سال 13، شماره 3 - ( مرداد - شهریور 1398 )                   جلد 13 شماره 3 صفحات 179-175 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


1- گروه میکروبیولوژی، موسسۀ علوم پزشکی، پنجاگاتا، حیدرآباد، هند ، neelimasudharshan@gmail.com
2- گروه میکروبیولوژی، موسسۀعلومپزشکی، پنجاگاتا،حیدرآباد، هند
3- گروه میکروبیولوژی، موسسۀ علوم پزشکی، پنجاگاتا، حیدرآباد، هند
چکیده:   (4250 مشاهده)
زمینه و اهدف: بیماری سل همه‌ساله بیشتر از یک میلیون نفر را در میان کشورهای با درآمد کم و یا متوسط می‌کشد. درک روند وقوع، شیوع و مرگ‌ومیر توبرکلوز (سل) برای پیگیری موفقیت در برنامه‌های کنترل آن بسیار مهم است. تشخیص میکروبیولوژیکی بیماری‌های ناشی از مایکوباکتری‌ها باید سریع و مؤثر باشد تا از ابتلا به بیماری جلوگیری و مدیریت عفونت را بهینه کند.
 
مواد و روش کار: درمجموع، 1412 نمونۀ بالینی سل ریوی و خارج ریوی از ژانویه تا دسامبر 2017 در انستیتوی علوم پزشکی نظام، حیدرآباد، پاکستان، مطالعه شد. تمام نمونهها مطابق رویه‌های عملیاتی استاندارد پردازش شدند. تمام نمونهها با میکروسکوپ، کشت، و با کمک دستگاه تشخیص مولکولی GeneXpert بررسی شدند.
 
یافته‌ها: از 1412 نمونۀ دریافت‌شده 813 نفر مرد (57/6%) و 599 زن (42/4%) بودند. از بین این نمونه‌ها، 818 مورد (57/9%) نمونۀ سل ریوی و 594 نمونۀ خارج ریوی وجود داشت. شیوع مایکوباکتریوم 6/21% بود که از این تعداد مایکوباکتریوم توبرکلوزیس در 3/18% و مایکوباکتریوم‌های غیر توبرکولوز (25/3%) مشاهده شد. میزان آلودگی 2/6% (37 مورد از 1412) بود. در میان موارد مثبت، شایع‌ترین گروه سنی مبتلا 30-21 سال (22/2%) بود. حدود 64 نفر (4/43 درصد) اسمیر مثبت داشتند. در مجموع 200 ایزوله (16/14%) باحداقل یک سیستم کشت LJ یا سیستمBacT Alert 3D  بازیابی شدند. MTB در 216 (15/29) توسط GeneXpert بازیابی شد. MDRTB در 8 (3/7%) توسط GeneXpert تشخیص داده شد.
 
نتیجهگیری: کمپلکس مایکوباکتریوم توبرکلوزیس مسئول عوارض و مرگ و میر عظیمی در سراسر جهان است. تاخیر در تشخیص ممکن است استفاده از درمان مناسب را به تعویق اندازد و برای بیمار مضر باشد. به دلیل طولانی بودن زمان کشت سنتی، تکنیک‌های جدید مولکولی امکان تشخیص سریع آزمایشگاهی و حساستر توبرکلوزیس را فراهم می‌کند.

 
واژه‌های کلیدی: ریوی، خارج ریوی، آلودگی، اسمیر، کاشت، GeneXpert
متن کامل [PDF 659 kb]   (1375 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله پژوهشی | موضوع مقاله: باکتری شناسی پزشکی
دریافت: 1398/2/31 | پذیرش: 1398/8/25 | انتشار الکترونیک: 1398/9/1

