سال 5، شماره 4 - ( زمستان 1390 )                   جلد 5 شماره 4 صفحات 34-29 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Shokri R, Tabaraei B, Hatami S, Nilchizade Rahbar O. Rapid identification of Salmonella in dairy products by P-CEIA. Iran J Med Microbiol. 2012; 5 (4) :29-34
URL: http://ijmm.ir/article-1-205-fa.html
ﺷﮑﺮی ‫رﺣﻤﺎن، ﺗﺒﺮاﯾﯽ ﺑﻬﻤﻦ، ﺣﺎﺗﻤﯽ ﺻﺪﯾﻘﮥ، نیلچی زاده رﻫﺒﺮ اﻣﯿﺪ. ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی روش ‪ P-CEIA‬در ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺳﺮﯾﻊ ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ در ﻓﺮآورده ﻫﺎی ﻟﺒﻨﯽ. مجله میکروب شناسی پزشکی ایران. 1390; 5 (4) :34-29

URL: http://ijmm.ir/article-1-205-fa.html


1- ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﺮآورده ﻫﺎی داروﯾﯽ ﻧﻮﺗﺮﮐﯿﺐ، اﻧﺴﺘﯿﺘﻮ ﭘﺎﺳﺘﻮر اﯾﺮان ، shokrei@gmail.com‬‬
2- ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ واﮐﺴﻦ ﻫﺎی ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ، اﻧﺴﺘﯿﺘﻮ ﭘﺎﺳﺘﻮر اﯾﺮان،
3- ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﺮآورده ﻫﺎی داروﯾﯽ ﻧﻮﺗﺮﮐﯿﺐ، اﻧﺴﺘﯿ ﺘﻮ ﭘﺎﺳﺘﻮر ا ﯾﺮان
چکیده:   (9946 مشاهده)
زﻣﯿﻨﻪ و اﻫﺪاف: اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺳﺮﯾﻊ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ در ﻓﺮآورده ﻫﺎی ﻟﺒﻨﯽ‬ ‫ﻣﻮرد‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. از آﻧﺠﺎﺋﯿﮑﻪ روﺷﻬﺎی ﻣﺮﺳﻮم ﮐﺸﺖ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ و اﻻﯾﺰا  ( 72 720x512 Immuno Assay 72 720x512 Ab-EIA=Antibody-Enzyme)‬‬ ‫‪ ‬در ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻬﺎی ﭘﺎﺗﻮژن ﻧﻈﯿﺮ ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ زﻣﺎن ﺑﺮ ﺑﻮده و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺑﺎﻻﯾﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮد‬ ‫اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ دﻫﻨﺪ، ﻟﺬا در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ از روش (‪، Polymixin – Coated Polyester Cloth in EIA (P-CEIA‬‬ ‫ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ روش ﻫﺎی ﻓﻮق اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ.‬
روش ﺑﺮرﺳﯽ: ﺑﺮای ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ دو روش ‪  Ab-EIA‬و ‪  P-CEIA‬رﻗﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ ﺗﯿﻔﯽ ﻣﻮرﯾﻮم 03-‪ Ra‬در‬ ‫ﭘﭙﺘﻮن واﺗﺮ ﺑﺎﻓﺮ ﺷﺪه (‪ ( pH=7.4,BPW‬ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺮدﯾﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ده ﻧﻤﻮﻧﮥ ﺷﯿﺮ و ﺧﺎﻣﮥ ﻣﺸﮑﻮک ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ ﺑﺎ دو روش‬ ‫ﻓﻮق ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.‬
ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ: ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻮﯾﮥ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ ﺗﯿﻔﯽ ﻣﻮرﯾﻮم -‪Ra‬‬ ‫03، ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ روش ‪ ،P-CEIA‬ﻣﻌﺎدل ‪ 106 cfu/mL‬اﺳﺖ، در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان در روش ‪105cfu/ml ،Ab-EIA‬‬ ‫ﺑﻮد. ﭘﺲ از ﺗﯿﻤﺎر ﺣﺮارﺗﯽ در ﺣﻀﻮر دﺗﺮﺟﻨﺖ ﺳﺪﯾﻢ دزوﮐﺴﯽ ﮐﻮﻻت ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ دو روش ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﺮدﯾﺪ. ﺿﻤﻨﺎً‬ ‫از ده ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺸﮑﻮک ﺷﯿﺮ و ﺧﺎﻣﻪ در روش ‪ Ab-EIA‬ ﺑﺘﺮﺗﯿﺐ 5 و 3 ﻧﻤﻮﻧﮥ ﻣﺜﺒﺖ و در روش ‪ ،P-CEIA‬ﻧﯿﺰ ﺑﺘﺮﺗﯿﺐ‬ ‫6و3 ﻧﻤﻮﻧﮥ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﯾﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻧﺠﺎم روش ‪ P-CEIA‬در ﺣﺪود 41 ﺳﺎﻋﺖ، زﻣﺎن ﮐﻤﺘﺮی را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ EIA‬-Ab ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داد.
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی:
ﺑﺮرﺳﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ روش ‪  ،P-CEIA‬روﺷﯽ ﺳﺮﯾﻊ، ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ و ﭘﺎﯾﺪار‬ ‫ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼﻫﺎ در ﻓﺮآورده ﻫﺎی ﻟﺒﻨﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.‬
متن کامل [PDF 305 kb]   (2286 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله پژوهشی | موضوع مقاله: باکتری شناسی پزشکی
دریافت: 1392/10/13 | پذیرش: 1392/10/13 | انتشار الکترونیک: 1392/10/13

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله میکروب شناسی پزشکی ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق   ناشر: موسسه فرنام

© 2022 CC BY-NC 4.0 | Iranian Journal of Medical Microbiology

Designed & Developed by : Yektaweb Publishr: Farname Inc.