سال 10، شماره 3 - ( مرداد - شهریور 1395 )                   جلد 10 شماره 3 صفحات 30-19 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- گروه زیست شناسی سلولی و مولکولی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
2- دانشگاه مازندران ، ahcolagar@umz.ac.ir
3- گروه فیزیک اتمی و مولکولی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
چکیده:   (10611 مشاهده)

زمینه و اهداف: عوامل باکتریایی موجود در محیط کار بیمارستان‌ها با توجه به افزایش باکتری‌های مقاوم به آنتی بیوتیک می‌توانند بعنوان یک عامل زیان آور شغلی عمل نمایند. بنابراین یافتن یک روش ضدعفونی‌سازی نوین، مؤثر و به ویژه سریع ضروری است. هدف این تحقیق، بررسی کارایی پلاسمای آرگون- هوا در پاکسازی آلودگی باکتریایی اشریشیا کلی و استرپتوکوکوس پیوژنز از محیط‌های مایع و جامد است.

مواد و روش کار: جت منفرد پلاسمای اتمسفری غیرحرارتی آرگون-هوا، توسط ولتاژ بالای سینوسی
(kHz 97/17) تولید گردید. سپس تعداد CFU/ml 108*3 و CFU/ml 107*3 از هر یک از باکتری‌های اشریشیا کلی و استرپتوکوکوس پیوژنز بطور جداگانه در محیط‌های کشت مایع و جامد تلقیح شدند. این محیط‌های تلقیح شده در زمان‌های مختلف تحت تیمار با پلاسما قرار گرفتند. از بین رفتن باکتری‌ها در محیط کشت مایع به روش کدورت سنجی و در محیط کشت جامد به روش اندازه گیری هاله عدم رشد و بررسی گردید. اثر پلاسما در تخریب باکتری ها با اندازه گیری پروتئین های تام به روش برادفورد و آنالیز تغییر الگوی پروتئین ها نیز با SDS-PAGE بررسی شد.

یافته‌ها: نتایج نشان می‌دهد جت پلاسمای سرد فشار اتمسفری ارگون-هوا با داشتن گونه‌های فعال اتمی و مولکولی، از توان بالایی برای از بین بردن باکتری‌های گرم مثبت و گرم منفی فوق، در محیط مایع و در محیط جامد برخوردار است. از سوی دیگر نتایج نشان می‌دهند که ضریب تأثیر پذیری باکتری اشریشیا کلی نسبت به باکتری استرپتوکوکوس پیوژنز بیشتر است. مطالعه اثر پلاسما روی تغییر سطح پروتئین ها در سوپرناتانت تیمارها نشان داد که این میزان با افزایش زمان تیمار نه تنها افزایش می یابد بلکه با تغییر جدی الگوی باندی در ژل الکتروفورز نیز همراه است.

نتیجه‌گیری: از آنجاییکه بسیاری از روش‌های ضدعفونی متداول برای ضدعفونی سطوح جامد، مایع و زیستی با محدودیت‌های کاربردی همراه می‌باشند، به همین منظور استفاده از جت پلاسمای سرد فشار اتمسفری آرگون-هوا می‌تواند به عنوان یک فن‌آوریِ نوین، مؤثر، کم خطر و سریع، برای ضدعفونی محیط‌های عمومی مورد توجه قرار گیرد.

متن کامل [PDF 927 kb]   (4208 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله پژوهشی | موضوع مقاله: عفونت های بیمارستانی
دریافت: 1393/9/20 | پذیرش: 1395/2/15 | انتشار الکترونیک: 1395/7/25

