راه ﺣﻞ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ زﺑﺎن ﻣﻠﯽ ﺑﺎ‬ ‫ﺳﺎﺑﻘﻪای ﻧﺪارﻧﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ، اﻣﺎ ﺑﺮای اﯾﺮان ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ. در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ وﺿﻊ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ را از ﻧﻈﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی زﺑﺎن،‬ ‫ﭼﻨﺎنﮐﻪ در ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﺎن زﺑﺎن اﺳﺖ، ﺑﺴﻨﺠﯿﻢ. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی زﺑﺎن ﺷﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ اﺳﺖ:‬
‫1. اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮏ زﺑﺎن در ﻣﻘﺎم زﺑﺎن ﻣﻠﯽ؛‬
2. ‫اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮏ ﻟﻬﺠﻪ از آن زﺑﺎن ﺑﻪﻣﻨﺰﻟﻪ ﻟﻬﺠﻪ ﻣﻌﯿﺎر؛‬
‫3. اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻂ؛‬
‫4. اﻧﺘﺨﺎب و ﺳﺎﺧﺘﻦ اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻧﻈﺎم دﯾﻮانﺳﺎﻻری، ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺻﻄﻼﺣﺎت اداری و ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ؛‬
‫5.‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب و ﺳﺎﺧﺘﻦ و ﯾﮑﺴﺎن ﮐﺮدن اﺻﻄﻼﺣﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻋﺮﺻﻪ ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ.‬
‫زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﺮاﺣﻞ اول و دوم و ﺳﻮم را ﻃﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ و در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎرم ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ روﺑﺮو ﻧﯿﺴﺖ. اﻣﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﮐﻢ و  ‫ﺑﯿﺶ ﺑﺎ دﺷﻮاریﻫﺎﯾﯽ روﺑﺮوﺳﺖ. ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﺎمﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪی ﻧﯿﺰ ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﭼﻬﺎرم و ﭘﻨﺠﻢ ﻫﯿﭻﮔﺎه ﺑﻪ‬ ‫ﭘﺎﯾﺎن ﻧﻤﯽرﺳﺪ و در آﻧﻬﺎ ﺗﻼش و ﻧﻮآوری داﺋﻤﯽ ﺿﺮوری اﺳﺖ.‬ ‫ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ در ﺑﺎﻻ آوردﯾﻢ و ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺻﺎﺣﺐ ادﺑﯿﺎت ﻣﮑﺘﻮب ﻫﺰار ﺳﺎﻟﻪ اﺳﺖ و در ﻧﻈﺮ ﺑﺴﯿﺎری از‬ ‫ادب ﺷﻨﺎﺳﺎن ﯾﮑﯽ از ده زﺑﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آﺛﺎر ادﺑﯽ ﺑﺮ ﺟﺴﺘﻪ ﺧﻠﻖ ﮐﺮدهاﻧﺪ، ﻇﺮﻓﯿﺖ اﯾﻦ را دارد ﮐﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﻠﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﺗﺒﺪﯾﻞ‬ ‫ﺷﻮد.‬ ‫اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮدن ﯾﮏ زﺑﺎن اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﻪﻣﻨﺰﻟﻪ زﺑﺎن ﻋﻠﻢ اﯾﺮان دﺳﺖ ﮐﻢ ﺳﻪ ﻋﯿﺐ ﺑﺰرگ دارد:‬
‫1. زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ را ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪه و ﺳﺮﮐﻮﻓﺘﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ارﮐﺎن ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠﯽ را دﺳﺘﺨﻮش ﺿﻌﻒ و ﺳﺴﺘﯽ‬ ‫ﻣﯽﺳﺎزد. زﯾﺮا اﻣﺮوز ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﻏﻠﺒﻪ ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﻗﻠﻤﺮو ﻋﻠﻢ را ﺗﺮک‬ ‫ﮐﻨﺪ ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﺪ در ﺣﻮزهﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ و ﺳﺮزﻧﺪه ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد.‬
‫2. ﮔﺴﺘﺮش ﻋﻠﻢ را در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﮐﻨﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﻋﻠﻢ آﻣﻮزی ﺑﻪ زﺑﺎن ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮارﺗﺮ از ﻋﻠﻢآﻣﻮزی ﺑﻪ زﺑﺎن ﻣﺎدری اﺳﺖ، زﯾﺮا‬ ‫درک ﻇﺮاﯾﻒ و ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽﻫﺎی زﺑﺎن ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﻣﯿﺴﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﮕﺮ ﺑﺎ ﺻﺮف وﻗﺖ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺴﯿﺎر. از اﯾﻦ رو، اﮔﺮ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ‬ ‫ﺗﺪرﯾﺲ ﺷﻮد، ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺑﻬﺮه را از آن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮد ﮐﻪ ﺑﺮ آن ﻣﺴﻠﻂ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﻪاﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ، ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯿﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞﮐﺮدﮔﺎن و ﻣﺮدم‬ ‫ﻋﺎدی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد و اﺷﺎﻋﻪی داﻧﺶ ﻣﺤﺪود ﻣﯽﮔﺮدد و در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺒﻌﯿﻀﯽ ﺳﺨﺖ ﻧﺎروا ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآﯾﺪ.‬ ‫ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﺑﺮا ی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻠﻢ ﺑﺎﯾﺪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ، ﺑﻪﻫﻤﺖ ﻫﻤﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﭼﻨﺎن ﭘﺮورده ﺷﻮد ﮐﻪ از ﻋﻬﺪه ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی زﻣﺎﻧﻪ‬ ‫ﺑﺮآﯾﺪ.‬
‫3. از ﻟﻮازم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ داﻧﺶ و اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﯿﺎن ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮏ زﺑﺎن ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ در ﻣﻘﺎم زﺑﺎن ﻋﻠﻢ اﯾﻦ‬ ‫ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﺪود ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻤﯿﻖ و ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﻗﻄﻌﺎً ﻣﺤﻘﻖ ﻧﻤﯽﮔﺮدد.‬ ‫
دﮐﺘﺮ ﻣﺴﻌﻮد ﺷﺮﯾﻔﯽ‬
‫ﻣﺪﯾﺮ ﮔﺮوه واژه ﮔﺰﯾﻨﯽ اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﯿﮑﺮب ﺷﻨﺎﺳﯽ اﯾﺮان‬ ‫
‬ ‫ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺗﺎم اﻻﺧﺘﯿﺎر اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﯿﮑﺮب ﺷﻨﺎﺳﯽ اﯾﺮان در ﻓﺮهنگستان زﺑﺎن و ادب ﻓﺎرﺳﯽ‬
متن کامل [PDF 151 kb]   (1182 دریافت)    
نوع مطالعه: مروری | موضوع مقاله: باکتری شناسی پزشکی
دریافت: 1392/10/14 | پذیرش: 1392/10/14 | انتشار الکترونیک: 1392/10/14

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله میکروب شناسی پزشکی ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق   ناشر: موسسه فرنام

© 2021 All Rights Reserved | Iranian Journal of Medical Microbiology

Designed & Developed by : Yektaweb Publishr: Farname Inc.