جستجو در مقالات منتشر شده


4 نتیجه برای بهشتی مآل

ماندانا لطفی، کیوان بهشتی مآل، هاشم نیری،
سال 7، شماره 4 - ( زمستان 1392 )
چکیده

زمینه و اهداف: پروتئازها از مهم‌ترین آنزیم‌های صنعتی هستند که تقریباً ۶۰٪ فروش آنزیم دنیا به آن‌ها اختصاص دارد. از این میان پروتئازها قلیایی بیشترین کاربرد را در صنعت دارند. هدف از این پژوهش جداسازی و شناسایی مخمر بومی مولد آنزیم پروتئاز قلیایی و بررسی اثر شرایط مختلف در تولید این آنزیم بود.
مواد و روش کار: نمونه‌گیری از پساب کارخانه‌های مختلف در شهر اصفهان انجام شد. به منظور غربال‌گری گونه مولد آنزیم پروتئاز قلیایی سنجش آنزیم به روش لوری برای همه جدایه ها انجام شد و در مرحله بعدی اثر غلظت‌های مختلف یک منبع نیتروژن، pH، دما و در نهایت اثر سرعت‌های هوادهی مختلف در تولید آنزیم پروتئاز قلیایی موردبررسی و سنجش قرار گرفت و سپس به‌منظور شناسایی مولکولی جدایه، PCR انجام شد.
یافته‌ها: از میان جدایه های جداسازی شده، کاندیدا ویسواناتی برای مراحل بعدی انتخاب شد. حداکثر تولید آنزیم پروتئاز قلیایی در غلظت 5/0% نیترات سدیم، 8=pH، دمای 25 درجه سلسیوس و سرعت هوادهی rpm200 مشاهده شد.
نتیجه‌گیری: با توجه به نیاز فراوان به آنزیم‌های صنعتی در کشور و فعالیت بالای آنزیم پروتئاز قلیایی تولیدی توسط سویه معرفی‌شده، به نظر می‌رسد استفاده از سویه‌های محلی می‌تواند در دستیابی به تولید بالای آنزیم پروتئاز قلیایی و بی‌نیازی کشور به واردات این محصول مؤثر واقع شود.

فرشته موسوی، کیوان بهشتی مآل، احمد رضا مساح،
سال 8، شماره 1 - ( بهار 1393 )
چکیده

زمینه و اهداف: بیوسورفکتانت ها ترکیبات آمفی فیلیک، با دو بخش آب دوست و آب گریز درون مولکول هستند که اجازه کاهش کشش سطحی به آن ها را می دهد. بیوسورفکتانت ها نسبت به سورفکتانت شیمیایی دارای مزایای قابلیت تجزیه بیولوژیک، سازگاری با محیط زیست و سمیت کم هستند. یک گروه نوید بخش از بیوسورفکتانت های گلیکولیپیدی سوفورولیپید است که توسط گروهی از مخمرها تولید می گردد. بنابراین هدف این مطالعه جداسازی مخمرهایی از نان عسل است که قابلیت تولید بیوسورفکتانت داشته باشند.
مواد و روش کار: در این تحقیق از نان زنبور عسل اپیس ملیفرا نمونه برداری انجام گردید. مخمرها بر روی محیط YMG جداسازی گردیدند. تست همولیز و گسترش نفت جهت غربالگری جدایه های تولید کننده بیوسورفکتانت انجام شد. بیوسورفکتانت تولید شده از طریق کروماتوگرافی لایه نازک (TLC) و طیف سنجی مادون قرمز (FT-IR) شناسایی گردید.
یافته‌ها: از مجموع 35 جدایه مخمری 10 جدایه قادر به گسترش نفت بودند. جدایه ی12HG بالاترین میزان گسترش نفت را نشان داد. با استفاده از کروماتوگرافی لایه نازک (TLC) و طیف سنجی مادون قرمز (FT-IR)، بیوسورفکتانت گلیکولیپیدی خالص به عنوان سوفورولیپید شناسایی گردید.
نتیجه‌گیری: این اولین گزارش از تولید بیوسورفکتانت سوفورولیپید از مخمر در ایران است.

الهام داودی، کیوان بهشتی مآل، هاشم نیری،
سال 8، شماره 4 - ( زمستان 1393 )
چکیده

زمینه و اهداف: پروتئازهای قلیایی در صنایع مختلفی از جمله داروسازی، عکاسی، ابریشم، غذایی، چرم سازی، شوینده و ... کاربرد دارند. اکتینومیست ها باکتری هایی گرم مثبت هستند که آنزیم های مختلفی از جمله پروتئازها را تولید می کنند. هدف از این پژوهش غربال گری اکتینومیست های بومی مولد پروتئاز قلیایی از نمونه های خاک و بهینه سازی شرایط تولید آنزیم پروتئاز قلیایی آن ها می باشد.

