سال 17، شماره 1 - ( بهمن - اسفند 1401 )                   جلد 17 شماره 1 صفحات 49-39 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Kadivarian S, Hosseinabadi S, Abiri R, Kooti S, Alvandi A. Frequency of Extended-Spectrum Beta-Lactamase-producing Genes associated in gram-negative bacteria isolated from infectious patients in Kermanshah (2019-2020). Iran J Med Microbiol 2023; 17 (1) :39-49
URL: http://ijmm.ir/article-1-1681-fa.html
کدیوریان سپیده، حسین آبادی سمیه، عبیری رامین، کوتی سارا، الوندی امیرهوشنگ. فراوانی ژن‌های تولیدکننده بتالاکتاماز طیف گسترده مرتبط در باکتری‌های گرم منفی جدا شده از بیماران عفونی شهر کرمانشاه (2019-2020). مجله میکروب شناسی پزشکی ایران. 1401; 17 (1) :39-49

URL: http://ijmm.ir/article-1-1681-fa.html


1- گروه میکروب شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران ، sepide.kadivarian@yahoo.com
2- گروه میکروب شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران
3- مرکز تحقیقات باروری و ناباروری، پژوهشکده فناوری سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران
4- دانشکده علوم پزشکی بهبهان، بهبهان، ایران
5- مرکز تحقیقات تکنولوژی پزشکی، پژوهشکده فناوری سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه علوم، کرمانشاه، ایران
چکیده:   (596 مشاهده)

زمینه و اهداف:  عفونت های بیمارستانی ناشی از باکتری های مقاوم به آنتی بیوتیک و همچنین گسترش سریع آن ها به عنوان یکی از تهدیدات سلامت عمومی محسوب می شود. هدف این مطالعه تعیین فراوانی ژن‌های کدکننده بتالاکتاماز طیف گسترده  (ESBL)در باکتری‌های گرم منفی بود.
مواد و روش کار:  شناسایی و الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی ۱۶۵ ایزوله به ترتیب با روش بیوشیمیایی و دیسک دیفیوژن انجام شد. علاوه بر این، غربالگری و تایید حضور ژن‌های ESBL به روش تست ترکیبی دوتایی (DDCT) انجام شد. وجود ژن های کدکننده ESBL در هر ایزوله با روش واکنش زنجیره ای پلیمراز  (PCR) شناسایی شد.
یافته ها:  از ۱۶۵ ایزوله، ۸۳ سویه به تمام آنتی بیوتیک ها مقاوم بودند. کمترین فراوانی مقاومت در مقابل جنتامایسین و همچنین بیشترین فراوانی مقاومت در سفوتاکسیم و سفازولین مشاهده شد. از بین تمامی سویه های مورد تجزیه و تحلیل، ۵۰ (۳۰/۳۰%) و ۸۰ (۴۸/۴۸%) ایزوله به ترتیب از نظر فنوتیپی و ژنوتیپی ESBL مثبت بودند. شایع ترین ژن های کد کننده ESBL به ترتیب SHVOS و SHV-۱ با فراوانی ۳۴ (۶۱/۲۰ %) و ۳۶ (۸۲/۲۱%) بودند.
نتیجه‌گیری:  فراوانی تولید ESBL و شیوع بالای ژن‌های blaSHV و blaCTX-M در کلبسیلا پنومونیه و اشریشیا کلی در ایزوله‌های باکتریایی ذکر شده در کرمانشاه رو به افزایش است. اما برخلاف برخی گزارش‌های قبلی از کرمانشاه، شیوع ژن‌های کدکننده ESBL در سودوموناس آئروژینوزا کم بود و ژن blaVEB یافت نشد.

متن کامل [PDF 951 kb]   (193 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله پژوهشی | موضوع مقاله: باکتری شناسی پزشکی
دریافت: 1400/12/7 | پذیرش: 1401/7/16 | انتشار الکترونیک: 1401/10/30

