سال 15، شماره 4 - ( مرداد و شهریور 1400 )                   جلد 15 شماره 4 صفحات 392-399 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Asgari A, Ataee R, Tavana A M, Mirnejad R, Ghorbanalizdgan M. Real-time RT PCR Evaluation of the Xylitol Effect on the Expression of Streptococcus pneumoniae cpsB,cpsD and psaA Genes. Iran J Med Microbiol. 2021; 15 (4) :392-399
URL: http://ijmm.ir/article-1-1302-fa.html
عسکری علی، عطائی رمضانعلی، مهرابی توانا علی، میرنژاد رضا، قربانعلی زادگان مهدی. ارزیابی اثرXylitol بر بیان ژن‌های cpsB، cpsD و psaA استرپتوکوکوس پنومونیه با استفاده از Real-time RT PCR. مجله میکروب شناسی پزشکی ایران. 1400; 15 (4) :392-399

URL: http://ijmm.ir/article-1-1302-fa.html


1- کارشناس ارشد میکروبیولوژی پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله، تهران، ایران
2- استاد گروه میکروب شناسی پزشکی، دانشکده پزشکی، و مرکز تحقیقات میکروب شناسی کاربردی، انستیتوی سم‌شناسی و سیستم بیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله، تهران، ایران ، ataee216@gmail.com
3- استاد میکروب شناسی پزشکی، دانشکده پزشکی، و مرکز تحقیقات مدیریت بهداشت سلامت، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله، تهران، ایران
4- استاد گروه میکروب شناسی پزشکی، مرکز تحقیقات میکروب شناسی کاربردی، انستیتوی سم‌شناسی و سیستم بیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله، تهران، ایران
5- استادیار گروه میکروب شناسی پزشکی، دانشکده پزشکی، و مرکز تحقیقات میکروب شناسی کاربردی، انستیتوی سم‌شناسی و سیستم بیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله، تهران، ایران
چکیده:   (319 مشاهده)

زمینه و اهداف :  کپسول پلی‌ساکاریدی یکی از فاکتور مهم بیماری‌زایی پنوموکک‌ها است. تولید این کپسول توسط ژن‌های cpsB و cpsD تنظیم می‌گردد. بنابراین، هر عاملی که القاکنندۀ بیان و یا مهار این ژن‌ها باشد، احتمالا بقای درون‌سلولی، افزایش بیماری‌زایی و یا کاهش بیماری‌زایی باکتری را افزایش دهد. هدف این مطالعه بررسی اثر گزایلیتول بر بیان ژن‌های cpsB، cpsD، psaA و aroE با روش Real Time RT-PCR بود.
مواد و روش کار :  این تحقیق در سال ۲۰۱۹ میلادی در مجموعه آزمایشگاه‌های دانشگاه بقیه الله انجام شده است. ۲۰ ایزوله بالینی و یک سویه رفرانس (ATCC ۶۳۰۵) استرپتوکوکوس پنومونیه استفاده شد. به منظور بررسی اثر گزایلیتول و فروکتوز، محیط کشتBHI  براث با غلظت های مختلف این قندها تهیه گردید. سپس سوسپانسیونی از باکتری به محیط‌های حاول ۵ درصد گزایلیتول و ۵ درصد گزایلیتول به همراه ۵ درصد فرکتوز و نیز محیط کنترل به مدت سه ساعت قرار داده شد. بعد از زمان انکوباسیون RNA استخراج و cDNA ساخته شد. سپس سطح بیان ژن‌های cpsB، cpsD و psaA  انداره‌گیری شد.
یافته ها :  میزان بیان ژن cpsB در محیط حاوی ۵ درصد گزایلیتول در مقایسه با میزان بیان این ژن در محیط حاوی ۵ درصد گزایلیتول به همراه ۵ درصد فروکتوز به ترتیب عبارت بود از ۰/۰۲۲ و ۰/۰۲۷. در حالی که متوسط میزان بیان ژن‌های psaA و cpsD  در محیط حاوی ۵ درصد گزایلیتول در مقایسه با محیط حاوی ۵ درصد گزایلیتول به‌ همراه ۵ درصد فروکتوز و نیز کنترل به ترتیب عبارت از ۱/۶۵۹ و ۰/۰۵۶ در مقایسه با ۰/۶۳۳ و ۳/۲۹۴ بود.
نتیجه‌گیری :  یافته این تحقیق حکایت از آن داشت که ۵ درصد گزایلیتول قادر به مهار بیان ژن cpsB در حد مطلوب است. بنابراین، استفاده از این قند به‌عنوان کاهنده بیان ژن cpsB به‌منظور کنترل عفونت‌های سطحی پنوموککی احتمالاً مفید باشد.

