مجله میکروب شناسی پزشکی ایران- هیات تحریریه
هیئت تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها
اطهری - عمید (دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)
البرزی- عبدالوهاب (دانشگاه علوم پزشکی شیراز)
امیرمظفری- نور (دانشگاه علوم پزشکی ایران)
اولیا - پرویز (دانشگاه شاهد)
ایراجیان - غلامرضا (دانشگاه علوم پزشکی ایران)
بدیعی- پریسا (دانشگاه علوم پزشکی شیراز)
خاکی – پژواک (انیستیتو رازی تهران)
رنجبر – رضا (دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... (عج))
زهرایی- محمدتقی (دانشگاه تهران دانشکده دامپزشکی)
شجاعی-حسن (دانشگاه علوم پزشکی اصفهان)
شریفیان - افسانه (دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)
کتولی – محمد (دانشگاه سان شاین کاست، استرالیا)
کرمانشاهی – روحا (دانشگاه الزهرا)
منوری – سید حمید رضا (دانشگاه علوم پزشکی ایران)
میرنژاد – رضا (دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... (عج))
ناطقیان -علیرضا (دانشگاه علوم پزشکی ایران)
نیکوکار- ایرج (دانشگاه علوم پزشکی گیلان)
بوذری- سعید (انیستیتو پاستور تهران)
سلمان زاده اهرابی - سیاوش ( دانشگاه الزهرا)
نشانی مطلب در وبگاه مجله میکروب شناسی پزشکی ایران:
http://ijmm.ir/find.php?item=1.41.21.fa
برگشت به اصل مطلب