فهرست منابع
1. Atterbury RJ, Dillon E, Swift C, Connerton PL, Frost JA, Dodd CER, et al. Correlation of Campylobacter bacteriophage with reduced presence of hosts in broiler chicken ceca. Appl Environ Microbiol. 2005; 71(8):4885-7. [DOI:10.1128/AEM.71.8.4885-4887.2005] [PMID] [PMCID]
2. Muth, M K, Fahimi M, Karns SA. Analysis of Salmonella control performance in U.S. young chicken slaughter and pork slaughter establishments. J of Food Protec. 2009; 72(1):6-13. [DOI:10.4315/0362-028X-72.1.6] [PMID]
3. Motarjemi Y, Moy GG, Jooste PJ, Anelich LE. Food Safety Management. In: Motarjemi Y, Lelieveld H (Eds). San Diego: Academic Press; 2014. [DOI:10.1016/B978-0-12-381504-0.00041-X]
4. Hosseini Jazani N, Hadizadeh O, Farzaneh H, Moloudizargari M. Synergistic antibacterial effects of β- Chloro- L- alanine and phosphomycin on urinary tract isolates of E. coli. Bio J Microbiol. 2013; 1(4):1- 6.
5. Hill B, Smythe B, Lindsay D, Shepherd J. Microbiology of raw milk in New Zealand. Int J Food Microbiol. 2012; 157(2):305-308. [DOI:10.1016/j.ijfoodmicro.2012.03.031] [PMID]
6. Kutter E, Sulakvelidze A (Eds). Bacteriophages: Boca Raton: CRC Press; 2005; 1-5. [DOI:10.1201/9780203491751]
7. World Health Organization. The FTY eighth world health assembly. Geneva: WHO; 2005.
8. World Health Organization. Food safety & food-borne illness. fact sheet no. 237 (reviewed March 2007). Geneva: WHO; 2007.
9. Steinbacher S, Baxa U, Miller S, Weintraub A, Seckler R, Huber R. Crystal structure of phage P22 tails pike protein complexed with Salmonella sp. antigen receptors. Proc Natl Acad Sci USA. 1996; (93):10584-8. [DOI:10.1073/pnas.93.20.10584] [PMID] [PMCID]
10. Kutateladze M, Adamia R. Bacteriophages as potential new therapeutics to replace or supplement antibiotics. Trends Biotechnol. 2010; (28):591-5. [DOI:10.1016/j.tibtech.2010.08.001] [PMID]
11. Scallan E, Hoekstra RM, Angulo FJ, Tauxe RV, Widdowson MA, Roy SL, et al. Foodborne illness acquired in the United States-major pathogens. Emerg Infect Dis. 2011; 17(1):7-15. https://doi.org/10.3201/eid1701.P21101 [DOI:10.3201/eid1701.P11101] [PMID]
12. Pourmahmoodi A, Mohammadi J, Mirzai A, Momeni Negad M, Afshar R. Epidemiological study of traditional ice cream in Yasuj. Armaghan Danesh. 2002; 8(29):59-65. [Persian]
13. Whichard JM, Sriranganathan N, Pierson FW. Suppression of Salmonella growth by wild-type and large-plaque variants of bacteriophage Felix O1 in liquidculture and on chicken frankfurters. J of Food Prot. 2003; (66):220-5. [DOI:10.4315/0362-028X-66.2.220] [PMID]
14. Ranjbar M, Sharifiyan A, Shabani Sh, Amin Afshar M. Antimicrobial effect of garlic extract Staphylococcus aureus and Escherichia coli bacteria in a cook ready chicken to meal model. Food Technol Nutr. 2014; 11(4):57-68.
15. Zare1 L, Shenagari M, Mirzaei MKH, Mojtahedi A. Isolation of lytic phages against pathogenic E.coli isolated from diabtic ulcers. Iran J Med Microbiol. 2018; 11(2):34-41.
16. Borysowski J, Weberdabrowska B, Gorski A. Bacteriophage endolysins as a novel class of antibacterial agents. Exp Biol Med. 2006; (231):366-77. [DOI:10.1177/153537020623100402] [PMID]
17. Vonasek E, Phuong L, Nitin N. Encapsulation of bacteriophages in whey protein films for extended storage and release. Food Hydro. 2014; (37):7-13. [DOI:10.1016/j.foodhyd.2013.09.017]
