سال 13، شماره 2 - ( خرداد - تیر 1398 )                   جلد 13 شماره 2 صفحات 113-102 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


1- گروه میکروبشناسی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران
2- آزمایشگاه تشخیص پزشکی شیلا، تهران، ایران ، info@shilalab.com
3- مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی میکروبی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
چکیده:   (6668 مشاهده)
زمینه و هدف: لیستریا منوسیتوژنز یک باکتری درون سلولی اختیاری و عامل بیماری لیستریوزیس است که از طریق مواد غذایی خام و آماده مصرف به انسان منتقل می‌شود. هدف پژوهش حاضر بررسی سروواریته‌های غالب لیستریا منوسیتوژنز جداشده از سقط جنین‌های خودبخودی با روش های فنوتیپی و ژنوتیپی است.
مواد و روش‌کار: دراین مطالعه تعداد ۲۵۸ نمونۀ بالینی شامل ترشحات جفت، سواپ واژن و خون از ۱۲۳ بیمار مبتلا به سقط جنین خودبخودی بررسی شدند و آزمایش‌های باکتری‌شناسی، سرولوژی و تسمت بیماریزایی انجام و سروتیپ‌های غالب با استفاده از Multiplex PCR  شناسایی شدند.
یافته‌ها: در این پژوهش ۲۸ (۱۸/۸%) لیستریا منوسیتوژنز جدا گردید که تعداد۲۱ (۱۷/۷%)، ۵ (۵/۷%) و ۲ (۳/۷%) از ترشحات جفت، واژینال و خون جدا شدند که ۱۴ (۵۰%) سروواریته a ۱/۲
 و ۱۰ (۳۵/۷%) سروواریته b۴ و ۴ (۱۴/۶%) مورد سروتیپ c۲، برای نخستین بار از سقط جنین خودبخودی گزارش گردید. ۲۸ مورد (۲۲/۷۶%)  لیستریا منوسیتوژنز با ژن hlyA و ۲۴ مورد با ژن iap  (۱۹/۵۷ %) در مقایسه با گروه شاهد با اختلاف معنی داری مثبت شدند.
نتیجه‌گیری: در این مطالعه مشخص گردید وجود ژن‌های hlyA و iap افزاینده شدت بیماریزایی بودند و برای اولین بار نشان داده شد سروتیپهای فاقد ژن iap از شدت بیماریزایی کمتری در موشها برخوردار بودند. این نتیجه حاصل شد که در صورت عدم دسترسی به تشخیصهای مولکولی، انجام PI-PLC، کونگورد و بیماریزایی in vivo میتوانند در تشخیص لیستریا موثر باشند.
متن کامل [PDF 1482 kb]   (1777 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (4505 مشاهده)  
نوع مطالعه: مقاله پژوهشی | موضوع مقاله: باکتری شناسی پزشکی
دریافت: 1398/2/31 | پذیرش: 1398/5/19 | انتشار الکترونیک: 1398/6/24

