سال 5، شماره 4 - ( زمستان 1390 )                   جلد 5 شماره 4 صفحات 41-35 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Rahimzadeh G, Bahar M A, Amir Mozaffari N. Antimicrobial activity Kefir on different time fermentation. Iran J Med Microbiol. 2012; 5 (4) :35-41
URL: http://ijmm.ir/article-1-206-fa.html
رﺣﯿﻢ زاده ‫ﮔﻠﻨﺎر، ﺑﻬﺎر ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ، اﻣﯿﺮ ﻣﻈﻔﺮی ﻧﻮر. ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﺿﺪ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﮐﻔﯿﺮ در زﻣﺎﻧﻬﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﺨﻤﯿﺮ‬. مجله میکروب شناسی پزشکی ایران. 1390; 5 (4) :41-35

URL: http://ijmm.ir/article-1-206-fa.html


1- ﮔﺮوه زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﻋﻠﻮم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺗﻬﺮان اﯾﺮان ، rahimzadehgolnar@yahoo.com
2- ﮔﺮوه اﯾﻤﻮﻧﻮﻟﻮژی داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﯾﺮان
3- ﮔﺮوه ﻣﯿﮑﺮوب ﺷﻨﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﯾﺮان
چکیده:   (14012 مشاهده)
زمینه و ﻫﺪف: ﮐﻔﯿﺮ ﯾﮏ ﭘﺮوﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﮐﻤﭙﻠﮑﺲ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺒﺪأ آن ﺷﻤﺎل ﻗﻔﻘﺎز اﺳﺖ. ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ داﻧﻪ ﻫﺎی ﮐﻔﯿﺮ دارای‬ ‫ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﮐﻮﮐﺴﯽ ﻫﺎی اﺳﯿﺪ ﻻﮐﺘﯿﮏ، ﻻﮐﺘﻮﺑﺎﺳﯿﻞ ﻫﺎی ﻣﺰوﻓﯿﻠﯿﻠﯿﮏ اﺳﯿﺪ ﻻﮐﺘﯿﮏ، ﻣﺨﻤﺮﻫﺎی‬ ‫ﺗﺨﻤﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪه و ﻏﯿﺮ ﺗﺨﻤﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪه ﻻﮐﺘﻮز و ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻬﺎی اﺳﯿﺪ اﺳﺘﯿﮏ اﺳﺖ، ﮐﻪ ﺑﻪ اﺛﺮات درﻣﺎﻧﯽ آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.‬ ‫
ﻣﻮاد و روﺷﻬﺎ: در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﯽ اﺛﺮات ﺿﺪ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﮐﻔﯿﺮ ﺑﺮ روی ﺑﺎﮐﺘﺮی ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس آﺋﺮوژﻧﻮزا ﺟﺪا ﺷﺪه از‬ ‫ﺑﯿﻤﺎر دﭼﺎر ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ و ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس آﺋﺮوژﻧﻮزا اﺳﺘﺎﻧﺪارد  (ATCC 27853‬) ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﯿﻄﻬﺎی ﮐﺸﺖ‬ ‫ﻣﯿﮑﺮوﺑﯿﻮﻟﻮژی و ﺗﻌﯿﯿﻦ‪ MIC ‬ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎی رﻗﺖ ﻟﻮﻟﻪ ای و روش ﭼﺎﻫﮏ و ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﯿﻨﯿﺘﯿﮏ ﻣﺮگ در‬ ‫ﺣﻀﻮر دو ﻧﻮع از ﻋﺼﺎره ﻫﺎی ﮐﻔﯿﺮ در دو زﻣﺎن ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﺨﻤﯿﺮ 96 و 72 ﺳﺎﻋﺖ در دﻣﺎی 35 درﺟﻪ ﺳﻠﺴﯿﻮس ﺑﻪ‬ ‫ﺻﻮرت ‪ in vitro‬ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻣﯿﺰان اﺳﯿﺪ ﻻﮐﺘﯿﮏ و اﺳﯿﺪ اﺳﺘﯿﮏ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ‪  HPLC‬ﻓﺎز ﻣﻌﮑﻮس اﻧﺪازه‬ ‫ﮔﯿﺮی ﮔﺮدﯾﺪ.‬
ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ: در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﯽ، ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﺛﺮ ﺿﺪ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﻋﺼﺎره ﮐﻔﯿﺮ در دﻣﺎی 35درﺟﻪ ﺳﻠﺴﯿﻮس ﺑﺎ 96 ﺳﺎﻋﺖ‬ ‫زﻣﺎن ﺗﺨﻤﯿﺮ و ﻏﻠﻈﺖ 250 ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ روی ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس آﺋﺮوژﻧﻮزا (ATCC 27853‬) و‬ ‫ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس آﺋﺮوژﻧﻮزا ﺟﺪا ﺷﺪه از ﺑﯿﻤﺎر ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ.‬
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی: ﻋﺼﺎره ﮐﻔﯿﺮ دارای اﺛﺮات ﺿﺪ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﺑﺮ روی ﺑﺎﮐﺘﺮی ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس آﺋﺮوژﻧﻮزا(ATCC 27853‬) اﺳﺘﺎﻧﺪارد‬ و ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس آﺋﺮوژﻧﻮزا ﺟﺪا ﺷﺪه از ﺑﯿﻤﺎر ﺳﻮﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.‬
متن کامل [PDF 420 kb]   (5666 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله پژوهشی | موضوع مقاله: باکتری شناسی پزشکی
دریافت: 1392/10/13 | پذیرش: 1392/10/13 | انتشار الکترونیک: 1392/10/13

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله میکروب شناسی پزشکی ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق   ناشر: موسسه فرنام

© 2022 CC BY-NC 4.0 | Iranian Journal of Medical Microbiology

Designed & Developed by : Yektaweb Publishr: Farname Inc.