سال 13، شماره 1 - ( فروردین - اردیهبشت 1398 )                   جلد 13 شماره 1 صفحات 55-44 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


1- گروه بهداشت مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
2- گروه بهداشت مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. ، vazneh2245@gmail.com
3- مرکز تحقیقات آزمایشگاهی غذا و دارو، سازمان غذا و دارو، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، تهران، ایران.
چکیده:   (4087 مشاهده)
زمینه و هدف:توکسین­زدایی میکروبی یکی از روش­های حذف آفلاتوکسین­ها از جمله آفلاتوکسین M۱ محسوب می­شود. گزارش­ها نشان می‌دهد برخی از سویه ­های خانواده اسید لاکتیک از طریق جذب سطحی آفلاتوکسین­ ها به دیواره سلولی خود، می‌توانند در حذف آنها و به عنوان یک نوع کشت آغازگر مؤثر باشند. در این تحقیق، توانایی باکتری­های B. animalis و L. delbrueckii در میزان جذب آفلاتوکسین M۱ از شیر بررسی شد.
مواد و روش کار: بدین منظور، حدود ۱۰۸ و ۱۰۹سلول باکتری بر میلی‌لیتر از باکتری ­های B. animalis زیرگونه لاکتیس و L. delbrueckii زیرگونه بلگاریکوس به شیر بدون چربی فاقد آفلاتوکسین M۱ تلقیح شد. سپس نمونه­ ها با غلظت‌های ۲۵/۰، ۵/۰ و ۷۵/۰ نانوگرم بر میلی‌لیتر آفلاتوکسین M۱ آلوده شدند. غلظت آفلاتوکسین باقی‌مانده در سوپرناتانت نمونه­ های شیر در زمان‌های ۵/۰، ۱، ۲ و ۲۴ ساعت و دماهای ۴ و ۳۷ درجه سلسیوس توسط روش الایزای رقابتی تعیین و نتایج توسط HPLC تأیید شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد بیشترین میزان حذف آفلاتوکسین M۱ به ترتیب مربوط به B. animalis (۲/۵ ±۶۰ درصد) با غلظت ۱۰۸ سلول باکتری بر میلی‌لیتر و L. delbrueckii (۲/۵ ±۵۸ درصد) با غلظت ۱۰۹ سلول باکتری بر میلی‌لیتر و غلظت ۵/۰ نانوگرم بر میلی‌لیتر سم در دمای ۳۷ درجه سلسیوس به مدت ۳۰ دقیقه بود. با مقایسه غلظت هر دو باکتری نیز چنین به نظر رسید که غلظت باکتری B. animalis در دمای ۳۷ درجه سلسیوس و غلظت باکتری  L. delbrueckii در دمای ۴ درجه سلسیوس مؤثرتر عمل کرده‌اند. همچنین، نتایج حاکی از این است که قابلیت باکتری­ ها در کاهش میزان سم طی نیم ساعت در نمونه های شیر با مقادیر ۷۵/۰ نانوگرم در میلی­لیتر سم در دمای ۴ درجه سلسیوس و مقادیر ۵/۰ نانوگرم در میلی­لیتر سم در دمای ۳۷ درجه سلسیوس بیشتر است؛ اما با گذشت زمان، شیر آلوده به غلظت ۷۵/۰ نانوگرم در میلی­ لیتر سم نسبت به ۵/۰ نانوگرم در میلی­ لیتر، مقدار حذف آفلاتوکسین بیشتری را نشان داد.
نتیجه‌گیری: B. animalis و L. delbrueckii می‌توانند به عنوان دو پروبیوتیک سودمند در کاهش اثرات مخرب آفلاتوکسین M۱ عمل کنند.