مواد و روش کار: در این تحقیق اکتینومیست های مختلف از نمونه خاک مناطق استان های خوزستان، چهارمحال و بختیاری و اصفهان غربال گری شدند و پس از تعیین بهترین سویه های مولد آنزیم پروتئاز قلیایی با سنجش به روش لوری، بهینه سازی شرایط تولید این آنزیم انجام گرفت.

یافته‌ها: از میان سویه های  اکتینومیست مولد پروتئاز قلیایی غربال گری شده از خاک بیشترین فعالیت آنزیمی متعلق به سویه  استرپتومایسس دی استاتیکوس بود. حداکثر فعالیت آنزیم در غلظت 10 گرم بر لیتر ساکارز بود.  pHو دمای بهینه برای فعالیت آنزیم پروتئاز قلیایی به ترتیب pH برابر 10 و دمای 30 درجه سلسیوس بود. حداکثر فعالیت آنزیم پروتئاز قلیایی در سرعت هوادهی 200 دور بر دقیقه اتفاق افتاد.

نتیجه‌گیری: این تحقیق اولین گزارش از تولید پروتئاز قلیایی توسط استرپتومایسس دی استاتیکوس در ایران است. آزمون های انجام شده در این تحقیق فرضیات بین المللی قبلی در تولید آنزیم پروتئاز قلیایی توسط اکتینومیست ها را به طور نسبی تأیید نمود. با توجه به کاربردهای فراوان آنزیم پروتئاز قلیایی در صنایع مختلف و با توجه به جداشدن یک سویه بومی از اکتینومیست های مولد آنزیم مذکور می توان به تولید این آنزیم در کشور و فراهم شدن زمینه خودکفایی و جلوگیری از واردات روزافزون آن امیدوار بود.


دکتر کیوان بهشتی مآل، نوشین شفیعی،
سال 13، شماره 4 - ( مهر- آبان 1398 )
چکیده

زمینه و اهداف: استفاده از سویه‌های استوباکتر مقاوم به اتانول و دما برای تولید سرکه در مقیاس صنعتی اهمیت دارد. هدف از این بررسی جداسازی و شناسایی سویه‌‌های استوباکتر مقاوم به میزان بالای دما و اتانول به عنوان استارتر تولید سرکه بود.
مواد و روش کار: عصاره الکلی موز به محیط فراتیور منتقل و پس از ۲۴ ساعت انکوباسیون در دمای ۳۰ درجه سلسیوس، کلنی‌های دارای هاله شفاف به عنوان باکتری‌های اسیداستیک، خالص و از نظر میکروسکوپی و ماکروسکوپی بررسی شدند. مقاومت نسبت به دمای بالا در میزان اتانول و زمان ثابت و مقاومت نسبت به میزان بالای اتانول در دما و زمان ثابت بررسی شدند.
یافته‌ها: بررسی‌های جدایه در محیط کارر (Carr) نشان داد که این باکتری، گونه‌ای از استوباکتر است. با توجه به نتایج بهینه‌ سازی  به روش تک‌ فاکتوره، این گونه قادر به رشد در محیط کارر حاوی  ۹ درصد اتانول در دمای  ۴۰ درجه سلسیوس پس از ۷۲ ساعت بود.
نتیجه‌گیری: این اولین گزارش از جداسازی باکتری اسیداستیک از موز در ایران است. ترادف ژنومی ۱۶s-rDNA این باکتری، به عنوان یک سویه جدیدِ مقاوم به میزان بالای اتانول و دما، به نام استوباکتر گاننسیس KBMNS-IAUF-۶ تحت شماره دسترسی MK۹۶۸۵۷۰ در بانک جهانی ژن در پایگاه NCBI ثبت شد. این سویه جدید می‌تواند به عنوان یک سویه مقاوم به میزان بالای دما و اتانول، برای تولید سرکه موز در مقیاس نیمه‌ صنعتی و صنعتی پیشنهاد شود.صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله میکروب شناسی پزشکی ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق   ناشر: موسسه فرنام

© 2021 All Rights Reserved | Iranian Journal of Medical Microbiology

Designed & Developed by : Yektaweb Publishr: Farname Inc.