فهرست منابع
1. Valipour F, Rezaee A, Salem M, Norian S, Motamed Pour L. Removal of Pseudomonas aeruginosa in hospital air using microwave radiation. Iran J Med Microbiol. 2013;7(2):8-13. [Article]
2. Mirnejad R, Fallahi S, Jeddi F, Kiani J, Taslimi R. Study of spontaneous bacterial peritonitisetiologic agents and determination of their antibiotic resistance pattern. Iran J Med Microbiol. 2007;1(2):43-8. [Article]
3. Kong MG, Kroesen G, Morfill G, Nosenko T, Shimizu T, Van Dijk J, et al. Plasma medicine: An introductory review. New J Phys. 2009; 11(11): 115012-46. [Article]
4. Waters A, Contente-Cuomo T, Buchhagen J, Liu CM, Watson L, Pearce K, et al. Multidrug-Resistant Staphylococcus aureus in US Meat and Poultry. Clin Infect Dis. 2011;52(10):1227-30. [PubMed]
5. Rinsky J, Nadimpalli M, Wing S, Hall D, Baron D, Price L, et al. Livestock-Associated Methicillin and Multidrug Resistant Staphylococcus aureus Is Present among Industrial, Not Antibiotic-Free Livestock Operation Workers in North Carolina. PLoS ONE. 2013;8(7): e67641. [PubMed]
6. Mohammadimehr M, Feizabadi M, Bahadori O, Motshaker Arani M, Khosravi M. Study of prevalence of gram- negative bacteria caused nosocomial infections in ICU in besat hospital in Tehran and detection of their antibiotic resistance pattern-year. Iran J Med Microbiol. 2009;3(2&3):47-54. [Article]
7. Shirazi M, Akbari A, Sharifi Yazdi MK, Hosseini M, Fardsanei F, Bakhtiari R, et al. Antibiotic resistance patterns of enteropathogenic E. coli (EPEC) serogroups isolated from stool of under 5 years old children with diarrhea in Tehran:2007- 2008. Iran J Med Microbiol. 2009;2(3&4):59–65. [Article]
8. Lloyd G, Friedman G, Jafri S, Schultz G, Fridman A, Harding K. Gas Plasma: medical uses and developments in wound care. Plasma Proc Poly. 2010; 22;7 (3-4):194-211. [Article]
9. Etufugh CN, Phillips TJ. Venous ulcers. Clin Dermatol. 2007;25(1):121-30.
10. Vaez H, Ghazi Saeidi K, Moradi A, Tabaraei A, Khodabakhshi B, Bazouri M, et al. Antibiotic resistance pattern of methicillin resistant Staphylococcus aureus isolated from Health-educational centers of Gorgan, Iran, 2008-2009. Iran J Med Microbiol. 2010;3(4):31-6. [Article]
11. Dormanesh B, Mirnejad R, Khodaverdi Dariyan E, Momtaz H, Yahaghi E, Safarpour Dehkordi F, et al. Characterization and study the antibiotic resistance of uropathogenic Escherichia coli isolated from pediatrics with pyelonephritis and cystitis in Iran. Iran J Med Microbiol. 2013;7(2):27-39. [Article]
12. Kampf G, Widmer AF. Compliance with application time for surgical hand disinfection. Infect Control Hosp Epidemiol. 2006;27(9):996-8. [PubMed]
13. Fridman G, Friedman G, Gutsol A, Shekhter AB, Vasilets VN, Fridman A. Applied plasma medicine. Plasma Process Polym. 2008;5(6):503-33. [Article]
14. Venezia R, Orrico M, Houston E, Yin S-M, Naumova YY. Lethal activity of nonthermal plasma sterilization against microorganisms. Infect Control Hosp Epidemiol. 2008;29(5):430-6. [PubMed]
15. Bogaerts A, Neyts E, Gijbels R, van der Mullen J. Gas discharge plasmas and their applications. Spectrochim Acta Part B At Spectrosc. 2002;57(4):609–58. [Article]
16. Xingmin S, Yukang Y, Yanzhou S, Wang Y, Fengling P, Yuchang Q. Experimental research of inactivation effect of low-temperature plasma on bacteria. Plasma Sci Technol. 2006;8(5):569. [Article]
