سال 5، شماره 4 - ( زمستان 1390 )                   جلد 5 شماره 4 صفحات 14-22 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Jalalpoor S, Kasra Kermanshahi R, Noohi A S, Zarkesh Esfahani H. Role and Important Staff Hands and Low and High Contact Hospital Surfaces to Produce and Controlling Nosocomial Infections. Iran J Med Microbiol. 2012; 5 (4) :14-22
URL: http://ijmm.ir/article-1-203-fa.html
ﺟﻼل ﭘﻮر ‫ﺷﯿﻼ، ﮐﺴﺮی ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻫﯽ روﺣﺎ، ﻧﻮﺣﯽ اﺷﺮف اﻟﺴﺎدات، زرﮐﺶ اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ ﺣﻤﯿﺪ. نقش و اهمیت دست پرسنل و سطوح کم تماس و پرتماس بیمارستان در شکل گیری و کنترل عفونتهای بیمارستانی. مجله میکروب شناسی پزشکی ایران. 1390; 5 (4) :14-22

URL: http://ijmm.ir/article-1-203-fa.html


1- داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﺷﻬﺮﺿﺎ ، shilla.jalalpoor@yahoo.com
2- ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﯽ زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ، داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ، داﻧﺸﮕﺎه اﻟﺰﻫﺮا)ﺗﻬﺮان(. ﺗﻬﺮان.
3- اﺳﺘﺎد ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﯽ زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ، داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان. ﺗﻬﺮان.
4- ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﯽ زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ، داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم، داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن. اﺻﻔﻬﺎن.
چکیده:   (9977 مشاهده)
زمینه و اهداف: ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﻋﻔﻮﻧﺘﻬﺎی اﮐﺘﺴﺎﺑﯽ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻋﻔﻮﻧﺘﯽ اﻃﻼق ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ در زﻣﺎن ﺑﺴﺘﺮی ﺷﺪن در‬ ‫ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﯾﺠﺎد ﺷﻮد، ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ در ﻫﻨﮕﺎم ﭘﺬﯾﺮش در ﺑﯿﻤﺎر وﺟﻮد ﻧﺪارد و در ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻤﻮن ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.‬ ‫ﻋﻔﻮﻧﺘﻬﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻌﻀﻼت ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯿﮕﺮدﻧﺪ. در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺑﯿﻤﺎران ﻋﻔﻮﻧﯽ‬ ‫و ﺑﯿﻤﺎراﻧﯽ ﮐﻪ از ﺷﺎﻧﺲ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ و ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﯾﺎ‬ ‫ﺣﺎﻣﻠﯿﻦ اورﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎی ﺑﯿﻤﺎری زا، ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻟﻘﻮه ای ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل و اﻧﺘﺸﺎر ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﯿﻤﺎران و ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن‬ ‫ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ. دﺳﺖ ﭘﺮﺳﻨﻞ و ﺳﻄﻮح ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن در اﯾﺠﺎد و ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻔﻮﻧﺘﻬﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽ‬ ﺑﺎﺷﻨﺪ.‬ ‫
روش ﮐﺎر: ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ دﺳﺖ ﭘﺮﺳﻨﻞ و ﺳﻄﻮح ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن در ﻋﻔﻮﻧﺘﻬﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ، از ﻣﻘﺎﻻت ‪،Pubmed‬‬ ‫‪ Elsevier Science‬و ‪ Yahoo‬از ﺳﺎل 1995 ﺗﺎ 2001 اﺳﺘﺨﺮاج ﮔﺮدﯾﺪ. ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﮐﻠﻤﺎت ﺳﻄﻮح ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن، دﺳﺖ‬ ‫ﭘﺮﺳﻨﻞ، ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ و ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻔﻮﻧﺖ واژه ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺷﺪﻧﺪ.‬
بافته ها: در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ دﺳﺖ ﭘﺮﺳﻨﻞ و ﺳﻄﻮح ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن در ﻋﻔﻮﻧﺘﻬﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ، در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻘﺎﻻت ﭘﮋوﻫﺸﯽ و‬ ‫ﻣﺮوری ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ، اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﺗﺮاﮐﻢ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻬﺎ در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺰﺑﻮر ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ و ﮐﻨﺘﺮل‬ ‫اﻧﺘﻘﺎل و اﻧﺘﺸﺎر ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻬﺎ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻋﻔﻮﻧﺘﻬﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﯿﮕﺮدد.‬ ‫ﺑﺤﺚ: ﺳﻄﻮح ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻟﻘﻮه ای ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪاری ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻬﺎی ﺑﯿﻤﺎرﯾﺰا ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ و ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮی‬ ‫در ﭼﺮﺧﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺑﻌﻬﺪه دارﻧﺪ، ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻬﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮ ﺳﻄﻮح از ﺗﻮان اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺤﺪودی ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﺻﻮرت‬ ‫وﺟﻮد ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻨﺪه ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯿﮕﺮدﻧﺪ. دﺳﺖ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻤﺎس را ﺑﺎ‬ ‫ﺳﻄﻮح ﺑﻮﯾﮋه ﺳﻄﻮح ﭘﺮ ﺗﻤﺎس دارد و ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ اﻧﺘﻘﺎل و اﻧﺘﺸﺎر ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻬﺎ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯿﮕﺮدﻧﺪ. ارﺗﻘﺎء‬ ‫ﺑﻬﺪاﺷﺖ دﺳﺖ ﭘﺮﺳﻨﻞ و ﺳﻄﻮح ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن، ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﺑﺰار ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻔﻮﻧﺘﻬﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ.‬
متن کامل [PDF 265 kb]   (4158 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: باکتری شناسی پزشکی
دریافت: 1392/10/12 | پذیرش: 1392/10/12 | انتشار الکترونیک: 1392/10/12

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله میکروب شناسی پزشکی ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق   ناشر: موسسه فرنام

© 2021 All Rights Reserved | Iranian Journal of Medical Microbiology

Designed & Developed by : Yektaweb Publishr: Farname Inc.