سال 16، شماره 3 - ( خرداد - تیر 1401 )                   جلد 16 شماره 3 صفحات 211-197 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


1- استادیار، گروه مدیریت اطلاعات، مرکز منطقه‌ای اطلاع‌ رسانی علوم و فناوری، شیراز، ایران ، farshiddanesh@ricest.ac.ir
2- دانش آموخته علم اطلاعات و دانش شناسی، اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان شمیرانات، تهران، ایران
چکیده:   (1081 مشاهده)

زمینه و اهداف:  اسینتوباکتر بومانی، از جمله عفونت‌های بیمارستانی با منشاء باکتریال است که همواره یکی از خطرناکترین تهدیدها برای سلامت جهانی محسوب می‌شود. پژوهشگران متعددی به پژوهش و تولیدات علمی در این خصوص جهت گذر از این مشکل، پرداخته‌اند که رصد و پایش اولویت‌های موضوعی و مفهومی دارای اهمیت زیادی است. هدف پژوهش حاضر شناسایی و تدوین ارتباط بین اولویت‌های موضوعی پژوهشی قلمرو اسینتوباکتر بومانی جهت درک ساختار فکری قلمرو اسینتوباکتر بومانی است.
مواد و روش کار:  پژوهش حاضر یک مطالعه کمّی و کاربردی، از نوع مطالعات علم ­سنجی است که با استفاده از فن تحلیل هم ­واژگانی انجام شده است. تعداد ۱۰۸۹۸ رکورد نمایه شده در WOSCC مذکور در بازه زمانی ۲۰۰۲ تا ۲۰۲۱ استخم و وقتراج و تحلیل شد. ۱۰۲ کلیدواژه از ۱۲۰۶۰ کلیدواژه جهت تحلیل مورد استفاده قرار گرفت. پس از انجام فرآیند یکدست ‏سازی واژگان، نقطه برش مشخص و برای تحلیل و آماده‌سازی داده‌ها و نیز ترسیم نقشه‌ها، از نرم‌افزارهای یوسی‌آی­نت (نسخه ۶.۵۲۸.۰.۰ سال ۲۰۱۷)، نت­دراو (سال ۲۰۱۷)، ووس ویور و اس‌ پی‌ اس‌ اس ۱۶ استفاده شد.
یافته ها:  کلیدواژه "MULTIDRUG RESISTANCE (MDR)" در رتبه نخست کلیدواژه­های پربسامد مقالات قلمرو اسینتوباکتر بومانی، قرار داشت. مفاهیم اصلی مدارک منتشرشده در قلمرو اسینتوباکتر بومانی با استفاده از خوشه‌بندی سلسله مراتبی به روش Ward ،۶ خوشه موضوعی به دست آمد. بزرگترین خوشه با ۲۷ کلید واژه و تعداد ۶۸۰ پیوند با مرکزیت ۲۵/۱۸۵ و تراکم ۰/۹۶۹ است. توزیع خوشه‌ها در نمودار راهبردی حاکی از آن بود که خوشه‌های موضوعی در نواحی ۱ و ۳ نمودار راهبردی جای گرفته‌اند که به‌ترتیب موضوعات بالغ و مرکزی و موضوعات نو پدید یا حاشیه‌ای را در بر می‌گیرد.
نتیجه‌گیری:  شناسایی و پایش اولویت‌های مهم و اساسی موضوعی و مفهومی قلمرو اسینتوباکتر بومانی با تکنیک‌های علم سنجی، ابزار مناسبی جهت شناسایی ساختار فکری قلمرو اسینتوباکتر بومانی است که می‌تواند هدایت‌گر تصمیمات بهینه و کارا در سیاست‌گذاری پژوهشی و مالی مسئولان باشد.

