[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: آرشیو مجله :: ارسال مقاله :: ثبت نام :: جستجو :: تماس با ما ::
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
اطلاعات نشریه::
راهنمای نگارش مقالات::
ارسال مقاله::
تماس با ما::
نمایه های مجله::
مقالات پذیرفته شده::
راهنمای اخلاق در نشر::
::
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
..
دانشگاه های علوم پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی اراک
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
دانشگاه علوم پزشکی ایران
دانشگاه علوم پزشکی ایلام
دانشگاه علوم پزشکی البرز
دانشگاه علوم پزشکی بابل

دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
دانشگاه علوم پزشکی تهران
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
دانشگاه علوم پزشکی زنجان
دانشگاه علوم پزشکی سمنان
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
دانشکده علوم پزشکی فسا
دانشگاه علوم پزشکی کاشان 
دانشگاه علوم پزشکی کردستان 
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
دانشگاه علوم پزشکی لرستان
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
دانشگاه علوم پزشکی همدان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران
دانشگاه علوم پزشکی کهکیلویه و بویر احمد  
..
IRCT
AWT IMAGE
..
MeSH
AWT IMAGE
..
International License
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
..
چاپ الکتورنیک

AWT IMAGE
این نشریه صرفاً به صورت الکترونیکی منتشر می شود و نسخه کاغذی ندارد.

..
:: راهنمای نگارش مقالات ::
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۲/۷/۲۹ | 
مجله از داوری مقالاتی که مطابق فرمت استاندارد مجله تهیه نشوند معذور است. لطفا قبل از ارسال شرایط فنی مقاله را مطالعه بفرمایید.
- ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺸﯽ میکروب شناسی پزشکی ایران ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺸﯽ فارسی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺴﺘﺮش و ﻧﺸﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﺤﻘﻘﺎن داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرسی منتشر می شود. این نشریه، مقالاتی را به چاپ می رساند که در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻮم میکروبیولوژی ﭘﺰﺷﮑﯽ بوده و در ﻫﯿﭻ ﻣﺠﻠﻪ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﭼﺎپ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ. ‬ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ، داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ، ﻣﺪﯾﺮان، ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﯾﻦ ﻣﺠﻠﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت فصلنامه ﺑﻪ ﭼﺎپ ﻣﯽ رﺳﺪ. ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺻﺤﺖ و ﺳﻘﻢ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻫﺮ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﯾﺎ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن آن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﻣﺠﻠﻪ ﺣﻖ رد ﯾﺎ ﻗﺒﻮل، وﯾﺮاﺳﺘﺎری، خلاصه کردن ﻣﻘﺎﻻت و نیز عواید ناشی از چاپ مقالات را ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﺤﻔﻮظ ﻣﯽ دارد و در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﻣﻘﺎﻟﻪ ارﺳﺎﻟﯽ ﻣﺴﺘﺮد ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.‬‬ این مجله مقالات پژوهشی اصیل (Original)، مروری (Review)، نامه به سردبیر (Letter to editor) و گزارش مورد (Case Report) و گزارش کوتاه (Brief report) که مرتبط با اهداف مجله را در قالب رسمی است منتشر می کند.
1-1-اصول کلی:
1-1-1- آیین نگارش زبان فارسی رعایت شده و از به ‌کار بردن کلمات خارجی که معادل رسا در فارسی دارند، خودداری شود.
1-1-2- مقالات به صورت الکترونیکی و از طریق وب سایت رسمی مجله میکروب شناسی پزشکی ایران ارسال شوند. همچنین ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻬﻤﺮاه ارﺳﺎل اﺻﻞ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﻧﺎﻣﻪای ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ اﺻﯿﻞ ﺑﻮدن ﻣﻘﺎﻟﻪ و ﻣﻮﺿﻮع ﻋﺪم ارﺳﺎل آن ﺟﻬﺖ ﭼﺎپ ﺑﻪ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻓﺎرﺳﯽ و‬ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ زﺑﺎن دﯾﮕﺮ را ﻣﻮرد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ. و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﯿﺪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﻪ ﻣﻮﻟﻔﯿﻦ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه و ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ (ﻣﺘﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺎﯾﻞ در آدرس اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻣﺠﻠﻪ در دﺳﺘﺮس ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ)‬
1-1-3- مقاله به‌طور هم‌زمان برای سایر مجلات ارسال نگردد و در سایر مجلات (حتی به زبان انگلیسی و غیره) به چاپ نرسیده باشد. در غیر این صورت بدیهی است که طبق قانون مصوب نشریات، نویسنده یا نویسندگان به صورت مادام از نشر مطلب در مجله محروم و مقاله آنان نیز در صورت صلاح دید سردبیر حذف خواهد شد.
1-1-4-در انجام پژوهش، اصول بیانیه هلسینکی (2008) و ضوابط اخلاق پزشکی رعایت گردد.