فهرست منابع
1. Prestinaci F, Pezzotti P, Pantosti A. Antimicrobial resistance: a global multifaceted phenomenon. Pathog Glob Health. 2015;109(7):309-18. [DOI:10.1179/2047773215Y.0000000030] [PMID] [PMCID]
2. Carrasco-Anabalón S, Vera-Leiva A, Quezada-Aguiluz M, Morales-Rivera MF, Lima CA, Fernández J, et al. Genetic Platforms of blaCTX-M in Carbapenemase-Producing Strains of K. pneumoniae Isolated in Chile. Front Microbiol. 2018;9. [DOI:10.3389/fmicb.2018.00324] [PMID] [PMCID]
3. Leylabadlo HE, Pourlak T, Aghazadeh M, Asgharzadeh M, Kafil HS. Extended-spectrum beta-lactamase producing gram negative bacteria In Iran: A review. Afr J Infect Dis. 2017;11(2):39-53. [DOI:10.21010/ajid.v11i2.6] [PMID] [PMCID]
4. Pavez M, Troncoso C, Osses I, Salazar R, Illesca V, Reydet P, et al. High prevalence of CTX-M-1 group in ESBL-producing enterobacteriaceae infection in intensive care units in southern Chile. Braz J Infect Dis. 2019;23(2):102-10. [DOI:10.1016/j.bjid.2019.03.002] [PMID] [PMCID]
5. Nachimuthu R, Kannan VR, Bozdogan B, Krishnakumar V, S KP, Manohar P. CTX-M-type ESBL-mediated resistance to third-generation cephalosporins and conjugative transfer of resistance in Gram-negative bacteria isolated from hospitals in Tamil Nadu, India. Access Microbiol. 2021;3(3). [DOI:10.1099/acmi.0.000142] [PMID] [PMCID]
6. Nordmann P, Poirel L. Epidemiology and Diagnostics of Carbapenem Resistance in Gram-negative Bacteria. Clin Infect Dis. 2019;69(7):S521-S8. [DOI:10.1093/cid/ciz824] [PMID] [PMCID]
7. Taraghian A, Nasr Esfahani B, Moghim S, Fazeli H. Characterization of Hypervirulent Extended-Spectrum β-Lactamase-Producing Klebsiella pneumoniae Among Urinary Tract Infections: The First Report from Iran. Infect Drug Resist. 2020;13:3103-11. [DOI:10.2147/IDR.S264440] [PMID] [PMCID]
8. Abrar S, Ain NU, Liaqat H, Hussain S, Rasheed F, Riaz S. Distribution of blaCTX − M, blaTEM, blaSHV and blaOXA genes in Extended-spectrum-β-lactamase-producing Clinical isolates: A three-year multi-center study from Lahore, Pakistan. Antimicrob Resist Infect Control. 2019;8(1):80. [DOI:10.1186/s13756-019-0536-0] [PMID] [PMCID]
9. Mirkalantari S, Masjedian F, Irajian G, Siddig EE, Fattahi A. Determination of the frequency of β-lactamase genes (bla SHV, bla TEM, bla CTX-M) and phylogenetic groups among ESBL-producing uropathogenic Escherichia coli isolated from outpatients. J Lab Med. 2020;44(1):27-33. [DOI:10.1515/labmed-2018-0136]
10. Molton JS, Tambyah PA, Ang BSP, Ling ML, Fisher DA. The Global Spread of Healthcare-Associated Multidrug-Resistant Bacteria: A Perspective From Asia. Clin Infect Dis. 2013;56(9):1310-8. [DOI:10.1093/cid/cit020] [PMID]
11. Sarshar S, Mirnejad R, Babapour E. Frequency of bla (CTX-M) and bla (TEM) Virulence Genes and Antibiotic Resistance Profiles among Klebsiella pneumoniae Isolates in Urinary Tract Infection (UTI) Samples from Hashtgerd, Iran. Rep Biochem Mol Biol. 2021;10(3):412-9. [DOI:10.52547/rbmb.10.3.412] [PMID] [PMCID]
12. Mohajeri P, Kavosi S, Esmailzadeh T, Farahani A, Dastranj M. Molecular characteristics of extended-spectrum-beta-lactamase-producing Klebsiella pneumoniae isolates in the West of Iran. Advances Hum Biol. 2018;8(3):175-9. [DOI:10.4103/AIHB.AIHB_20_18]
13. Yousefi Fatmesari G, Hemmati M, Mortazavi SH, Mansouri F, Azizi M, Etemadimajed M, et al. Frequency of blaCTX-M, blaTEM, and blaSHV Genes in Escherichia Coli Isolated from Urine Samples of Children in Kermanshah City, Iran. J Isfahan Med Sch. 2017;35(430):551-7.