متن کامل [PDF 1702 kb]   (173 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله پژوهشی | موضوع مقاله: تحلیل علم‌سنجی
دریافت: 1400/10/7 | پذیرش: 1400/11/3 | انتشار الکترونیک: 1400/12/29

فهرست منابع
1. Pormohammad A, Mehdinejadiani K, Gholizadeh P, et al. Global prevalence of colistin resistance in clinical isolates of Acinetobacter baumannii: A systematic review and meta-analysis. Microb Pathog. 2020; 139:103887. [DOI:10.1016/j.micpath.2019.103887] [PMID]
2. Nicholson D, Edwards TA, O'Neill A J, Ranson NA. Structure of the 70S Ribosome from the Human Pathogen Acinetobacter baumannii in Complex with Clinically Relevant Antibiotics. Structure. 2020; 28:1087-1100. [DOI:10.1016/j.str.2020.08.004] [PMID] [PMCID]
3. Basatian-Tashkan B, Niakan M, Khaledi M, Afkhami H, Sameni F, Bakhti S, Mirnejad R. Antibiotic resistance assessment of Acinetobacter baumannii isolates from Tehran hospitals due to the presence of efflux pumps encoding genes (adeA and adeS genes) by molecular method. BMC Res Notes., 2020; 13(1): 1-6. [DOI:10.1186/s13104-020-05387-6] [PMID] [PMCID]
4. Chitrakar I. Insight into intramolecular and intermolecular signal transduction of blue light-sensitive BlsA protein [dissertation]. United States: Stony Brook University; ProQuest LLC, 2020. P 86.
5. Howard A, O'Donoghue M, Feeney A, Sleator RD. Acinetobacter baumannii: an emerging opportunistic pathogen. Virulence. 2012;3(3):243-50. [DOI:10.4161/viru.19700] [PMID] [PMCID]
6. Taher MT, Minaeian S, Bahadorizadeh L, Moradians V, Moradimoghaddam O, Asadipanah M, Hendi Y. Ventilator associated pneumonia by Acinetobacter baumannii and antimicrobial susceptibility pattern. Razi J Med Sci (RJMS), 2019;26(2):1-9.
7. Falghoush A, Beyenal H, Call DR. Sequential hypertonic-hypotonic treatment enhances efficacy of antibiotic against Acinetobacter baumannii biofilm communities. Antibiotics (Basel). 2020;9(11):832. [DOI:10.3390/antibiotics9110832] [PMID] [PMCID]
8. Campos A, Lopes MS, Carvalheira A, Barbosa J, Teixeira P. Survival of clinical and food Acinetobacter spp. isolates exposed to different stress conditions. Food Microbiol. 2019;77:202-7. [DOI:10.1016/j.fm.2018.09.009] [PMID]
9. Thet KT, Lunha K, Srisrattakarn A, Lulitanond A, Tavichakorntrakool R, Kuwatjanakul W, et al. Colistin heteroresistance in carbapenem-resistant Acinetobacter baumannii clinical isolates from a Thai university hospital. World J Microbiol Biotechnol. 2020;36(7):1-7. [DOI:10.1007/s11274-020-02873-8] [PMID] [PMCID]
10. Tafreshi N, Babaeekhou L, Ghane M. Antibiotic resistance pattern of Acinetobacter baumannii from burns patients: increase in prevalence of blaOXA-24-like and blaOXA-58-like genes. Iran J Microbiol. 2019;11(6):502. [DOI:10.18502/ijm.v11i6.2222]
11. Wieland K, Chhatwal P, Vonberg RP. Nosocomial outbreaks caused by Acinetobacter baumannii and Pseudomonas aeruginosa: Results of a systematic review. Am J Infect Control. 2018;46(6):643-8. [DOI:10.1016/j.ajic.2017.12.014] [PMID]
12. Nafarieh T, Bandehpour M, Gachkar L, Taheri S, Hashemi A, Lotfi A, et al. The study of serum antibody level in patients with Acinetobacter baumanni infection and comparing with healthy people and intensive care unit personnel. Pejouhandeh. 2015; 20(3):171-80.
13. Mohammadi, M., Bahrami, N. and Faghri, J., 2020. The evaluation of antibiotic resistance pattern and frequency of blaVIM and blaNDM genes in isolated Acinetobacter baumannii from hospitalized patients in Isfahan and Shahrekord. Razi J Med Sci (RJMS). 27(4):143-156.
