سال 17، شماره 2 - ( فروردین - اردیبهشت 1402 )                   جلد 17 شماره 2 صفحات 166-161 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Joharinia N, Mousavi-Nejad S A, Farhadi A, Safaei A, Hosseini S Y, Sarvari J. The Frequency of High-Risk and Low-Risk Human Papillomavirus Genotypes in Different Grades of Cervical Lesions in Shiraz, South-West of Iran. Iran J Med Microbiol 2023; 17 (2) :161-166
URL: http://ijmm.ir/article-1-1616-fa.html
جوهری نیا نگار، موسوی نژاد سید عمار، فرهادی علی، صفایی اکبر، حسینی سید یونس، سروری جمال. فراوانی ژنوتیپ های پر خطر و کم خطر ویروس پاپیلومای انسانی در درجات متفاوت آسیب بافتی سرطان دهان رحم در شیراز، جنوب غرب ایران. مجله میکروب شناسی پزشکی ایران. 1402; 17 (2) :161-166

URL: http://ijmm.ir/article-1-1616-fa.html


1- گروه باکتریولوژی شناسی و ویروس شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
2- مرکز تحقیقات علوم و فناوری آزمایشگاهی تشخیصی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
3- گروه آسیب شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
4- گروه باکتریولوژی شناسی و ویروس شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران ، sarvarij@sums.ac.ir
چکیده:   (1508 مشاهده)

زمینه و اهداف:  تعیین ژنوتیپ های ویروس های پاپیلوما انسانی در ضایعات  بافت دهانه رحم در برنامه های غربالگری سرطان دهانه رحم به خصوص در مورد واکسن های در دسترس دارای اهمیت می باشد. به همین جهت، این پژوهش با هدف بررسی فراوانی ویروس های پاپیلوما انسانی در درجات مختلف ضایعات بافتی دهانه رحم انجام گردید.
مواد و روش کار:  در کل ۱۰۲ نمونه بیوپسی از درجات متفاوت ضایعات بافتی دهانه رحم جمع آوری شد. ژنوم ویروسی با استفاده از کیت استخراج گردید و برای بررسی صحت استخراج تست PCR   با استفاده از ژن بتا گلوبین انجام شد. برای شناسایی دو تیپ پاپیلوما ویروس ۱۶ و ۱۸ از روش duplex Taq-Man Real-Time PCR استفاده شد. در ادامه، بر روی نمونه هایی که از نظر  و یروسهای پاپیلومای ژنوتیپ ۱۶ و ۱۸  منفی بودند،  تست nested PCR انجام شد و پس از تعیین توالی تیپ ویروسی تعیین گردید.
یافته ها:  میانگین سنی زنان در این مطالعه، ۴۳±۱ بود. در مجموع، ۹۱ (۹۰٪)  نمونه ها به ویروس پاپیلومای انسانی آلوده بودند. در آسیب بافتی نوع LSIL ویروس های پاپیلوما  ژنوتیپ ۱۶، ۱۸، ۵۱. در گروه HSIL  ویروس های پاپیلومای ژنوتیپ ۶، ۱۶ ، ۱۸، ۳۱ و ۵۳. در گروه SCC ویروس های پاپیلوما ژنوتیپ ۶، ۱۶، ۱۸ و ۳۱. در گروهAD ، ویروس های پاپیلوما ژنوتیپ ۱۶ و ۱۸ جدا شدند. همچنین در ۴۹ (۶۱٪) نمونه عفونت همزمان دو تیپ ۱۶ و ۱۸ مشاهده شد
نتیجه‌گیری:  نتایج این مطالعه نشان می دهد ویروس های پاپیلومای ژنوتیپ ۱۶ و۱۸ فراوان ترین ژنوتیپ در درجات مختلف ضایعات بافتی دهانه رحم است. هم چنین شناسایی دو ژنوتیپ کم خطر ۶ و ۵۳ در ضایعات بافتی میتواند نشان دهنده اهمیت ژنوتیپ های کم خطر در برنامه های پیشگیری و غربالگری سرطان دهانه رحم باشد.

متن کامل [PDF 451 kb]   (533 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله پژوهشی | موضوع مقاله: ویروس شناسی پزشکی
دریافت: 1401/2/15 | پذیرش: 1401/7/25 | انتشار الکترونیک: 1402/1/10

