سال 14، شماره 4 - ( مرداد و شهریور 1399 )                   جلد 14 شماره 4 صفحات 297-306 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Hashemi S M A, Hashemzadeh F, Bahrampour H, Nekoei F, Joharinia N, Sarvari J. The evaluation anti-HBsAb titer among university students in Shiraz, 2019. Iran J Med Microbiol. 2020; 14 (4) :297-306
URL: http://ijmm.ir/article-1-1106-fa.html
هاشمی سید محمد علی، هاشم زاده فاطمه، بهرام پور هلن، نکوئی فاطمه، جوهری نیا نگار، سروری جمال. ارزیابی تیتر آنتی بادی ضد آنتی‌ژن سطحی ویروس هپاتیت B در دانشجویان ورودی سال 1398 دانشگاه علوم پزشکی شیراز، ایران. مجله میکروب شناسی پزشکی ایران. 1399; 14 (4) :297-306

URL: http://ijmm.ir/article-1-1106-fa.html


1- گروه باکتری و ویروس شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران و گروه میکروب شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران
2- گروه باکتری و ویروس شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.
3- گروه باکتری و ویروس شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز
4- گروه باکتری و ویروس شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
5- گروه باکتری و ویروس شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران ، sarvarij@sums.ac.ir
چکیده:   (293 مشاهده)
زمینه و هدف: با در دسترس بودن یک واکسن موثر علیه ویروس هپاتیتB، واکسیناسیون همگانی بهترین راه کنترل عفونت ویروس هپاتیت B می باشد. اما  برخی افراد به واکسن پاسخ نداده یا با گذشت زمان بعد از واکسیناسیون تیتر آنتی‌بادی و در نتیجه ایمنی آنها در برابر ویروس کاهش می یابد. بنابراین هدف از این مطالعه تعیین وضعیت سروایمنولوژیک دانشجویان ورودی سال ۹۸ دانشگاه علوم پزشکی شیراز در برابر ویروس هپاتیت B می باشد.
مواد و روش ها: در این مطالعه دانشجویان پذیرفته شده در رشته های مختلف دانشگاه علوم پزشکی شیراز درسال تحصیلی ۹۸  وارد شدند. پس از خون گیری و جداسازی سرم، تیتر آنتی بادی ضد آنتی‌ژن سطحی ویروس هپاتیت B  با استفاده از کیت الایزا اندازه گیری شد.
یافته ها: از مجموع ۸۲۵ نفر دانشجو ۵۴% پسر و ۴۶% دختر بودند. میانگین سنی دانشجویان ۱/۹±۱۹/۵ بود. بررسی تیتر آنتی بادی نشان داد که  ۵۲۹ نفر (%۶۴) تیتر آنتی بادی کم تر از mIU/mL۱۰ داشتند و فاقد مصونیت یا مصونیت ضعیف بودند. بین سن و تیتر آنتی بادی ارتباط معناداری مشاهده شد(۰۰۰/۱P=) اما ارتباط معناداری بین جنس و تیتر آنتی بادی (۰/۱۹P =) و همچنین بین سابقه تزریق خون وتیتر آنتی بادی مشاهده نشد(۰/۵۸P =).
نتیجه گیری:  نتایج این مطالعه نشان می دهد که تیتر آنتی بادی ضد آنتی‌ژن HBs در بیش از نیمی از دانشجویان کمتر از mIU/mL  ۱۰ می باشد و با افزایش سن تیتر انتی بادی کاهش می یابد که ضرورت بررسی تیتر آنتی بادی ضد آنتی ژن HBs را در دانشجویان علوم پزشکی نشان می‌دهد.
متن کامل [PDF 780 kb]   (78 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: ویروس شناسی پزشکی
دریافت: 1399/1/24 | پذیرش: 1399/4/28 | انتشار الکترونیک: 1399/5/30