14. Dexter C, Murray GL, Paulsen IT, Peleg AY. Community-acquired Acinetobacter baumannii: clinical characteristics, epidemiology and pathogenesis. Exp Rev Anti-infect Ther. 2015;13(5):567-73. [DOI:10.1586/14787210.2015.1025055] [PMID]
15. Bassetti M, Labate L, Russo C, Vena A, Giacobbe DR. Therapeutic options for difficult-to-treat Acinetobacter baumannii infections: a 2020 perspective. Expert Opin Pharmacother. 2021;22(2):167-77. [DOI:10.1080/14656566.2020.1817386] [PMID]
16. Namiganda, V., Mina, Y., Meklat, A., Touati, D., Bouras, N., Barakate, M. et al. Antibiotic Resistance Pattern of Acinetobacter baumannii strains isolated from different clinical specimens and their sensibility against bioactive molecules produced by Actinobacteria. Arab J Sci Eng. 2019; 44: 6267-75. [DOI:10.1007/s13369-019-03893-9]
17. Curtis LT. Prevention of hospital-acquired infections: review of non-pharmacological interventions. ISSN: 0195-6701, J Hosp Infect. 2008; 69: 204-19. [DOI:10.1016/j.jhin.2008.03.018] [PMID] [PMCID]
18. Martins-Sorenson N, Snesrud E, Xavier DE, Cacci LC, Iavarone AT, McGann P, … Moreira BM. A novel plasmid-encoded mcr-4.3 gene in a colistin-resistant Acinetobacter baumannii clinical strain. J Antimicrob Chemother. 2019; 75(1): 60-64. [DOI:10.1093/jac/dkz413] [PMID] [PMCID]
19. Ayoub Moubareck C. Polymyxins and Bacterial Membranes: A Review of Antibacterial Activity and Mechanisms of Resistance. Membranes (Basel). 2020; 10(8): 1-30. [DOI:10.3390/membranes10080181] [PMID] [PMCID]
20. Keshavarz-Hedayati S, Shapouri R, Habibollah-Pourzereshki N, Bigverdi R, Peymani A. Molecular Investigation of Resistance to Disinfectants in Acinetobacter Baumannii Isolates Collected From Qazvin Hospitals, Iran (2017). J Qazvin Univ Med Sci. 2019; 23 (1): 2-13. [DOI:10.32598/JQUMS.23.1.2]
21. Ghafouri M, Hashemi SA, Azimian A, Garevani T, Seyed Sharifi SH. Evaluation of antibiotic resistance to bacteria isolated from patients with nosocomial infections hospitalized in Imam Reza in Bojnurd City in 2013. JRUMS. 2015; 14(7): 599-610.
22. World Health Organization. WHO report 2014: Antimicrobial Resistance: Global Report on Surveillance (Summary). 2014; 3-6.
23. Huang Y, Zhou Q, Wang W, Huang Q, Liao J, Li J, et al. Acinetobacter baumannii ventilator-associated pneumonia: Clinical efficacy of combined antimicrobial therapy and in vitro drug sensitivity test results. Front Pharmacol. 2019; 10: 92. [DOI:10.3389/fphar.2019.00092] [PMID] [PMCID]
24. Hecker SJ, Reddy KR Lomovskaya O, Griffith DC, Rubio-Aparicio D, Nelson K, Tsivkovski R, Sun DX, Sabet M, Tarazi Z and et al. Discovery of Cyclic Boronic Acid QPX7728, an Ultrabroad-Spectrum Inhibitor of Serine and Metallo-beta-lactamases. J. Med. Chem. 2015; 63(14): 7491-7507. [DOI:10.1021/acs.jmedchem.9b01976] [PMID]
25. Soheili F, et al. Mapping of science‭. Tehran: Payam Noor University. 2018: 230-223.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
26. Saberi M, Moghaddam A. Assessment of Web Citation Accessibility and Decay of Health Information and Medical Librarianship Articles Indexed in ISI. Health Inf Manage, 2011; 8(2): 189- 197.