 
متن کامل [PDF 1569 kb]   (1515 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (2891 مشاهده)  
نوع مطالعه: مقاله پژوهشی | موضوع مقاله: میکروبیولوژی مواد غذایی
دریافت: 1397/8/25 | پذیرش: 1398/1/21 | انتشار الکترونیک: 1398/4/31

فهرست منابع
1. Binder EM, Tan LM, Chin LJ, Handl J, Richard J. Worldwide Occurrences of Mycotoxins in Commodities, Feeds and Feed Ingredients. Animal Feed Sci Tech. 2007; 137: 265-282. [DOI:10.1016/j.anifeedsci.2007.06.005]
2. Corassin CH, Bovo F, Rosim RE, Oliveira CAF. Efficiency of Saccharomyces Cerevisiae and Lactic Acid Bacteria Strains to Bind Aflatoxin M1 in UHT Skim Milk. Food Control. 2013; 31(1):80-83. [DOI:10.1016/j.foodcont.2012.09.033]
3. Caloni F, Stammati A, Frigge G, De-Angelis I. Aflatoxin M1 Absorption and Cytotoxicity on Human Intestinal In Vitro Model. Toxicon. 2006; 47:409-415. [DOI:10.1016/j.toxicon.2005.12.003] [PMID]
4. International Agency for Research on Cancer. IARC Monograph on the Evaluation of Carcinogenic Risk to Humans, Vol 82. International Agency for Research on Cancer-World Health Organization, Lyon; 2002.
5. Rahimi E, Bonyadian M, Rafei M, Kazemeini HR. Occurrence of Aflatoxin M1 in Raw Milk of Five Dairy Species in Ahvaz, Iran. Food and Chemical Toxicology. 2010; 48: 129-131. [DOI:10.1016/j.fct.2009.09.028] [PMID]
6. Mirdamadi S, Rajabi A, Aziz Mohseni F, Momen B. Lactic Acid Production by Lactobacillus Strains. Iranian J Nut Sci Food Tech. 2007; 2(3):57-64.
7. Ardic M, Karakaya Y, Atasever M, Durmaz H. Determination of Aflatoxin B1 Levels in Deep-Red Ground Pepper (isot) Using Immune Affinity Column Combined With ELISA. Food and Chemical Toxicology. 2008; 46:1596-1599. [DOI:10.1016/j.fct.2007.12.025] [PMID]
8. Masoero F, Gallo A, Diaz D, Piva G, Moschini M. Effects of the Procedure of Inclusion of a Sequestering Agent in the Total Mixed Ration on Proportional Aflatoxin M1 Excretion Into Milk of Lactating Dairy Cows. Animal Feed Sci Tech. 2009; 150: 34-45. [DOI:10.1016/j.anifeedsci.2008.07.009]
9. Womack ED, Sparks DL, Brown AE. Aflatoxin M1 in Milk and Milk Products: A Short Review. World Mycotoxin J. 2016; 9(2):305-315. [DOI:10.3920/WMJ2014.1867]
10. Ersali A, Baho-Aldini Baigi F, Ghasemi R. Transmission of Aflatoxins from Animal Feeds to Raw and Pasteurized Milk in Shiraz City and its Suburbs. JSSU. 2009; 17(3):175-183.
11. Jafari R. Evaluation of Aflatoxin M1 Contamination in Delivery Milk and Pasteurized Milk Produced by Regional Milk Factory of East Azarbaijan. Master's Degree in Nutrition, Tabriz University of Medical Sciences; 2009.
12. Nakhaei A, Afzali N, Hosseini Vashan S J, Karimi Torshizi M A. Protective Effect of Egg Yolk Immunoglobulin (IgY) Against Aflatoxin on Blood Parameters, Ileum Morphometry and Hepatocytes' Histopathology of Broiler Chickens Fed Aflatoxin B1. Iran J Med Microbiol. 2018; 12 (3) :199-207 [DOI:10.30699/ijmm.12.3.199]
13. Mishra HN, Das C. A Review on Biological Control and Metabolism of Aflatoxin. Critical Reviews in Food Sci Nut. 2003; 43(3):245-264. [DOI:10.1080/10408690390826518] [PMID]
14. Institute of Standards and Industrial Research of Iran. Human Feed-Animal Maximum Tolerance of Mycotoxins (Amendment No. 1), Standard No. 92. 2nd ed. Tehran; 2010.
