سال 14، شماره 4 - ( مرداد و شهریور 1399 )                   جلد 14 شماره 4 صفحات 314-341 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


1- گروه میکروبیولوژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، دانشکده علوم زیستی، گروه میکروب شناسی، تهران، ایران ، m.larypoor@iau-tnb.ac.ir
2- سازمان سمپاد
چکیده:   (1545 مشاهده)

زمینه و اهداف:  باتوجه به افزایش بیماری‌های دستگاه گوارشی، استفاده ازداروهای گیاهی کم عارضه جهت درمان افزایش یافته است. لذا این مطالعه به بررسی اثر هم افزایی شیرین‌بیان و کتیرا بر بهبود زخم معده پرداخت.
مواد و روش کار: گیاهان دارویی شیرین‌بیان و کتیرا جمع‌آوری و عصاره‌گیری شد. با انجام آزمون‌های رایتینگ وکاراگینان، مناسب‌ترین دوز برای استفاده از عصاره شیرین‌بیان در آزمایشات mg/kg/day ۲۰۰ تعیین شد. سپس برای ایجاد زخم معده چهارگروه موش به مدت ۳ روز با دوز mg/kg/day ۲۰۰ آسپرین محلول در یک سی‌سی کربوکسی متیل سلولز ۱% گاواژ شدند. این گروه‌ها به مدت ۱۴ روز با دوز  mg/kg/day ۲۰۰ (غلظت هرترکیب ۰/۰۳۶میلی گرم /میلی لیتر)، عصاره شیرین‌بیان و کتیرا و آب مقطر تیمار شدند. چهار گروه مبتلا به زخم معده به ترتیب عصاره شیرین‌بیان و کتیرا، عصاره شیرین‌بیان، امپرازول و آب مقطر بعنوان گروه شاهد مثبت دریافت کردند و گروه شاهد منفی که به زخم معده مبتلا نبود، فقط آب مقطر دریافت کرد. پس از دوره تیمار، موش‌ها تشریح شده و بافت معده و روده تحت بررسی‌ میکروسکوپی و پاتولوژی قرار گرفت.
یافته‌ها: عصارۀ شیرین‌بیان همراه کتیرا ضریب زخم را نسبت به دو گروه کنترل به طور معنی‌داری کاهش می‌دهد (۰/۰۵<P). درصد بهبودی زخم نیز نسبت به گروه شاهد مثبت (امپرازول) ۹۰/۲۷%و گروه شاهد منفی (آب مقطر) ۹۱/۵۳% افزایش داشت. بررسی‌های پاتولوژیک یافته های میکروسکوپی را تقریبا تایید می کند.
نتیجه‌گیری:  ارزیابی آماری نتایج نشان می‌دهد که آثار زخم معده در نتیجۀ مصرف شیرین‌بیان بسیارکاهش یافته است. همچنین مصرف کتیرا به همراه شیرین‌بیان در مورد زخم معده اثر هم‌افزایی دارد، اما در مورد التهاب روده اثر هم افزایی ندارد (۰/۰۵<P).

واژه‌های کلیدی: کتیرا|شیرین بیان|زخم معده ،
متن کامل [PDF 1609 kb]   (469 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مواد ضد میکروبی
دریافت: 1398/12/22 | پذیرش: 1399/2/6 | انتشار الکترونیک: 1399/4/30