2-2-نحوه تنظیم مقالات اصیل:
1. صفحه اول (عنوان) شامل عنوان مقاله و ﻋﻨﻮان ﻣﮑﺮر (Running title‬) ﺑﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ 64 ﮐﺎراﮐﺘﺮ.‬، نام و نام‌خانوادگی نویسندگان، درجه علمی و آدرس دقیق کلیه نویسندگان (از جمله تلفن، دورنگار و پست الکترونیک) محل انجام پژوهش، و نام و نام خانوادگی، ادرس و ایمیل و تلفن و دورنگار نویسنده رابط مقاله باشد.
‬ 2. صفحه دوم و سوم شامل خلاصه فارسی و انگلیسی و کلمات کلیدی فارسی و انگلیسی باشد. چکیده فارسی شامل 250 کلمه و در چهار پاراگراف با عناوین زمینه و هدف، روش‌بررسی، یافته‌ها، نتیجه‌گیری و کلمات کلیدی (حداقل 3 و حداکثر 5 واژه) تنظیم شود. توصیه می‌شود نسبت 1-2-2-1 در نوشتن خلاصه با چهار عنوان فوق لحاظ شود. چکیده انگلیسی باید منطبق با چکیده فارسی باشد و در بخش‌های Background، Methods، Results، Conclusion و Keywords تنظیم و در حدود 260 کلمه باشد.
اصل مقاله شامل موارد زیر است:
مقدمه، روش بررسی، یافته، بحث، تشکر و قدردانی، منابع
الف) مقدمه: 1. پیشینه و توضیح موضوع با ذکر رفرانس2. ضرورت انجام تحقیق. 3. سؤالات بدون پاسخی که این تحقیق به آن‌ها پاسخ می‌گوید و بیان این موضوع که چگونه نتایج این تحقیق می‌تواند به رفع ابهامات کمک کند. 4. تعریف اصطلاحات تخصصی یا اختصارات علمی. 5. هدف تحقیق به نحو روشن.
ب) روش بررسی: به‌نحوی باید نوشته شود که هر خواننده‌ای بتواند با آن، تجربه نویسنده مقاله را تکرار کند، شامل طراحی تحقیق: جزییات روش مطالعه و علت انتخاب آن - مدت زمان اجرای طرح و پی‌گیری. 1. زمان و مکان اجرای پژوهش 2. سوژه‌ها و نمونه‌های مورد آزمون و ملاک انتخاب. روش نمونه‌گیری و منطق تعداد نمونه (این قسمت بسیار مهم است و در ابتدای امر مورد کارشناسی قرار می‌گیرد) 3. نحوه جمع‌آوری اطلاعات. 4. رعایت موازین اخلاق در پژوهش. 5. ابزارهای اندازه‌گیری. 6. آزمون‌های آماری. 7. نام کشور و شرکت سازنده مواد و دستگاه‌ها (به انگلیسی نوشته شوند)
ج) یافته‌ها 1. رعایت اصول علمی (گزارش عدد با درصد- گزارش میانگین با حدود اطمینان- میانه ) 2. پرهیز از نشان دادن همه یـافته‌های به‌دست آمده به‌جز یـافته‌های مهم و تعیـین‌کننـده. 3. استـفاده منـاسب از جدول و نمودار با حداقل تعداد ممکن به‌طوری‌که به ازای هر سه صفحه تایپی یک جدول یا نمودار استفاده شود، ضمن این‌که نمودار باید سیاه و سفید و دو بعدی باشد و عنوان جدول، بالای آن و در نمودار، زیر آن قرار گیرد (با ذکر شماره). با توجه به محدودیت صفحات مجله، بدیهی است از تکرار ارایه مطالبی که در متن آورده شده‌اند در جداول و بالعکس باید اجتناب نمود، جداول و نمودارها فارسی باشند. عکس‌ها، نمودارها و جداول مربوط به مقاله به‌همراه توضیحات آن‌ها بایستی جداگانه و در دنباله متن اصلی مقاله آورده و شماره‌گذاری گردد. کیفیت تصاویر ارسالی مطلوب باشد .
د) بحث: 1. آثار و اهمیت یافته‌های به‌دست آمده و محدودیت آن‌ها. 2. ذکر نتایج تحقیق مشابه دیگران و ذکر مغایرات و موارد نقض‌کننده با ذکر رفرانس 3. توضیح علت تفاوت بین نتایج این تحقیق با مقالات قبلی. 4. توضیح موارد کاربرد عملی و قابلیت تعمیم‌پذیری نتایج. 5. راهنمایی برای ادامه تحقیق خود یا دیگران، در مجموع ارایه آن‌چه که از این تحقیق به علم اضافه شده است.
ه) تقدیر و تشکر: در ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺠﺰا ﺗﺸﮑﺮ و ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاری از اﻓﺮاد و ﻣﻮﺳﺴﺎت را ﺑﯿﺎورﻧﺪ. همین طور در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﯾﺎ دﺳﺘﯿﺎری اﺳﺖ ذﮐﺮ ﺷﻮد.‬ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﻣﻮﻟﻔﯿﻦ و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت نیز ذﮐﺮ ﺷﻮد، زﯾﺮا ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﺗﻌﺎرض ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﻮد.‬
و) منابع: شماره منابع در متن قید شود و از عدد یک شروع و به ‌ترتیب اضافه گردد. ضمن انطباق تعداد رفرانس‌های محتوای مقاله و لیست انتهایی آن، متن رفرانس‌ها به‌ترتیب ظهور، در فهرست منابع آورده شوند. منابع فارسی به انگلیسی برگردان شود. نحوه تنظیم منابع در فرمت قابل قبول مجله به صورت ونکوور می باشد.
نام محققین و دانشمندان در مقاله به صورت انگلیسی درج شود.