فهرست منابع
1. Khamiri M. Vandyousefi J. Investigation of Listeria monocytogenes stability during the manufacture and storage of Iranian white cheese. Pajoohesh and Sazandegi Journal.26:15-110
2. Sadatzadeh H. 1350. Listeriosis in Iran. Journal of Medical collage of Tehran Medical Science University Tehran, Iran25:289-293
3. Ashwani K, Sunita G, Virender K. 2015.Exploring specific primers targeted against different genes for a multiplex PCR for detection of Listeria monocytogenes. Biotech Jun, 5(3):265-269 [DOI:10.1007/s13205-014-0225-x] [PMID] [PMCID]
4. Mead P. S, L. Slutsker, Slutsker L., Dietz V, Mc Caig LF., Bresee JS. Shapiro C. Griffin PM. Tauxe RV. 1999. Food-related illness and death in the United States.Emerg. Infect Dis.5:607-25 [DOI:10.3201/eid0505.990502] [PMID] [PMCID]
5. Vandyousefi J.1990.Listeriosis in Iran.International Congress for infection disease. July15-19p:195
6. Jose A. Vazquez -B, Emilia K, Mariela S. 2017.Listeria placental infection. American Society for Microbioligy.8(3):949-57
7. Kaur S, Malik SVS, Bhilegaonkar KN, Veidya VN. Barbuddhe SB. 2007. In spontaneous abortion in human and its detection by Multiplex PCR. J Appl.Microbiol,20:145-52
8. Hudson JA. 1992. Efficacy of high sodium chloride concentration for the destruction Listeria monocytogenes. Lett Appl Microbiol.,14:178-180 [DOI:10.1111/j.1472-765X.1992.tb00678.x]
9. Low JC and Donachie W. 1997. A review of Listeria monocytogenes and listeriosis Vet J 153:9-29 [DOI:10.1016/S1090-0233(97)80005-6]
10. Schmid M. Walcher M, Bubert A, Wagner M, Schleifer KH. Nucleic acid bases, cultivation in depended detection of Listeria spp. And genotypes of Listeria monocytogenes. Immun. Medical Microb. 2003,35:215-225 [DOI:10.1016/S0928-8244(02)00456-X]
11. Winkhaus-Schindle I, Seeliger HP, etal. Listeriosis as a conformed in several patients with Habitual abortios. Geburtshilfe Frauenheilkd. 2004,26:137-9
12. Sadeghi B, Pournajaf P. etal. Genotypic characterization invasion index and antimicrobial resistance pattern in Listeria monocytogenes strains isolated from clinical samples.2015, Journal of Accute Disease.141-146 [DOI:10.1016/S2221-6189(15)30024-X]
13. Kalekar S. Rodrigues J. Costa DD. Doijad S. Ashok kumar J. etal. 2016. Genotypic characterization of Listeria monocytogenes isolated from humans in India.Ann Trop Med Parasitol 105(5):351-358 [DOI:10.1179/1364859411Y.0000000023] [PMID] [PMCID]
14. Dongyou L, Lawrence L, W. Austin F, Ainsworth A. A multiplex PCR for species determination of Listeria monocytogenes.2007Journal of Microbiological Methods,17:133-140 [DOI:10.1016/j.mimet.2007.08.007] [PMID]
15. Monica K, Borucki R. 2003. Listeria monocytogenes serotype identification by PCR. J. Clinic. Microbiol,5537-5540 [DOI:10.1128/JCM.41.12.5537-5540.2003] [PMID] [PMCID]
16. Setiani B.E, Elegado F.B, Perez MTM, Mabesa RC, Dizon EI, Sevilla CC.2015. API Listeria rapid kit for confirmatory phenotypic conventional biochemical test of the prevalence Listeria monocytogenes in selected meat and meat products, PROCEDIA Food Science. 3:445-52 [DOI:10.1016/j.profoo.2015.01.049]
17. Zilma das Graças Nunes; Ernesto Hofer.1994. Evaluation of phenotypic markers associated with pathogenicity in the genus Listeria. Rev. Inst. Med. trop. S. Paulo vol.36 no.4 [DOI:10.1590/S0036-46651994000400001] [PMID]
18. Kargar M, Ghasemi. A.2009. Role of Listeria monocytogenes hlyA gene isolated from fresh cheese in human habitual abortion in Marvdasht. J. Clinic Infect Dis. 4(4):214-8
19. Jamshidi M. Sotoodeh J. 2009. Seropositivity for Listeri amojnocytogenes in women with spontaneous abortion, A case control study in Iran. Tiwan Jopstet Gynecol. Vol8(1):46-48 [DOI:10.1016/S1028-4559(09)60034-6]
20. Jamali H. Chai L.C 2013.Detection and isolation of Listeria spp and Listeria monocytogenes in ready-to-eat foods with various selective culture media. Food Contr32:19-24 [DOI:10.1016/j.foodcont.2012.11.033]
21. Nowroozi J. Moradi bidhendi S. Shafiee M.2013. detection of acta gene in listeria monocytogenes isolated from dairy products. Journal of microbial world 6, Number 3 (16); Page(s) 246 To 252.
22. Lotfollahi L. Nowroozi J. 2011. Prevalence and antimicrobial resistence profiles of Listeria monocytogenes in spontaneous abortions in humans. African Journal of Microbiology Research, 5(14):1990-93 [DOI:10.5897/AJMR11.498]
23. Kumar D. Singh DV. Dubey SK.2015. Pregnancy-associated human Listeriosis: Virulence and genotypic analysis of Listeria monocytogenes from clinical samples. Journal of Microbiology 53(9):653-660 [DOI:10.1007/s12275-015-5243-9] [PMID]
24. Shayan R. Sattari M. Forouzandeh M. 1388. Identification of Listeria monocytogenes in vaginal samples by PCR. Medical Journal of Modares.12:51-58
25. Jahangir. A Kargar M. 2013 "Assesing Listeria monocytogenes hly A genes in pregnant women with spontaneous abortion using PCR method in Yasouj South west of Iran" African Journal of microbiology research.vol.7(33):4257-60
26. Eslami G. Gudarzi H.2014June. "Identification of Listeria monocytogenes virulence factors in women with abortion by PCR." Arch clin infect dis 9(3): e199 [DOI:10.5812/archcid.19931]
27. Pournajaf A. Rajabnia R. Sedighi M.2016.Prevalence and virulence determination of Listeria monocytogenes strains isolated from clinical and non-clinical samples by multiplex-PCR.Rev Soc Bros Med Tropi.49(5):6024-27 [DOI:10.1590/0037-8682-0403-2015] [PMID]
28. Rezaei M. Kazemipour N. Vandyousefi J, Rokhbakhsh zamin F. Irajian G.2018. Determination of dominant serovars of Listeria monocytogenes strains isolated from spontaneous human abortion in Tehran, Iran. EurAsian Journal of Bioscience, (12):377-83 [DOI:10.18502/ijml.v5i4.158]
29. Nematollahi S, Ghaznavi E. Zamani A.2016.Studing the prevalence of Listeria monocytogenes in pregnant women in Arak. Arak medical university journal,18(105):44-50
30. Kalantaripour A. Hanifian Sh.1396. Listaria isolated from traditional cheese of Tabriz area: Occurrence, diversity and phenotypic characteristics.3:83-96
31. Pournajaf A. LotfollahI L. Irajian G. Ardebili A. Sadeghi B. Taghizadeh M. Prevalence of Listeria monocytogenes strains isolated from clinical and non-clinical samples by phenotypic and multiplex-PCR1392. Iranian Journal Medical Microbiology:7(2): p14-19
32. Lotfollahi L. Chaharbalesh A. Ahangarzade rezaee M. Hasani A.2017.Prevalence antimicrobial susceptibility and multiplex-PCR serotyping of Liusteria monocytogenes isolated from humans, foods and livestock in Iran. Microbial pathogenesis.107:425-429 [DOI:10.1016/j.micpath.2017.04.029] [PMID]
33. Bubade S. warke S. Karoley D.2016.Virulence gene profiling and serotyping of Listeria monocytogenes from infertility cases from women. International journal of health science and research. vol6:440-449

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.