مجله میکروب شناسی پزشکی ایران- اهداف و زمینه‌ها
اهداف و زمینه های پذیرش مقالات

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۲/۷/۲۹ | 
این مجله مقالات پژوهشی اصیل (original)، مروری (review)، نامه به سردبیر (letter to editor)، گزارش موردی (Case Report) و گزارش کوتاه (Brief report) مرتبط با اهداف مجله که در ذیل نوشته شده اند، پذیرش می کند.
زمینه های  پذیرش مقالات:
 باکتری شناسی پزشکی،عفونت های بیمارستانی، انگل شناسی پزشکی، میکروب شناسی مولکولی، قارچ شناسی پزشکی، بیوتکنولوژی میکروبی، اپیدمیولوژی مولکولی، میکروب شناسی دندان پزشکی، مقاومت دارویی، ویروس شناسی پزشکی، بیماریهای مشترک انسان، میکروب شناسی مواد غذایی
نشانی مطلب در وبگاه مجله میکروب شناسی پزشکی ایران:
http://ijmm.ir/find.php?item=1.42.13.fa
برگشت به اصل مطلب