فهرست منابع
1. Khanahmadi M, Naghdi Badi H, Akhondzadeh S, Khalighi - Sigaroodi F, Mehrafarin A, Shahriari S, Hajiaghaee R. A Review on Medicinal Plant of Glycyrrhiza glabra L. J Med Plants. 2013; 2(46):1-12.
2. Khoshnam SE, Farzaneh M, Valipour M, Bahaoddini A, Valipour A. Review of the phytochemical, pharmacological and physiological properties of Licorice (Glycyrrhizaglabra). J Clin Excel. 2015; 4(1): 56-71.
3. Kazemi A, Nowrozi H, Oral vitamin E effect on Aspirin-induced gastric ulcers by oral and parenteral administration in rats. J Urmia Univ Med Sci. 2015; 26(7): 542-549.
4. 6 (4) :237-244. 5- Mesut S, Thaer H, Betul O. Comparative effectiveness of Glycyrrhiza glabra vs.omeprazole and misoprostol for the treatment of aspirin-induced gastric ulcers. Afr. J. Pharm. Pharmacol. 2009
5. Shahabi Nezhad M, Rahmani MR, Khaksari Hadad M, Sepehri GH.R, Mahmoudi M, Karim Ghasemi E. The Effect of Licorice Root Extract on Blood Sugar Level in Streptozotocin-Induced Diabetic Rats. J. Rafsanjan Univ. Med. Sci. 2007; 6
6. (4) :237-244. 5- Mesut S, Thaer H, Betul O. Comparative effectiveness of Glycyrrhiza glabra vs.omeprazole and misoprostol for the treatment of aspirin-induced gastric ulcers. Afr. J. Pharm. Pharmacol. 2009; 3(12):615-620.
7. Nugroho AE, Wijayanti A, Mutmainah M, Susilowati R, Rahmawati N.Gastroprotective Effect of Combination of Hot Water Extracts of Licorice (Glycyrrhiza glabra), Pulasari Stem Bark (Alyxia reinwardtii), and Sembung Leaf (Blumea balsamifera) Against Aspirin-Induced Gastric Ulcer Model Rats. J Evid Based Complementary Altern Med. .2016; 21(4):77-84. [DOI:10.1177/2156587216637469] [PMID]
8. Farzaneh N, Faraz M, Mehran H-R, Kowsar B. Large scale screening of commonly used Iranian traditional medicinal plants against urease activity. DARU J. Pharm. Sci. 2012; 20(72):2-9. [DOI:10.1186/2008-2231-20-72] [PMID] [PMCID]
9. Khoshnam SE, Farzaneh M, Bahaoddini AA, Savary F, Shabani S. Evaluation of the Interactive Effects of Glycyrrhiza Glabra Hydroalcoholic Extract and LNAME Drug on Blood Pressure and Heart Rate of Male Rats. J Babol Univ Med Sci. 2016; 18(6);59-65. 9- Byron C, Kenneth W M. Gastrointestinal ulcers, the role of aspirin, and clinical outcomes: pathobiology, diagnosis, and treatment. J Multidiscip Healthcare. 2014; 7: 137-146.
10. Khayyal MT, El-Ghazaly MA, Kenawy SA, Seif-el-Nasr M, Mahran LG, Kafafi YA, Okpanyi SN. Arzneimittelforschung. Effect of Some Gastrointestinally Acting Plant Extracts and their Combination. 2001; 51(7): 545-553. [DOI:10.1055/s-0031-1300078] [PMID]
11. Jiang H, Paul K, Whelton, MD, Brian V, Michael J, Klag MD, Aspirin and Risk of Hemorrhagic Stroke, A Meta-analysis of Randomized Controlled Trials. JAMA. 1998; 280(22):1930-1935. [DOI:10.1001/jama.280.22.1930] [PMID]
12. Jalilzadeh-amin Gh, Najarnezhad V, Anassori E, Mostafavi M, Keshipour H. Antiulcer properties of Glycyrrhiza glabra L. extract on experimental models of gastric ulcer in mice. Iran J Pharm Res. 2015;14(4): 1163-1170.
13. Nafeeza MI, Fauzee AM, Kamiah J, Gapor MT. Comparative effects of a tocotrienol‐rich fraction and tocopherol in aspirin‐induced gastric lesions in rats. Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition banner. Asia Pac J Clin Nutr.2002;11(4): 309-313. [DOI:10.1046/j.1440-6047.2002.00298.x] [PMID]
14. Langman MJ, Weil J, Wainwright P, Lawson DH, Rawlins MD, Logan RF, Murphy M, Vessey MP, Colin-Jones DG. Risks of bleeding peptic ulcer associated with individual non-steroidal anti-inflammatory drugs. Lancet. 1994; 343( 8905) : 1075-1078. [DOI:10.1016/S0140-6736(94)90185-6]
15. Bafna PA, Balaraman R. Anti-ulcer and anti-oxidant activity of Pepticare, a herbomineral formulation. Phytomedicine. 2005;12(4):264-270. [DOI:10.1016/j.phymed.2003.12.009] [PMID]
16. Ramirez RO, Roa CC Jr. The gastroprotective effect of tannins extracted from duhat (Syzygium cumini Skeels) bark on HCl/ethanol-induced gastric mucosal injury in Sprague-Dawley rats. Clin Hemorheol Microcirc. 2003;29(3-4):253-61.
17. Linda LN, Ronald GN. Future of Natural Products from Plants in the Struggle with Emerging Diseases: Case of Food-Borne Pathogens and Leishmaniasis. J Herbs Spices Med Plants. 2005;11(1-2):161-190. [DOI:10.1300/J044v11n01_06]
18. McAlindon ME, Muller AF, Filipowicz B, Hawkey CJ. Effect of allopurinol, sulphasalazine, and vitamin C on aspirin-induced gastroduodenal injury in human volunteers.Gut. 1996;38(4): 518-524. [DOI:10.1136/gut.38.4.518] [PMID] [PMCID]
19. Ghayedi N, Bahaoddini A, Khoshnam SE, Gholampour F, Khosravi AR, Moein MR. Evaluation of the effect of hydro-alcoholic extract of GlycyrrhizaGlabra rhizome on the isolated colon contractions of male rats.J of University Sadoughi Shahid of Medical Sciences.2016;24(7):576-586.
20. Jia T, Qiao J, Guan D, Chen T. Anti-inflammatory effects of licochalcone a on il-1β-stimulated human osteoarthritis chondrocytes. J. Inflammation. 2017;40(6): 1894-1902. [DOI:10.1007/s10753-017-0630-5] [PMID]
21. Lorke DA. New approach to acute toxicity testing. Archives of Toxicol. 1983; 54 (4): 275 - 87. [DOI:10.1007/BF01234480] [PMID]
22. Golshani Y, Mohammadi S. Antinociceptive and Acute Toxicity Effects of Erigeron acer L. In Adult Male Rats.2016;16(62):1393-96.
23. Bentley GA, Newton SH, Starr J. Evidence for an action of morphine and the enkephalins on sensory nerve endings in the mouse peritoneum. British J. Pharmacol. 1981; 73: 325 - 32. [DOI:10.1111/j.1476-5381.1981.tb10425.x] [PMID] [PMCID]
24. Sharifi Soltani M, Eidi A, Haeri Rouhani SA. Anti-Inflammatory Effect of Glycyrrhizaglabra Ethanolic Extract. In AdultMale NMRI Mice.1397;11(3):15-25.
25. Larypoor M, Bayat M, Zuhair MH, Akhavan Sepahy A, Amanlou M. Evaluation of The Number of CD4+ CD25+ FoxP3+ Treg Cells in Normal Mice Exposed to AFB1 and Treated with Aged Garlic Extract. Cell journal.2013;15(1):37-44.