فهرست منابع
1. Ouh YT, Min KJ, Cho HW, Ki M, Oh JK, Shin SY, et al. Prevalence of human papillomavirus genotypes and precancerous cervical lesions in a screening population in the Republic of Korea, 2014-2016. J Gynecol Oncol. 2018;29(1):e14. [DOI:10.3802/jgo.2018.29.e14] [PMID] [PMCID]
2. Humans IWGotEoCRt, Meeting IWGotEoCRtH, Organization WH, Cancer IAfRo. Human papillomaviruses: World Health Organization; 2007.
3. Grahovac M, Račić I, Hadžisejdić I, Dorić A, Grahovac B. Prevalence of human papillomavirus among Croatian women attending regular gynecological visit. Coll Antropol. 2007;31(2):73-7.
4. Aziz H, Iqbal H, Mahmood H, Fatima S, Faheem M, Sattar AA, et al. Human papillomavirus infection in females with normal cervical cytology: Genotyping and phylogenetic analysis among women in Punjab, Pakistan. Int J Infect Dis. 2018;66:83-9. [DOI:10.1016/j.ijid.2017.11.009] [PMID]
5. Münger K, Baldwin A, Edwards KM, Hayakawa H, Nguyen CL, Owens M, et al. Mechanisms of human papillomavirus-induced oncogenesis. J Virol. 2004;78(21):11451-60. [DOI:10.1128/JVI.78.21.11451-11460.2004] [PMID] [PMCID]
6. Mahmoudvand S, Safaei A, Erfani N, Sarvari J. Presence of Human Papillomavirus DNA in Colorectal Cancer Tissues in Shiraz, Southwest Iran. Asian Pac J Cancer Prev. 2015;16(17):7883-7. [DOI:10.7314/APJCP.2015.16.17.7883] [PMID]
7. Bakhtiyrizadeh S, Hosseini SY, Yaghobi R, Safaei A, Sarvari J. Almost Complete Lack of Human Cytomegalovirus and Human papillomaviruses Genome in Benign and Malignant Breast Lesions in Shiraz, Southwest of Iran. Asian Pac J Cancer Prev. 2017;18(12):3319-24.
8. Eghbali SS, Amirinejad R, Obeidi N, Mosadeghzadeh S, Vahdat K, Azizi F, et al. Oncogenic human papillomavirus genital infection in southern Iranian women: population-based study versus clinic-based data. Virol J. 2012;9(1):194. [DOI:10.1186/1743-422X-9-194] [PMID] [PMCID]
9. Fitzmaurice C, Allen C, Barber RM, Barregard L, Bhutta ZA, Brenner H, et al. Global, regional, and national cancer incidence, mortality, years of life lost, years lived with disability, and disability-adjusted life-years for 32 cancer groups, 1990 to 2015: a systematic analysis for the global burden of disease study. JAMA Oncol. 2017;3(4):524-48. [DOI:10.1001/jamaoncol.2016.5688] [PMID] [PMCID]
10. Bruni L, Barrionuevo-Rosas L, Albero G, Aldea M, Serrano B, Valencia S, et al. Human papillomavirus and related diseases in the world. Summary report. 2015;20140822.
11. Sabet F, Mosavat A, Ghezeldasht SA, Basharkhah S, Shamsian SAA, Abbasnia S, et al. Prevalence, genotypes and phylogenetic analysis of human papillomaviruses (HPV) in northeast Iran. Int J Infect Dis. 2021;103:480-8. [DOI:10.1016/j.ijid.2020.12.015] [PMID]
12. Salavatiha Z, Farahmand M, Shoja Z, Jalilvand S. A meta‐analysis of human papillomavirus prevalence and types among Iranian women with normal cervical cytology, premalignant lesions, and cervical cancer. J Med Virol. 2021;93(8):4647-58. [DOI:10.1002/jmv.26928] [PMID]
13. Harro CD, Pang Y-YS, Roden RB, Hildesheim A, Wang Z, Reynolds MJ, et al. Safety and immunogenicity trial in adult volunteers of a human papillomavirus 16 L1 virus-like particle vaccine. J Natl Cancer Inst. 2001;93(4):284-92. [DOI:10.1093/jnci/93.4.284] [PMID]
14. Taghizadeh E, Taheri F, Abdolkarimi H, Ghorbani Renani P, Gheibi Hayat SM. Distribution of Human Papillomavirus Genotypes among Women in Mashhad, Iran. Intervirology. 2017;60(1-2):38-42. [DOI:10.1159/000477848] [PMID]
15. Hwang H-S, Park M, Lee S-Y, Kwon K-H, Pang M-G. Distribution and prevalence of human papillomavirus genotypes in routine pap smear of 2,470 Korean women determined by DNA chip. Cancer Epidemiol Biomark Prev. 2004;13(12):2153-6. [DOI:10.1158/1055-9965.2153.13.12]
16. Ahmadi S, Goudarzi H, Jalilvand A, Esmaeilzadeh A. Human Papilloma Virus Genotype Distribution in Cervical lesions in Zanjan, Iran. Asian Pac J Cancer Prev. 2017;18(12):3373-7.
17. Cuzick J. Gardasil 9 joins the fight against cervix cancer. Taylor & Francis; 2015. [DOI:10.1586/14760584.2015.1051470] [PMID]
