سال 13، شماره 5 - ( آذر - دی 1398 )                   جلد 13 شماره 5 صفحات 373-355 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


1- گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران
2- گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران ، roayaei_m@yahoo.com
3- گروه بیماری‌شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی،دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران
4- گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران
چکیده:   (3921 مشاهده)

زمینه و اهداف : غلات به واسطۀ داشتن میزان زیادی کربوهیدرات و رطوبت کافی محیط مناسبی برای رشد قارچ‌های توکسین‌زا هستند. با توجه به سرطان‌زایی و جهش‌زا بودن مایکوتوکسین‌ها، جلوگیری از ورود آنها به زنجیرۀ غذایی امری ضروری است. بنابراین مطالعۀ حاضر به‌منظور تعیین میزان و نوع آلودگی غلات وارداتی و برنج تولیدی استان خوزستان انجام شد.
مواد و روش کار:۵۰ نمونه برنج تولید خوزستان در آبان ماه ۹۴ به‌صورت دردسترس از شالیکاران جمع‌آوری شد. شناسایی آسپرژیلوس‌ها براساس معیارهای تشخیصی و نیز روش PCR، انجام شد. در ادامه میزان و نوع آفلاتوکسین نمونه‌های برنج و مایکوتوکسین‌های نمونه‌های غلات وارداتی (زمستان ۹۴ تا پاییز ۹۵) به روشHPLC مورد بررسی قرارگرفت.
یافته‌ها: براساس آزمون one sample t-test و مقایسۀ میانگین مایکوتوکسین‌های آلوده‌کننده غلات در فصل‌های مختلف با حد استاندارد ملی، میزان مایکوتوکسین‌ها در جو و گندم درحد استاندارد بود، اما ۴/۸% نمونه ذرت، آلودگی بیش از حدمجاز (ppb۵) بهAFB۱ نشان دادند. بررسی آفلاتوکسین‌ها در برنج نیز حاکی از آلودگی در حد مجاز ۱۶ نمونه به آفلاتوکسین بود. آسپرژیلوس فلاووس با حضور ۱/۴۲ درصدی، آلاینده اصلی و گونۀ غالب (%۱/۴۲) جدا شده از برنج بود.
نتیجهگیری: آسپرژیلوس فلاووس مهم‌ترین عامل تولید کننده آفلاتوکسین در برنج‌های داخلی است. بررسی غلات وارداتی نیز آمار بالایی از رشد قارچ‌ها و تولید متابولیت­های ثانویه را نشان داد که احتمالا به‌خاطر مناسب نبودن شرایط نگهداری، دما و رطوبت بالا باشد. از این رو پیشنهاد می‌گردد ابزارهای نظارتی درکنترل مراحل فرآوری و ذخیره‌سازی برنج و غلات تقویت شود.
واژه‌های کلیدی: مایکوتوکسین، HPLC، سرطان‌زایی، آسپرژیلوس، غلات

متن کامل [PDF 1743 kb]   (1754 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (2490 مشاهده)  
نوع مطالعه: مقاله پژوهشی | موضوع مقاله: قارچ شناسی پزشکی
دریافت: 1398/7/16 | پذیرش: 1398/11/17 | انتشار الکترونیک: 1398/11/22