فهرست منابع
1. Aspinall E, Hawkins G, Fraser A, Hutchinson S, Goldberg D. Hepatitis B prevention, diagnosis, treatment and care: a review. Occupational medicine. 2011;61(8):531-40. [DOI:10.1093/occmed/kqr136] [PMID]
2. Salisbury D, Ramsay M, Noakes K. Immunisation against infectious diseases: The Stationery Office; 2006.
3. Kao J-H. Diagnosis of hepatitis B virus infection through serological and virological markers. Expert review of gastroenterology & hepatology. 2008;2(4):553-62. [DOI:10.1586/17474124.2.4.553] [PMID]
4. Raimondo G, Pollicino T, Squadrito G. Clinical virology of hepatitis B virus infection. Journal of hepatology. 2003;39:26-30. [DOI:10.1016/S0168-8278(03)00135-1]
5. Alter MJ. Epidemiology of hepatitis B in Europe and worldwide. Journal of hepatology. 2003;39:64-9. [DOI:10.1016/S0168-8278(03)00141-7]
6. Fattovich G. Natural history of hepatitis B. Journal of hepatology. 2003;39:50-8. [DOI:10.1016/S0168-8278(03)00139-9]
7. Hajarizadeh B, Mesgarpour B, Nasiri MJ, Alavian SM, Merat S, Poustchi H, et al. Estimating the prevalence of hepatitis B virus infection and exposure among general population in Iran. Hepatitis Monthly. 2017;17(8). [DOI:10.5812/hepatmon.11715]
8. Poustchi H, MOHAMMADNEZHAD M, Malekzadeh R. Hepatitis B virus infection in Iran. 2007.
9. Alavian SM. Hepatitis B virus infection in Iran; Changing the epidemiology. 2010. [DOI:10.5005/jp/books/11250_10]
10. Poorolajal J, Majdzadeh R. Prevalence of chronic hepatitis B infection in Iran: a review article. Journal of research in medical sciences: the official journal of Isfahan University of Medical Sciences. 2009;14(4):249.
11. Hajikazemi E. Hepatitis B vaccination. Iran Journal of Nursing. 2001;13(25):58-63.
12. Rezaee R, Aghcheli B, Poortahmasebi V, Qorbani M, Alavian SM, Jazayeri SM. Prevalence of national responsiveness to HBV vaccine after 22 years of Iranian expanded program on immunization (EPI): a systematic review and meta-analysis study. Hepatitis monthly. 2015;15(5). [DOI:10.5812/hepatmon.15(4)2015.23618]
13. Norouzirad R, Shakurnia AH, Assarehzadegan M-A, Serajian A, Khabazkhoob M. Serum levels of anti-hepatitis B surface antibody among vaccinated population aged 1 to 18 years in ahvaz city southwest of iran. Hepatitis monthly. 2014;14(1). [DOI:10.5812/hepatmon.13625] [PMID] [PMCID]
14. Chang M-H, You S-L, Chen C-J, Liu C-J, Lai M-W, Wu T-C, et al. Long-term effects of hepatitis B immunization of infants in preventing liver cancer. Gastroenterology. 2016;151(3):472-80. e1. [DOI:10.1053/j.gastro.2016.05.048] [PMID]
15. Nilforushan M. EXPANDED PROGRAMME ON IMMUNIZATION AND HEPATITIS B VACCINE. Razi Journal of Medical Sciences. 1994;1:44-9.
16. Bonanni P, Pesavento G, Bechini A, Tiscione E, Mannelli F, Benucci C, et al. Impact of universal vaccination programmes on the epidemiology of hepatitis B: 10 years of experience in Italy. Vaccine. 2003;21(7-8):685-91. [DOI:10.1016/S0264-410X(02)00580-7]
17. Amin S, Andalibi S, Mahmoudi M. Anti-HBs response and its protective effect in children and adults receiving hepatitis B recombinant vaccine in Tehran. 2002.
18. Zad Fattah F, Blourian M, Sadegh A . The evaluation of Hepatitis B Antibody titer among vaccinated students in Ardebil College of Dentistry. Iranian Journal of Medical Microbiology2016;10(3): 68-72.
19. Tashakkori F, Yahyapour Y, Abdollahpour SM, Dargahi S, Bagheri M, Haji-Ahmadi M. Serological markers of hepatitis B in Students at Babol University of Medical Sciences. Iranian Journal of Medical Microbiology. 2016;9(4):79-86.
20. Lee KH, Shim KS, Lim IS, Chae SA, Yun SW, Lee NM, et al. Changes in hepatitis B virus antibody titers over time among children: a single center study from 2012 to 2015 in an urban of South Korea. BMC pediatrics. 2017;17(1):164. [DOI:10.1186/s12887-017-0924-7] [PMID] [PMCID]
21. Namdari S, Arabsolghar R, Sharifzadeh S, Farhadi A, Toopchi S, Seyyedi N, et al. Anti-HBs Antibody Levels and Anti-HBc Detection Among HBV-Vaccinated Freshmen Enrolled in the Department of Laboratory Sciences, Shiraz University of Medical Sciences, Iran. Shiraz E-Medical Journal. 2018;19(7). [DOI:10.5812/semj.64831]
22. Arefkhah N, Vafazadeh S, Shahriarirad S, Ghorbani F, Zoghi S, Emami M, et al. Serum levels of anti-hepatitis B surface antibodies among vaccinated children aged 1 to 12 years in a rural community in Fars Province, southern Iran. Journal of Immunoassay and Immunochemistry. 2019:1-8. [DOI:10.1080/15321819.2019.1675696] [PMID]
23. Walayat S, Ahmed Z, Martin D, Puli S, Cashman M, Dhillon S. Recent advances in vaccination of non-responders to standard dose hepatitis B virus vaccine. World journal of hepatology. 2015;7(24):2503. [DOI:10.4254/wjh.v7.i24.2503] [PMID] [PMCID]
24. Nejad HN, Ghorbani G, Razaghi R, Akbari H. Comparison of Two Recombinant Hepatitis B Vaccines. Hepatitis Monthly. 2009;9(3).
25. Roberts S. DNA tumour viruses: virology, pathogenesis and vaccines: Caister Academic Press; 2018.
26. Cooper C, Mackie D. Hepatitis B surface antigen-1018 ISS adjuvant-containing vaccine: a review of HEPLISAV™ safety and efficacy. Expert review of vaccines. 2011;10(4):417-27. [DOI:10.1586/erv.10.162] [PMID]
27. Fabrizi F, Dixit V, Martin P. Meta‐analysis: the adjuvant role of thymopentin on immunological response to hepatitis B virus vaccine in end‐stage renal disease. Alimentary pharmacology & therapeutics. 2006;23(11):1559-66. [DOI:10.1111/j.1365-2036.2006.02923.x] [PMID]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله میکروب شناسی پزشکی ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق   ناشر: موسسه فرنام

© 2020 All Rights Reserved | Iranian Journal of Medical Microbiology

Designed & Developed by : Yektaweb Publishr: Farname Inc.