17. Hosseinzadeh Colagar A, Sohbatzadeh F, Mirzanejhad S, Valinataj Omran A. Sterilization of Streptococcus pyogenes by afterglow dielectric barrier discharge using O2 and CO2 working gases. Biochem Engin J. 2010;51(3): 189-93. [Article]
18. Weng C-C, Wu Y-T, Liao J-D, Kao C-Y, Chao C-C, Chang J-E, Hsu BW. Inactivation of bacteria by a mixed argon and oxygen micro-plasma as a function of exposure time. Int J Radiat Biol. 2009;85(4):362–8. [PubMed]
19. Hosseinzadeh Colagar A, Memariani H, Sohbatzadeh F, Valinataj Omran A. Nonthermal atmospheric argon plasma jet effects on Escherichia coli biomacromolecules. Appl Biochem Biotechnol. 2013;171(7):1617-29. [PubMed]
20. Levinson W, Jawetz E. Medical microbiology and immunology: Examination and board review. Appleton & Lange, 1996. [Article]
21. Hosseinzadeh Colagar A, Alavi O, Motallebi S, Sohbatzadeh F. Decontamination of Streptococcus pyogenes and Escherichia coli from solid surfaces by singlet and triplet atmospheric pressure plasma jet arrays. Arab J Sci Eng. 2016;41(6):2139-2145 [Article]
22. Sohbatzadeh F, Hosseinzadeh Colagar A, Mirzanejhad S, Motallebi S, Farhadi M, Bagheri M, et al. Design and construction of triplet atmospheric cold plasma jet for sterilization. Iran J Phys Res. 2014;13(4):363-374 [Article]
23. Sohbatzadeh F, Hossienzadeh Colagar A, Mirzanejhad S, Mahmodi S. E. coli, P. aeruginosa and B. cereus bacteria sterilization using afterglow of non-thermal plasma at atmospheric pressure. Appl Biochem Biotechnol. 2010;160(7):1978-84 [PubMed]
24. Bradford MM. A rapid and sensitive method for the quantitation of microgram quantities of protein utilizing the principle of protein-dye binding. Anal Biochem. 1976;72(1-2): 248-54 [Article]
25. Green MR, Sambrook J. Molecular cloning a laboratory manual. 4th ed. Cold Spring Harbor Laboratory Press- New York; 2012. [Article]
26. Poiata A, Motrescu I, Nastuta A, Creanga DE, Popa G. Microorganism response to atmospheric pressure helium plasma DBD treatment. J Electrostat. 2010;68(2):128-31. [Article]
27. Ramona F, Antoniea P, Iuliana M, Andrei N, Dorina C, Gheorghe P. Bacteria response to non-thermal physical factors: A study on Staphylococcus aureus. Afr J Biotechnol. 2012;11(18):4234-40. [Article]
28. Alkawareek MY, Algwari QT, Laverty G., Gorman GP, Graham WG, O'Connell D, et al. Eradication of Pseudomonas aeruginosa biofilms by atmospheric pressure non-thermal plasma. PLoS ONE. 2012;7:e44289. [Article]
29. Kalghatgi S, Kelly C, Cerchar E, Torabi B, Alekseev O, Fridman A, et al. Effects of non-thermal plasma on mammalian cells. PLoS ONE. 2011;6(1):e16270. [Article]
30. Song HP, Kim B, Choe JH., Jung S, Moon SY, Choe W, et al. Evaluation of atmospheric pressure plasma to improve the safety of sliced cheese and ham inoculated by 3-strain cocktail Listeria monocytogenes. Food Microbiol. 2009;26(4):432-6. [PubMed]
31. Yang L, Chen J, Gao J. Low temperature argon plasma sterilization effect on Pseudomonas aeruginosa and its mechanisms. J Electrostatics. 2009;67(4):646-51. [Article]
32. Brooks GF, Carroll KC, Butel JS, Morse SA. Jawetz, Melnick & Adelberg's medical microbiology. 27th ed. Carroll KC, Butel J, Morse S: The McGraw-Hill Companies, Inc. New York; 2016
33. Joshi SG, Cooper M, Yost A, Paff M, Ercan UK, Fridman, G, et al. Nonthermal dielectric-barrier discharge plasma-induced inactivation involves oxidative DNA damage and membrane lipid peroxidation in Escherichia coli. Antimicrob Agents Chemother. 2011; 55(3):1053-62 [PubMed]

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.