مجله میکروب شناسی پزشکی ایران- مدل اقتصادی فرنام
مدل اقتصادی فرنام

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/1/14 | 
انتشارات علمی فرنام، با استفاده از نرم افزارهای سامانه جامع یکپارچه نشریات ایران، هر دو مدل رایج اقتصادی نشریات در جهان را ارایه می‌نماید.
در این سامانه، امکان فروش مقالات برای پیاده‌سازی مدل دسترسی بسته و امکان اخذ هزینه از نویسندگان مقاله یا ناشر برای پیاده‌سازی مدل دسترسی باز فراهم شده است.

مجله میکروب شناسی پزشکی ایران، در حال حاضر از مدل دسترسی باز پیروی می‌کنند، بدین معنی که هزینه انتشار مقالات توسط ناشر تامین می‌شود.
نشانی مطلب در وبگاه مجله میکروب شناسی پزشکی ایران:
http://ijmm.ir/find.php?item=1.146.56.fa
برگشت به اصل مطلب