27. Birkle C, Pendlebury DA, Schnell J, Adams J. WoS as a data source for research on scientific and scholarly activity. Quantitative Science Studies, 2020; 1(1): 363-376. [DOI:10.1162/qss_a_00018]
28. Codina L, Morales-Vargas A, Rodríguez-Martínez R, Pérez-Montoro M. Uso de Scopus y WoS para investigar y evaluar en comunicación social: análisis comparativo y caracterización. index. Communication. 2020; 10(3): 235-261. [DOI:10.33732/ixc/10/03Usodes]
29. Pourhatam A, Kaviyani Charat, M., Kargar, B., et al. Mapping the intellectual structure of the coronavirus field (2000-2020): a co word analysis. Scientometrics. 2021; 3-33. Published online. [DOI:10.1007/s11192-021-04038-2] [PMID] [PMCID]
30. Small, H. Visualizing science by citation mapping. J. Assoc. Inf. Sci. Technol, 1999; 50(9): 799-813. https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-4571(1999)50:9<799::AID-ASI9>3.0.CO;2-G [DOI:10.1002/(SICI)1097-4571(1999)50:93.0.CO;2-G]
31. Zhang, Q.-R., Li, Y., Liu, J.-S., Chen, Y.-D., & Chai, L.-H. A dynamic co-word network-related approach on the evolution of China's urbanization research. Scientometrics. 2017;111(3):1623-1642. [DOI:10.1007/s11192-017-2314-1]
32. Callon, M., Courtial, J. P., & Laville, F. Co-word analysis as a tool for describing the network of interactions between basic and technological research: The case of polymer chemistry. Scientometrics. 1991; 22(1):155-205. [DOI:10.1007/BF02019280]
33. Liu, G.-Y., Hu, J.-M., & Wang, H.-L. A co-word analysis of digital library field in China. Scientometrics, 2012; 91(1), 203-217. [DOI:10.1007/s11192-011-0586-4]
34. Cobo, M. J., López-Herrera, A. G., Herrera-Viedma, E., & Herrera, F. Science mapping software tools: Review, analysis, and cooperative study among tools. J Assoc Inf Sci Technol. 2011;62(7):1382-1402. [DOI:10.1002/asi.21525]
35. Yue YY, Fan XY, Zhang Q, Lu YP, Wu S, Wang S, Yu M, Cui CW, Sun ZR. Bibliometric analysis of subject trends and knowledge structures of gut microbiota. World J Clin Cases. 2020;8(13):2817-2832. [DOI:10.12998/wjcc.v8.i13.2817] [PMID] [PMCID]
36. Okello D & Chongtrakul P. A manual for research priority setting using the ENHR strategy. Geneva: The Council on Health Research for Development; 2000: 1-47.
37. Danesh F, Ghavidel S, Emami M. Acinetobacter baumannii: Researchers' Scientific Cooperation Network in Three Decades. Iran J Med Microbiol. 2020; 14 (3): 252-269. [DOI:10.30699/ijmm.14.3.252]
38. Farshid R, Soheili F, Gholami H, Geraei E. Analysis of Stomach Cancer Fields through Hierarchical Clustering Method. Health Inf Manage, 2020; 17(3): 133-9.
39. Baji F, Azadeh F, Parsaei-Mohammadi P, Parmah S. Mapping Intellectual Structure of Health Literacy Area Based on Co-Word Analysis in WoS Database during the Years 1993-2017. Health Inf Manage, 2018; 15(3): 139-45.
40. Danesh F, Ghavidel S. Visualizing the Clusters and Dynamics of HPV Research Area. Iran J Med Microbiol, 2019; 13 (4):266-278 [DOI:10.30699/ijmm.13.4.266]
41. Hasanzadeh P, Isfandyari-Moghaddam A, Soheili F, Mousavi Chelak A. Global Research of Chronic Heart Failure. J Guilan Uni Med Sci. 2017; 26(103):72-82.