15. Kabak B, Dobson ADW, Var I. Strategies to Prevent Mycotoxin Contamination of Food and Animal Feed: A Review. Critical Reviews in Food Sci Nut. 2006; 46:593-619. [DOI:10.1080/10408390500436185] [PMID]
16. Karimi Ardestani S, Tafvizi F, Tajabadi Ebrahimi M. Molecular detection of heat-killed probiotic bacteria and study of apoptosis induction on colon cancer HT-29 cell line. Iran J Med Microbiol. 2016; 10 (2) :42-52
17. Sarimehmetoglu B, Kuplulu O. Binding Ability of Aflatoxin M1 to Yoghurt Bacteria. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi. 2004; 51:195-198.
18. Vinderola G, Itieni A. Role of Probiotics Against Mycotoxins and Their Deleterious Effects. J Food Res. 2015; 4:10-21. [DOI:10.5539/jfr.v4n1p10]
19. Sanders ME. Lactic Acid Bacteria as Promoters of Human Health. In: Goldberg, L. (Ed.), Functional Foods. New York: Chapman and Hall Co; 1997. 294-322. [DOI:10.1007/978-1-4615-2073-3_14]
20. Möller C, De Vrese M. Probiotic Effects of Selected Acid Bacteria. Milchwissenschaft. 2004; 59(11):597-601.
21. Kitazawa H, Harata T, Uemura J, Saito T, Kaneko T, Itoh T. Phosphate Group Requirement for Mitogenic Activation of Lymphocytes by an Extracellular Phosphopolysaccharide From Lactobacillus Delbrueckii ssp. Bulgaricus. Int J Food Microbiology. 1998; 40(1):169-175. [DOI:10.1016/S0168-1605(98)00030-0]
22. Kabak B, Brandon EFA, Var I, Blokland M, Sips, AJAM. Effects of Probiotic Bacteria on Bioaccessibility of Aflatoxin B1 and Ochrtoxin A Using an In Vitro Digestion Model Under Fed Conditions. J Environmental Sci Health. 2009; 44: 472-480. [DOI:10.1080/03601230902935154] [PMID]
23. Kahouli I, Malhotra M, Westfall S, Alaoul-Jamall MA, Piakash S. Design and Valldation of an Orally Administrated Active L. Fermentum-L. Acidofillus Probiotic Formulation Using Colorectal Cancer ApcMin/+ Mouse Model. Applied Microbiology Biotech. 2017; 101(1):1999-2019. [DOI:10.1007/s00253-016-7885-x] [PMID]
24. Kirkpatric W, Lopez-Ribot J, Mcatee R, Patterson T. Growth Competition Between Candida Dublinlensis and Candida Albicans Under Broth and Biofilm Growing Canditions. J Clin Microbiology. 2000; 38(1):902-904.
25. Namvar Rad M, Razavilar V, Anvar SAA, Akbari-Adergani. Selected Bio-Physical Factors Affecting the Efficiency of Bifidobacterium Animalis Lactis and Lactobacillus Delbrueckii Bulgaricus to Degrade Aflatoxin M1 in Artificially Contaminated Milk. J Food Safety. 2018; 10;1-11. [DOI:10.1111/jfs.12463]
26. Elsanhoty RM, Salam SA, Ramadan MF, Badr FH. Detoxification of Aflatoxin M1 in Yoghurt Using Probiotics and Lactic Acid Bacteria. Food Control. 2014; 43(1):129-134. [DOI:10.1016/j.foodcont.2014.03.002]
27. Wang JJ, Liu BH, Hsu YT, Yu FY. Sensitive Competitive Direct Enzyme-Linked Immunosorbent Assay and Gold Nanoparticle Immunochromatographic Strip for Detecting Aflatoxin M1 in mMilk. Food Control. 2011; 22(1):964-969. [DOI:10.1016/j.foodcont.2010.12.003]
28. Riazipour M, Tavakkoli HR, Razzaghi AM, Rafati H, Sadr Momtaz, SM. Measuring the Amount of M1 Aflatoxin in Pasteurized Milks. Kowsar Medical Journal. 2010; 15(2):89-93.