14. Vaziri S, Mansouri F, Abiri R, Alvandi A, Mortazavi SH, Ahmadi K, et al. Prevalence Study of Extended Spectrum Beta-Lactamase in Klebsiella Pneumonia Isolated from Patients with Ventilator-Associated Pneumonia in Kermanshah City, Iran. J Isfahan Med Sch. 2017;35(444):1113-9.
15. Akya A, Ahmadi M, Khodamoradi S, Rezaei M, Karani N, Elahi A, et al. Prevalence of bla CTX-M, bla CTX-M-2, bla CTX-M-8, bla CTX-M-25 and bla CTX-M-3 Genes in Escherichia coli Isolated from Urinary Tract Infection in Kermanshah City, Iran. J clin diagn Res. 2019(13):8.
16. Akya A, Jafari S, Ahmadi K, Elahi A. Frequency of blaCTX-M, blaTEM and blaSHV genes in Citrobacters isolated from Imam Reza Hospital in Kermanshah. J Maz Univ Med Sci. 2015;25(127):65-73.
17. Khodadoost M, Akya A, Ale Taha SM, Adabagher S. The frequency of antibiotic resistance and ctx-m gene in Escherichia coli isolated. Studies Med Sci. 2013;24(5):318-28.
18. Mohajeri P, Rostami Z, Farahani A, Norozi B. Distribution of ESBL producing Uropathogenic Escherichia coli and carriage of selected [beta]-lactamase genes in Hospital and community isolates in west of Iran. Ann Trop Med Public Health. 2014;7(5):219. [DOI:10.4103/1755-6783.154823]
19. Khurana S, Mathur P, Kapil A, Valsan C, Behera B. Molecular epidemiology of beta-lactamase producing nosocomial Gram-negative pathogens from North and South Indian hospitals. J Med Microbiol. 2017;66(7):999-1004. [DOI:10.1099/jmm.0.000513] [PMID]
20. Sarvazad H, Darbouy M. Correlation of Antibiotic Resistance with SHV, CTX-M and TEM Extended-Spectrum Beta Lactamases Genes among Klebsiella pneumoniae Isolates from Patients in Kermanshah Hospitals. J Ardabil Univ Med Sci. 2017;17(3):353-62.
21. Haidari E, Akya A. The frequency of broad-spectrum beta-lactamase CTX-M genotypes in Pseudomonas aeruginosa isolated from Kermanshah hospitals (2013-14). J Kermanshah Univ Med Sci. 2015;19(4):e69866.
22. Shams E, Firoozeh F, Moniri R, Zibaei M. Prevalence of Plasmid-Mediated Quinolone Resistance Genes among Extended-Spectrum β -Lactamase-Producing Klebsiella pneumoniae Human Isolates in Iran. J Pathog. 2015;2015:434391. [DOI:10.1155/2015/434391] [PMID] [PMCID]
23. Sedaghatpishe S, Ghane M, Babaeekhou L. Identification and sequencing of bla CTX-M genes in clinical isolates of Klebsiella pneumoniae from Milad hospital. J Birjand Univ Med Sci. 2019;26(4):315-26. [DOI:10.32592/JBirjandUnivMedSci.2019.26.4.103]
24. Shivaee A, Shahbazi S, Soltani A, Ahadi E. Evaluation of the prevalence of broad-spectrum beta-lactamases (ESBLs) and carbapenemase genes in Klebsiella pneumoniae strains isolated from burn wounds in patients referred to Shahid Motahari Hospital in Tehran. Med Sci J Islamic Azad Univ. 2019;29(3). [DOI:10.29252/iau.29.3.232]
25. Ghane M, Adham F. Frequency of TEM and PER Beta-Lactamase Genes in Urinary Isolates of Escherichia Coli Producing Extended-Spectrum Beta-Lactamases. J Arak Univ Med Sci. 2020;22(6):218-29. [DOI:10.32598/JAMS.22.6.2891.1]
26. Wintermans BB, Reuland EA, Wintermans RGF, Bergmans AMC, Kluytmans JAJW. The cost-effectiveness of ESBL detection: towards molecular detection methods? Clin Microbiol Infect. 2013;19(7):662-5. [DOI:10.1111/j.1469-0691.2012.03998.x] [PMID]
27. Kashefieh M, Hosainzadegan H, Baghbanijavid S, Ghotaslou R. The Molecular Epidemiology of Resistance to Antibiotics among Klebsiella pneumoniae Isolates in Azerbaijan, Iran. J Trop med. 2021;2021:9195184. [DOI:10.1155/2021/9195184] [PMID] [PMCID]
