مجله میکروب شناسی پزشکی ایران- هیات تحریریه
هیئت تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها
اطهری - عمید 
(استاد، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران)

البرزی- عبدالوهاب
(استاد، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران)
آدرس پست الکترونیکی:  alborziiraj2004@yahoo.com 

امیرمظفری- نور
(استاد، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران)
آدرس پست الکترونیکی: amirmozafari@yahoo.com

اولیا - پرویز
(استاد، دانشگاه شاهد، تهران، ایران)
آدرس پست الکترونیکی: Owlia@yahoo.com

ایراجیان - غلامرضا 
(استاد، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران)
آدرس پست الکترونیکی: girajian@yahoo.com

بدیعی- پریسا 
(استاد، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران)
آدرس پست الکترونیکی: badieep@sums.ac.ir 

خاکی – پژواک
(دانشیار، انیستیتو رازی تهران، تهران، ایران)
 
رنجبر – رضا
(استاد، دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... (عج)، تهران، ایران)
آدرس پست الکترونیکی: ranjarre@yahoo.com

زهرایی- محمدتقی
(استاد، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران، ایران)
آدرس پست الکترونیکی: tsalehi@ut.ac.ir 

شجاعی-حسن
(استاد، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران)

شریفیان - افسانه
(دانشیار، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران)

کتولی – محمد
(استاد، دانشگاه سان شاین کاست، کوئینزلند، استرالیا)
آدرس پست الکترونیکی: mkatouli@usc.edu.au 
کسری‌کرمانشاهی – روحا
(استاد، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران)
آدرس پست الکترونیکی: rkasra@yahoo.com

منوری – سید حمیدرضا
(استاد، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران) 

میرنژاد – رضا
(استاد، دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... (عج)، تهران، ایران) 
آدرس پست الکترونیکی: rmirnejad@yahoo.com

ناطقیان -علیرضا
(دانشیار، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران)

نیکوکار- ایرج
(استاد، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران)

بوذری- سعید
(استاد، انیستیتو پاستور تهران، تهران، ایران)
نشانی مطلب در وبگاه مجله میکروب شناسی پزشکی ایران:
http://ijmm.ir/find.php?item=1.41.21.fa
برگشت به اصل مطلب