متن کامل [PDF 743 kb]   (20 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: میکروب شناسی مولکولی
دریافت: 1399/12/24 | پذیرش: 1400/4/24 | انتشار الکترونیک: 1400/5/25

فهرست منابع
1. Loughran AJ, Orihuela CJ, Tuomanen EI. Streptococcus pneumoniae: Invasion and Inflammation. Microbiol Spectr. 2019 Mar;7(2): 10.1128/microbiolspec.GPP3-0004-2018. [DOI:10.1128/9781683670131.ch20]
2. Luck JN, Tettelin H, Orihuela CJ. Sugar-Coated Killer: Serotype 3 Pneumococcal Disease. Front Cell Infect Microbiol. 2020 Dec 23; 10:613287. [DOI:10.3389/fcimb.2020.613287]
3. Geno KA, Gilbert GL, Song JY, Skovsted IC, Klugman KP, Jones C, Konradsen HB, Nahm MH. Pneumococcal Capsules and Their Types: Past, Present, and Future. Clin Microbiol Rev. 2015 Jul;28(3):871-99. [DOI:10.1128/CMR.00024-15]
4. Ataee RA, Habibian S, Mehrabi-Tavana A, Ahmadi Z, Jonaidi N, Salesi M. Determination of vancomycin minimum inhibitory concentration for ceftazidime resistant Streptococcus pneumoniae in Iran. Annals of clinical microbiology and antimicrobials. 2014; 13:53. [DOI:10.1186/s12941-014-0053-1]
5. Ataee RA, Hossaini SMJ, Karami A, Safiri Z, Allahverdi M. Simultaneous detection of common bacterial meningitis: Neisseria meningitidis, Haemophilus influenzae and Streptococcus pneumonia by multiplex PCR. Trauma Monthly. 2009;14(3):119-26.
6. Ataee RA, Mehrabi Tavana A, Karami A, Izadi M, Hasani SMJ, Safiri Z, et al. The assessment of universal primer for rapid detection of bacterial meningitis. Hakim Res J. 2009;11(4):27-32.
7. Hamaguchi S, Zafar MA, Cammer M, Weiser JN. Capsule Prolongs Survival of Streptococcus pneumoniae during Starvation. Infect Immun. 2018 Feb 20;86(3): e00802-17. [DOI:10.1128/IAI.00802-17]
8. Paton JC, Trappetti C. Streptococcus pneumoniae Capsular Polysaccharide. Microbiol Spectr. 2019 Mar;7(2). [DOI:10.1128/microbiolspec.GPP3-0019-2018]
9. Denapaite D, Hakenbeck R. A New Variant of the Capsule 3 Cluster Occurs in Streptococcus pneumoniae from Deceased Wild Chimpanzees. PLoS ONE. 2011;6(9):25119. [DOI:10.1371/journal.pone.0025119]
10. Habibian S, Mehrabi-T A, Ahmadi Z, Izadi M, Jonaidi N, Darakhshanpoure J, et al. Serotype Distribution and Antibiotics Susceptibility Pattern of Streptococcus pneumonia in Iran. Iran. Red Crescent Med J. 2013;15(10):8053. [DOI:10.5812/ircmj.8053]
11. Vos P, Garrity G, Jones D, Krieg NR, Ludwig W, Rainey FA, et al. Bergey's Manual of Systematic Bacteriology. 2nd ed. New York: 2009.704.
12. Hyams C, Trzcinski K, Camberlein E, M.Weinberger D,Chimalapati S,Noursadeghi M, et al. Streptococcus pneumoniae Capsular Serotype Invasiveness Correlates with the Degree of Factor H Binding and Opsonization with C3b/iC3b. Infect Immun. 2012;81(1):354. [DOI:10.1128/IAI.00862-12]
13. Obaro S, Adegbola R. The Pneumococcus: carriage, disease and conjugate vaccines. J Med Microbiol. 2002;51(2):98-104. [DOI:10.1099/0022-1317-51-2-98]
14. Hausdorff WP, Feikin DR, Klugman KP. Epidemiological differences among Pneumococcal serotypes. Lancet Infect Dis. 2005;5(2):39-83. [DOI:10.1016/S1473-3099(05)70083-9]
15. Standish AJ, Salim AA, Zhang H, Capon RJ, Morona R. Chemical Inhibition of Bacterial Protein Tyrosine Phosphatase Suppresses Capsule Production. PLoS ONE. 2012;7(5):1-3. [DOI:10.1371/journal.pone.0036312]
16. Mäkinen KK, Bennett CA, Hujoel PP, Isokangas PJ, Isotupa KP, Pape HR Jr Et al. Xylitol chewing gums and caries rates. a 40-month cohort study. J Dent Res (74). (74):1904-13. [DOI:10.1177/00220345950740121501]
17. Kontiokari T, Uhari M, Koskela M. Effect of xylitol on growth of nasopharyngeal bacteria in vitro. Antimicrob Agents Chemother. 1995 (39):1820-3. [DOI:10.1128/AAC.39.8.1820]