18. Soltan Dallal MM, Imeni SM, Nikkhahi F, Rajabi Z, Salas SP. Isolation of E. Coli bacteriophage from raw sewage and comparing its antibacterial effect with ceftriaxone antibiotic. Int J Adv Biotechnol Res. 2016; 7(3):385-91.
19. Hungaro HM, Mendonca RCS, Gouvea DM, Vanetti MCD, Pinto CLD. Use of bacteriophages to reduce Salmonella in chicken skin in comparison with chemical agents. Food Res Int. 2013; (52):75-81. [DOI:10.1016/j.foodres.2013.02.032]
20. Anany H, Chen W, Pelton R, Griffiths MW. Biocontrol of Listeria monocytogenes and Escherichia Coli O157: H7 in meat by using phages immobilized on modified cellulose membranes. Appl Environ Microbiol. 2011; (77):6379-87. [DOI:10.1128/AEM.05493-11] [PMID] [PMCID]
21. Hagens S, Loessner MJ. Bacteriophage for biocontrol of foodborne pathogens: calculations and considerations. Current Pharma Biotech. 2010; (11): 58-68. [DOI:10.2174/138920110790725429] [PMID]
22. Hooton S, Atterbury RJ, Connerton IF. Application of a bacteriophage cocktail to reduce Salmonella Typhimurium U288 contamination on pig skin. International Journal of Food Microbiology . 2011; (151): 157-163. [DOI:10.1016/j.ijfoodmicro.2011.08.015] [PMID]
23. Bigwood T, Hudson JA, Billington C. Influence of host and bacteriophage concentrations on the inactivation of food-borne pathogenic bacteria by two phages. FEMS microbiol letters.2009; 291: 59-64. [DOI:10.1111/j.1574-6968.2008.01435.x] [PMID]
24. Greer GG. Bacteriophage control of foodborne bacteria. J of Food Prot. 2005; (68): 1334-1334 [DOI:10.4315/0362-028X-68.5.1102] [PMID]
25. Merabishvili M, Pirnay J, Verbeken G, Chanishvili N, Tediashvili M, Lashkhi N, Glonti T, Krylov V, Mast J, Van Parys L. Quality-controlled small-scale production of a well-defined bacteriophage cocktail for use in human clinical trials. 2009; PloS one 4, e4944. [DOI:10.1371/journal.pone.0004944] [PMID] [PMCID]
26. Carvalho CM, Santos SB, Kropinski AM, Ferreira EC, Azeredo J. Phages as therapeutic tools to control major foodborne pathogens: Campylobacter and Salmonella, In Bacteriophages. 2012. Croatia: InTech, pp 179-214.
27. Singh V, Jain P, Dahiya S. Isolation and characterization of bacteriophage from waste water against E.coli, a food born pathogen. Microbiol Biotech. 2016; (1):163-70.
28. Jann K, Schmidt G, Wallenfels B. Isolation and Characterization of Escherichia coli bacteriophage Ω 8 specific for E. coli strains belonging to sero-group Ω 8. General Microbiol. 1971; (67):289-97. [DOI:10.1099/00221287-67-3-289] [PMID]
29. Beheshti Maal K, Soleimani Deldan A, Salmanizadeh SH. Isolation and identification of two novel Escherichia Coli bacteriophages and their application in wastewater treatment and coliform's phage therapy. Jundishapur J Microbiol. 2015; 8(3):e14945. [DOI:10.5812/jjm.14945] [PMID] [PMCID]
30. Chai Q, Dandan W, Liu F, Song F, Tang X, Cao Y, et al. Therapy potential of tailless bacteriophage ΦHN161 and its ability in modulating inflammation caused by bacterial disease. Vet Med Open. 2016; 1(2):36-42. 31. [DOI:10.17140/VMOJ-1-107]
31. Hagens S, Loessner MJ. Bacteriophage for biocontrol of foodborne pathogens: calculations and considerations. Curr Pharm Biotechnol. 2010; (11):58-68. [DOI:10.2174/138920110790725429] [PMID]
32. FiorentinL, Vieira ND, Barioni Junior W. Use of lytic bacteriophages to reduce Salmonella Enteritidis in Experimentally Contaminated Chicken Cuts. Br J Poultry Sci. 2005; 7(4):255-60. [DOI:10.1590/S1516-635X2005000400010]

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.