29. Jawaid S, Talpur, FN, Nizamani SM, Afridi HI. Contamination Profile of Aflatoxin M1 Residues in Milk Supply Chain of Sindh, Pakistan. Toxicology Reports. 2015; 2:1418-1422. [DOI:10.1016/j.toxrep.2015.10.011] [PMID] [PMCID]
30. Sadat Fakoor Janati S, Beheshti HR, Feizy J, Asadi M. Aflatoxin Determination in Saffron by High-Performance Liquid Chromatography and Immunoaffinity Column Clean-Up. Saffron Agronomy Tech. 2013; 1(2):102-111.
31. Lopez CE, Ramos LL, Ramadan SS, Bulacio LC. Presence of Aflatoxin M1 in Milk for Human Consumption in Argentina. Food Control. 2003; 14:31-34. [DOI:10.1016/S0956-7135(02)00049-X]
32. Bovo F, Corassin CH, Rosim RE, de Oliveira CA. Efficiency of Lactic Acid Bacteria Strains for Decontamination of Aflatoxin M1 in Phosphate Buffer Saline Solution and in Skimmed Milk. Food and Bioprocess Tech. 2013; 6(8):2230-2234. [DOI:10.1007/s11947-011-0770-9]
33. Haskard CA, El-Nezami HS, Kankaanpää PE, Salminen S, Ahokas JT. Surface Binding of Aflatoxin B1 by Lactic Acid Bacteria. Appl Environ Microbiol. 2001; 67(7):3086-3091. [DOI:10.1128/AEM.67.7.3086-3091.2001] [PMID] [PMCID]
34. El-Nezami H, Kankaanpaa P, Salminen S, Ahokas J. Ability of Dairy Strains of Lactic Acid Bacteria to Bind a Common Food Carcinogen, Aflatoxin B1. Food Chem Toxicol. 1998; 36(4):321-326. [DOI:10.1016/S0278-6915(97)00160-9]
35. Ismail A, Akhtar S, Levin RE Ismail T, Riaz M, Amir M. Aflatoxin M1: Prevalence and Decontamination Strategies in Milk and Milk Products. Crit Rev Microbiol. 2016; 42(3):418-427. [DOI:10.3109/1040841X.2014.958051] [PMID]
36. Serrano-Niño JC, Cavazos-Garduño A, Hernandez-Mendoza A, Applegate B, Ferruzzi MG, San Martin-González MF, et al. Assessment of Probiotic Strains Ability to Reduce the Bioaccessibility of Aflatoxin M1 in Artificially Contaminated Milk Using an In Vitro Digestive Model. Food Control. 2013; 31(1):202-207. [DOI:10.1016/j.foodcont.2012.09.023]
37. Sarimehmetoğlu B, Küplülü Ö. Binding Ability of Aflatoxin M1 to Yoghurt Bacteria. Ankara Üniv Vet Fak Derg. 2004; 51(1):195-198. [DOI:10.1501/Vetfak_0000000005]
38. Kabak B, Var I. Factors Affecting the Removal of Aflatoxin M1 From Food Model by Lactobacillus and Bifidobacterium Strains. J Environ Sci Health B. 2008; 43(7):617-624. [DOI:10.1080/03601230802234740] [PMID]
39. Bueno DJ, Casale CH, Pizzolitto RP, Salvano MA, Oliver G. Physical Adsorption of Aflatoxin B1 by Lactic Acid Bacteria and Saccharomyces Cerevisiae: A Theoretical Model. J Food Prot. 2007; 70(9):2148-2154. [DOI:10.4315/0362-028X-70.9.2148] [PMID]
40. Adibpour N, Soleimanian-Zad S, Sarabi-Jamab M, Tajalli F. Effect of Storage Time and Concentration of Aflatoxin M1 on Toxin Binding Capacity of L. Acidophilus in Fermented Milk Product. J Agr Sci Tech. 2016; 18(1):1209-1220.
41. Elgerbi AM, Aidoo K, Candlish AAG, Williams AG. Effects of Lactic Acid Bacteria and Bifidobacteria on Levels of Aflatoxin M1 in Milk and Phosphate Buffer. Milchwissenschaft. 2006; 61(2):197-199.

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.