42. Gholampour B, Saboury A A, Noruzi A. Visualizing Hot and Emerging Topics in Biochemistry and Molecular Biology in Iran. Iran J Inf Process Manag. 2020; 35(4):1119-1148.
43. Chen, K. & Guan, J. (2011). A bibliometric investigation of research performance in emerging Nano biopharmaceuticals. J Informetr. 5(2): 233-247. [DOI:10.1016/j.joi.2010.10.007]
44. Xie, P. Study of international anticancer research trends via co-word and document co-citation visualization analysis. Scientometrics. 2015; 105(1): 611-622 [DOI:10.1007/s11192-015-1689-0]
45. Nguyen, D. (2019). Mapping knowledge domains of non-biomedical modalities: A large-scale co-word analysis of literature 1987-2017. Soc Sci Med. 233: 1-12. [DOI:10.1016/j.socscimed.2019.05.044] [PMID]
46. Baziyad, H., Shirazi, S., Hosseini, S., & Norouzi, R. Mapping the intellectual structure of epidemiology with use of co-word analysis. J Biostat Epidemiol. 2019; 5(3): 210-215. [DOI:10.18502/jbe.v5i3.3618]
47. Liu X, Wu X, Tang J, Zhang L, Jia X. Trends and Development in the Antibiotic-Resistance of Acinetobacter baumannii: A Scientometric Research Study (1991-2019). Infect Drug Resist. 2020; 13: 3195-3208. [DOI:10.2147/IDR.S264391] [PMID] [PMCID]
48. Pourhatami A. Mapping the intellectual structure of the coronavirus filed (2000- 2020): a co-word analysis. Scientometrics. 2021: 1-34. [DOI:10.1007/s11192-021-04038-2] [PMID] [PMCID]
49. Bauin S. Aquaculture: A Field by Bureaucratic Fiat. In Callon M, Law, J, Rip A. editors. Mapping the Dynamics of Science and Technology: Sociology of Science in the Real World. London: The Macmillan Press Ltd; 1986. [DOI:10.1007/978-1-349-07408-2_8]
50. Sedighi M. Using of co-word analysis method in mapping of the structure of scientific fields (case study: The field of Informetrics). Iran J Inf Process Manag. Quarterly. 2015; 30(2):373-396.
51. Jaccard p. Distribution comparée de la flore alpine dans quelques régions des Alpes occidentales et orientales. Bulletin de la Murithienne, 1902; 31: 81-92.
52. Giannakos M, Apamitsiou Z, Markopoulos P, Read J, Hourcade JP. Mapping child-computer interaction research through co-word analysis. Int J Child Comput Interact, 23-24, 100165. http://clok.uclan.ac.uk/33062/1/33062%201-s2.0-S2212868920300015-main.pdf [DOI:10.1016/j.ijcci.2020.100165]
53. Hu, C.P., Hu, J.M., Deng, S.L., & Liu, Y. A co-word analysis of Library and Information Science in China. Scientometrics. 2013; 97(2):369-382. [DOI:10.1007/s11192-013-1076-7]
54. Melcer, E., Nguyen, T. H.D., Chen, Z., Canossa, A., El-Nasr, M.S., & Isbister, K. Games research today: Analyzing the academic landscape 2000-2014. In Proceedings of the 10th International Conference on the Foundations of Digital Games, At Pacific Grove, CA, USA, 2015.
55. Ebrahimi, Vajihe (2014). Assessing the interdisciplinary status of knowledge management by comparing thematic maps of related documents. Master Thesis in Scientometrics. Faculty of Social Sciences, Yazd University.
56. Siegel JD, Rhinehart E, Jackson M, Chiarello L. Management of multidrug-resistant organisms in health care setting. Am J Infect Control, 2007; 35(1): 65-93. [DOI:10.1016/j.ajic.2007.10.007] [PMID] [PMCID]
57. Danesh F, Ghavidel S. Visualizing the Clusters and Dynamics of HPV Research Area. Iran J Med Microbiol, 2019; 13(4): 266-278. [DOI:10.30699/ijmm.13.4.266]

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.