28. Roshdi Maleki M, Taghinejad J. Prevalence of Extended-spectrum Beta-lactamases (ESBL) Types blaTEM and blaSHV in Klebsiella pneumoniae Strains Isolated from Clinical Samples by PCR in Miandoab, West Azerbaijan. Iran J Med Microbiol. 2021;15(4):458-64. [DOI:10.30699/ijmm.15.4.458]
29. Haddadi A. Frequency determination of blaTEM & blaSHV in the Extended-Spectrum Beta-Lactamase producing Escherichia coli isolates from Karaj. Iran J Med Microbiol. 2017;11(2):75-80.
30. Shoeib N, Fereshteh S, Mehdi FM, Sadat NV, Leila N. Molecular characterization of CTX-M β-lactamases among Klebsiella pneumoniae isolated from patients at Tehran hospitals. Indian J Med Microbiol. 2011;29(3):254-7. [DOI:10.4103/0255-0857.83908] [PMID]
31. Koshesh M, Mansouri S, Hashemizadeh Z, Kalantar Neyestanaki D. Identification of Extended-Spectrum β-Lactamase Genes and AmpC-β-Lactamase in Clinical Isolates of Escherichia coli Recovered from Patients with Urinary Tract Infections in Kerman, Iran. Arch Pediatr Infect Dis. 2017;5(2):e37968. [DOI:10.5812/pedinfect.37968]
32. Bagheri Nesami M, Rafiei A, Eslami G, Ahangarkani F, Rezai MS, Nikkhah A, et al. Assessment of extended-spectrum β-lactamases and integrons among Enterobacteriaceae in device-associated infections: multicenter study in north of Iran. Antimicrob Resist Infect Control. 2016;5(1):52. [DOI:10.1186/s13756-016-0143-2] [PMID] [PMCID]
33. Davodian E, Sadeghifard N, Ghasemian A, Noorbakhsh S. Presence of blaPER-1 and blaVEB-1 beta-lactamase genes among isolates of Pseudomonas aeruginosa from South West of Iran. J Epidemiol Glob Health. 2016;6(3):211-3. [DOI:10.1016/j.jegh.2016.02.002] [PMID] [PMCID]
34. Bahrami M, Mmohammadi-Sichani M, Karbasizadeh V. Prevalence of SHV, TEM, CTX-M and OXA-48 β-Lactamase genes in clinical isolates of Pseudomonas aeruginosa in Bandar-Abbas, Iran. vicenna J Clin Microbiol Infect. 2018;5(4):86-90. [DOI:10.34172/ajcmi.2018.18]
35. Mansury D, Motamedifar M, Sarvari J, Shirazi B, Khaledi A. Antibiotic susceptibility pattern and identification of extended spectrum β-lactamases (ESBLs) in clinical isolates of Klebsiella pneumoniae from Shiraz, Iran. Iran J Microbiol. 2016;8(1):55-61.
36. Musa MA, Tahir OM. Detection of CTX-M, TEM and SHV genes in gram negative bacteria isolated from nosocomial patients at port sudan teaching hospital. European J Clin Biomed Sci. 2017;3(6):101-8. [DOI:10.11648/j.ejcbs.20170306.11]
37. Ugbo EN, Anyamene CO, Moses IB, Iroha IR, Babalola OO, Ukpai EG, et al. prevalence of blaTEM, blaSHV, and blaCTX-M genes among extended spectrum beta-lactamase-producing Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae of clinical origin. Gene Rep. 2020;21:100909. [DOI:10.1016/j.genrep.2020.100909]
38. Antimicrobial resistance: Policy insights 2016 Available from: [https://www.oecd.org/health/health-systems/AMR-Policy-Insights-November2016.pdf]
39. Abayneh M, Worku T. Prevalence of multidrug-resistant and extended-spectrum beta-lactamase (ESBL)-producing gram-negative bacilli: A meta-analysis report in Ethiopia. Drug Target Insights. 2020;14:16-25. [DOI:10.33393/dti.2020.2170] [PMID] [PMCID]
40. Amer R, El-Baghdady K, Kamel I, El-Shishtawy H. Prevalence of Extended Spectrum Beta- Lactamase Genes among Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae Clinical Isolates. Egypt J Microbiol. 2019;54(1):91-101. [DOI:10.21608/ejm.2019.16460.1113]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله میکروب شناسی پزشکی ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق   ناشر: موسسه فرنام

© 2023 CC BY-NC 4.0 | Iranian Journal of Medical Microbiology

Designed & Developed by : Yektaweb Publishr: Farname Inc.