18. Nayar R, Wilbur DC. The pap test and Bethesda 2014. J Virol. 2015;59(2):121-32. [DOI:10.1159/000381842] [DOI:10.1097/LGT.0000000000000115] [DOI:10.1016/j.jasc.2015.03.003] [DOI:10.1002/cncy.21521] [PMID]
19. Mahmoodvan S, Zamani K, Safaei A, Khashei R, Motamedifar M, Azizi Z, et al. No detection of Streptococcus g allolyticus and Helicobacter pylori in colorectal cancer tissue samples in Shiraz, Iran. Iran J Cancer Prev. 2017;10(1):e6337. [DOI:10.17795/ijcp-6337]
20. Joharinia N, Farhadi A, Hosseini SY, Safaei A, Sarvari J. Association of HPV16 and 18 genomic copies with histological grades of cervical lesions. Virusdisease. 2019;30(3):387-93. [DOI:10.1007/s13337-019-00545-2] [PMID] [PMCID]
21. De Jesus SP, Da Costa ACM, Barcellos RB, De Medeiros RM, Da Silva CMD, Rossetti MLJBJoM. A high prevalence of human papillomavirus 16 and 18 co-infections in cervical biopsies from southern Brazil. Braz J Microbiol. 2018;49(1):220-3. [DOI:10.1016/j.bjm.2018.04.003] [PMID] [PMCID]
22. Bryan JT, Taddeo F, Skulsky D, Jansen KU, Frain BM, Qadadri B, et al. Detection of specific human papillomavirus types in paraffin‐embedded sections of cervical carcinomas. J Med Virol. 2006;78(1):117-24. [DOI:10.1002/jmv.20512] [PMID]
23. Bateman AC, Katundu K, Polepole P, Shibemba A, Mwanahamuntu M, Dittmer DP, et al. Identification of human papillomaviruses from formalin-fixed, paraffin-embedded pre-cancer and invasive cervical cancer specimens in Zambia: a cross-sectional study. Virol J. 2015;12(1):2. [DOI:10.1186/s12985-014-0234-8] [PMID] [PMCID]
24. Gul S, Murad S, Javed A. Prevalence of High risk Human Papillomavirus in cervical dysplasia and cancer samples from twin cities in Pakistan. Int J Infect Dis. 2015;34:14-9. [DOI:10.1016/j.ijid.2015.02.018] [PMID]
25. Farjadian S, Asadi E, Doroudchi M, Dehaghani AS, Tabei S, Kumar V, et al. High risk HPV types in southern Iranian patients with cervical cancer. Pathol Oncol Res 2003;9(2):121-5. [DOI:10.1007/BF03033756] [PMID]
26. Haghshenas M, Golini Moghaddam T, Rafiei A, Emadeian O, Shykhpour A, Ashrafi GH. Prevalence and type distribution of high-risk human papillomavirus in patients with cervical cancer: a population-based study. Infect Agent Cancer. 2013;8(1):20. [DOI:10.1186/1750-9378-8-20] [PMID] [PMCID]
27. Ghaffari SR, Sabokbar T, Mollahajian H, Dastan J, Ramezanzadeh F, Ensani F, et al. Prevalence of human papillomavirus genotypes in women with normal and abnormal cervical cytology in Iran. Asian Pac J Cancer Prev. 2006;7(4):529-32.
28. Heydari N, Oskouee MA, Vaezi T, Shoja Z, Esmaeili HA, Hamkar R, et al. Type-specific human papillomavirus prevalence in cervical intraepithelial neoplasia and cancer in Iran. J Med Virol. 2018;90(1):172-6. [DOI:10.1002/jmv.24908] [PMID]
29. Jalilvand S, Shoja Z, Nourijelyani K, Tohidi HR, Hamkar R. Meta-analysis of type-specific human papillomavirus prevalence in Iranian women with normal cytology, precancerous cervical lesions and invasive cervical cancer: Implications for screening and vaccination. J Med Virol. 2015;87(2):287-95. [DOI:10.1002/jmv.24053] [PMID]
30. Ciapponi A, Bardach A, Glujovsky D, Gibbons L, Picconi MA. Type-specific HPV prevalence in cervical cancer and high-grade lesions in Latin America and the Caribbean: systematic review and meta-analysis. PLoS One. 2011;6(10):e25493. [DOI:10.1371/journal.pone.0025493] [PMID] [PMCID]
31. Schmitt M, Depuydt C, Benoy I, Bogers J, Antoine J, Arbyn M, et al. Multiple human papillomavirus infections with high viral loads are associated with cervical lesions but do not differentiate grades of cervical abnormalities. J Clin Microbiol. 2013;51(5):1458-64. [DOI:10.1128/JCM.00087-13] [PMID] [PMCID]
32. Halec G, Alemany L, Lloveras B, Schmitt M, Alejo M, Bosch FX, et al. Pathogenic role of the eight probably/possibly carcinogenic HPV types 26, 53, 66, 67, 68, 70, 73 and 82 in cervical cancer. J Pathol. 2014;234(4):441-51. [DOI:10.1002/path.4405] [PMID]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله میکروب شناسی پزشکی ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق   ناشر: موسسه فرنام

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Iranian Journal of Medical Microbiology

Designed & Developed by : Yektaweb Publishr: Farname Inc.