18. Kontiokari T, Uhari M, Koskela M. Antiadhesive effects of xylitol on otopathogenic bacteria. J Antimicrob Chemother. 1998 (41):563-5. [DOI:10.1093/jac/41.5.563]
19. Tapiainen T, Kontiokari T, Sammalkivi L, Ikäheimo I, Koskela M, Uhari M. Effect of xylitol on growth of Streptococcus pneumoniae in the presence of fructose and sorbitol. Antimicrob Agents Chemother. 2001 (45):166-9. [DOI:10.1128/AAC.45.1.166-169.2001]
20. Kurola P, Tapiainen T, Kaijalainen T, Uhari M, Saukkor iipi A. Xylitol and capsular gene expression in Streptococcus pneumoniae. Journal of Medical Microbiology. 2009; 58:1470-3. [DOI:10.1099/jmm.0.011700-0]
21. Russell H, Tharpe JA, Wells DE, White EH, Johnson JE. Monoclonal antibody recognizing a species-specific protein from Streptococcus pneumoniae. J Clin Microbiol. 1990; 28:2192-5. [DOI:10.1128/jcm.28.10.2191-2195.1990]
22. Sampson JS, Furlow Z, Whitney AM, Williams D, Facklam R, Carlone GM. Limited diversity of Streptococcus pneumoniae psaA among pneumococcal vaccine serotypes. Infect Immun. 1997;65(5): 1967-71. [DOI:10.1128/iai.65.5.1967-1971.1997]
23. Berry A, Paton JC. Sequence heterogeneity of PasA, a 37-kilodalton putative adhesin essential for virulence of Streptococcus pneumoniae. Infect Immun. 1996; 64:5255-62. [DOI:10.1128/iai.64.12.5255-5262.1996]
24. Morrison KE, Lake D, Crook J, Carlone GM, Ades E, Facklam R, et al. Confirmation of psaA in all 90 serotypes of Streptococcus pneumoniae by PCR and potential of this assay for identification and diagnosis. J Clin Microbiol. 2000;38(1): 434-7. [DOI:10.1128/JCM.38.1.434-437.2000]
25. Ataee RA, Mehrabi-Tavana A, and Esmaili D. Serotyping Distribution of Invasive Pneumococcal Disease (IPD) in Iranian patients. J Pure Appl Microbiol. 2012; 6(1): 155-160.
26. Habibian S, Mehrabi-Tavana A, Ahmadi Z, Izadi M, Jonaidi N, Darakhshanpoure J, et al. Serotype distribution and antibiotics susceptibility pattern of Streptococcus pneumonia in Iran. Iran Red Crescent Med J. 2013;15(10):e8053. [DOI:10.5812/ircmj.8053]
27. Tavana AM, Ataee R, Gerami M, Gooya M, Karami A, Ranjbar R, et al. A study investigating the Streptococcus Pneumoniae pattern among Iranian patients. Archives of Pharmacy Practice. 2012;3(2):122. [DOI:10.4103/2045-080X.112808]
28. Mohsenpoor M, MehrabiTavana A, Ataee R A, Ranjbar R, Mirnejad R. Isolation and Identification of Streptococcus pneumoniae from Admitted Patients in Tehran Hospitals in during 2013-2015. Iran J Med Microbiol. 2017; 11(2):09-16.
29. Asgari A, Ataee RA, Ghorbanalizadegan M, MehrabiTavana A . Diagnosis of Streptococcus pneumoniae based on cpsB , cpsD and psaA Genes. J Mazandaran Univ Med Sci. 2018;28(161)121-126.
30. Kanık Yüksek S, Gülhan B, Tezer H, Özkaya Parlakay A,Uzun Kenan B, Sayed Oskovi H,et al. Invasive pneumococcal disease in two non-vaccinated pediatric cases: pleural empyema and bacteremia. Mikrobiyol Bul. 2015;49(3):446-53. [DOI:10.5578/mb.9742]
31. Hanage WP, Fraser C, Tang J, Connor TR, Corander J. Hyper-Recombination, Diversity, and Antibiotic Resistance in Pneumococcus. Science. 2009; 324;1454-7. [DOI:10.1126/science.1171908]
32. Asgari A, Ataee RA, Ghorbanalizadegan M, MehrabiTavana A. Effect of Xylitol on the Growth and Survival of Streptococcus pneumoniae. Jundishapur J Microbiol. 2018;11(12)e69319.

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله میکروب شناسی پزشکی ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق   ناشر: موسسه فرنام

© 2021 CC BY-NC 4.0 | Iranian Journal of Medical Microbiology

Designed & Developed by : Yektaweb Publishr: Farname Inc.