فهرست منابع
1. Pleadin J, Vulic A, Persi N, Skrivanko M, Capek B, Cvetni Z. Aflatoxin B1 occurrence in maize sampled from Croatian farms and feed factories during 2013. Food Control. 2014; 40: 286-291 [DOI:10.1016/j.foodcont.2013.12.022]
2. Leslie, J. F., Bandyopadhyay, R. and Visconti, A.(Eds.). Mycotoxins: detection methods, management, public health and agricultural trade. 2008;CABI [DOI:10.1079/9781845930820.0000]
3. Alberts, J. F., Lilly, M., Rheeder, J. P., Burger, H. M., Shephard, G. S. and Gelderblom, W. C. A. Technological and community-based methods to reduce mycotoxin exposure. Food Control. 2017; 73: 101-109 [DOI:10.1016/j.foodcont.2016.05.029]
4. Abbas, H. K., Wilkinson, J. R., Zablotowicz, R. M., Accinelli, C., Abel, C. A., Bruns, H. A. and Weaver, M. A. Ecology of Aspergillus flavus, regulation of aflatoxin production, and management strategies to reduce aflatoxin contamination of corn. Toxin Reviews. 2009; 28(2-3): 142-153. [DOI:10.1080/15569540903081590]
5. Magnussen A, Parsi M.A. Aflatoxins, hepatocellular carcinoma and public health. World J Gastroenterol. 2013; 19(10): 1508. [DOI:10.3748/wjg.v19.i10.1508] [PMID] [PMCID]
6. Jinap S, De Rijk TC, Arzandeh S, Kleijnen HC, Zomer P, Van der Weg G, Mol JG. Aflatoxin determination using in-line immunoaffinity chromatography in foods. Food Control. 2012; 26(1): 42-48. [DOI:10.1016/j.foodcont.2011.12.007]
7. Pitt, J. I.: Hocking, A. D. Fungi and food spoilage. New York: Springer; 2009; 519. P. 275-33. [DOI:10.1007/978-0-387-92207-2_8]
8. Samson, R. A., Visagie, C. M., Houbraken, J., Hong, S. B., Hubka, V., Klaassen, C. H. and Varga, J. Phylogeny, identification and nomenclature of the genus Aspergillus. Studies in Mycology. 2014; 78: 141-173. [DOI:10.1016/j.simyco.2014.07.004] [PMID] [PMCID]
9. Samson RA, Noonim P, Meijer M, Houbraken JA, Frisvad JC, Varga J. Diagnostic tools to identify black aspergilli. Studies in mycology. 2007;59:129-45. [DOI:10.3114/sim.2007.59.13] [PMID] [PMCID]
10. Gupta VK (Ed). New and future developments in microbial biotechnology and bioengineering: Aspergillus system properties and applications. Elsevier; 2016.
11. Mehrabi-Koushki, M. Bavarsad, M., Farrokhinejad, R., Jamshidi, J. and Alimohammadi, A. The comparison of ITS-rDNA and tef1α genomic regions for phylogenetic study of some Trichoderma Species. Iranian Journal of Plant Protection Science.2016; 47, 61-70. [ In Persian]
12. Raeder U. and Broda P. Rapid preparation of DNA from filamentous fungi. Letters in Applied Microbiology. 1985;1: 17-20. [DOI:10.1111/j.1472-765X.1985.tb01479.x]
13. Nyongesa, B. W., Okoth, S. and Ayugi, V. Identification Key for Aspergillus Species Isolated from Maize and Soil of Nandi County, Kenya. Advances in Microbiology. 2015; 5(04): 205-229 [DOI:10.4236/aim.2015.54020]
14. Riba A, Bouras N, Mokrane S, Mathieu F, Lebrihi A, Sabaou N. Aspergillus section Flavi and aflatoxins in Algerian wheat and derived products. Food and Chemical Toxicology. 2010; 48(10): 2772-2777 [DOI:10.1016/j.fct.2010.07.005] [PMID]
15. Gao, J., Liu, Z. and Yu, J. Identification of Aspergillus section Flavi in maize in northeastern China. Mycopathologia. 2007;164(2): 91-95. [DOI:10.1007/s11046-007-9029-4] [PMID]
16. Makun, H. A., Gbodi, T. A., Akanya, O. H., Salako, E. A. and Ogbadu, G. H. Fungi and some mycotoxins contaminating rice (Oryza sativa) in Niger state, Nigeria. African Journal of Biotechnology. (2007);6(2):99-108
17. Amadi, J. E. and Adeniyi, D. O. Mycotoxin production by fungi isolated from stored grains. African Journal of Biotechnology. 2009; 8(7):1219-1221
18. Magnussen A, Parsi M.A. Aflatoxins, hepatocellular carcinoma and public health. World J Gastroenterol. 2013; 19(10): 1508. [DOI:10.3748/wjg.v19.i10.1508] [PMID] [PMCID]
19. Hassan ZU, Al-Thani RF, Migheli Q, Jaoua S. Detection of toxigenic mycobiota and mycotoxins in cereal feed market. Food Control. 2018; 84: 389-394. [DOI:10.1016/j.foodcont.2017.08.032]
20. 20- Reiter E.V, Vouk F, Bohm J, Razzazi-Fazeli E. Aflatoxins in rice - A limited survey of products marketed in Austria. Food Control. 2010; 21(7): 988-991. [DOI:10.1016/j.foodcont.2009.12.014]
21. Ghali, R., Khlifa, K. H., Ghorbel, H., Maaroufi, K. and Hedilli, A. Aflatoxin determination in commonly consumed foods in Tunisia. J Sci Food Agric. 2010; 90(14): 2347-2351. [DOI:10.1002/jsfa.4069] [PMID]
22. Mazaheri M, MahmoudiMaymand M. Investigation of Aflatoxins in Imported Animal Feeds in Iran. Iranian Journal of Toxicology. 2018;12(6):33-8.
23. Amanloo S, Rezaei Kahhka MR, Ramezani AA, Mir L (2014) .The Mycotoxin contamination of the imported consumer rice and its producing fungi in Zabol . Journal of Jahrom University of Medical Sciences. 12(1): 17-25. [In Persian] [DOI:10.29252/jmj.12.1.17]
24. Farahmandfar R, Rashidaei Abandansari S, Maghsoudlou E, Asnaashari M. Determination of mycotoxin contamination in imported wheat to Mazandaran province by high performance liquid chromatography. Iranian Journal of Health and Environment. 2018;11(1):15-24.
25. Najafian M. Comparison the level of Aflatoxin in different varieties of internal and imported rice in different collection seasons and effect of cooking methods on the level of toxins. 2014; 6(4): 328-336. [In Persian]
26. Ranjbar S, Noori M, Nazari R. Study of milk aflatoxin M1 and its relationship with feed fungi flora in Markazi Province. J Cell Tissue. 2010; 1(1): 9-18. [In Persian]
27. Cano-Sancho G, Sanchis V, Marin S, Ramos A.J. Occurrence and exposure assessment of aflatoxins in Catalonia (Spain). Food and Chemical Toxicology. 2013; 51: 188-193. [DOI:10.1016/j.fct.2012.09.032] [PMID]
28. Lahouar, A., Marin, S., Crespo-Sempere, A., Saïd, S. and Sanchis, V. Effects of temperature, water activity and incubation time on fungal growth and aflatoxin B1 production by toxinogenic Aspergillus flavus isolates on sorghum seeds. Revista Argentina de Microbiología. 2016; 48(1): 78-85. [DOI:10.1016/j.ram.2015.10.001] [PMID]

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.