2-3- نحوه تنظیم ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺳﺮدﺑﯿﺮ: ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ و ﻧﻘﺪ ﻋﻠﻤﯽ درﻣﻮرد ﯾﮑﯽ از ﻣﻘﺎﻻت آﺧﺮﯾﻦ ﺷﻤﺎره ﻣﺠﻠﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ 400 ﮐﻠﻤﻪ (ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً 3 ﺻﻔﺤﻪ) و ﺣﺪاﮐﺜﺮ 5-3 رﻓﺮاﻧﺲ دارد. در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه اول ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ اداﻣﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻧﻘﺪ ﻋﻠﻤﯽ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﭘﺎﺳﺦ ﭼﺎپ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.‬

2-4- نحوه تنظیم ﮔﺰارش ﻣﻮرد: ‬ در ﻣﻘﺎﻻت ﮔﺰارش ﻣﻮرد ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮارد ﻧﺎدر و ﻋﻮارض ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﯿﺎب ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮارﮔﯿﺮﻧﺪ. اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻻت و ﻧﯿﺰ ﻣﻘﺎﻻت «ﮔﺰارش ﻣﻮارد» ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﺧﻼﺻﻪ‬ ﻓﺎرﺳﯽ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ، واژه ﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی، ﻣﻘﺪﻣﻪ، ﺷﺮح ﻣﻮرد (ﻣﻮارد)، ﺑﺤﺚ و ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
‬‬ 2-5- نحوه تنظیم ﻣﺮوری:‬ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺮوری ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺎﻣﻊ و ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻮده و در ﺗﻨﻈﯿﻢ آن از ﺣﺪاﻗﻞ 30 ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ. اﺟﺰای اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﻘﺎﻻت ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻘﺪﻣﻪ، ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و‬ ﭼﮑﯿﺪه ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﻓﻘﻂ ﺧﻼﺻﻪ و ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدن ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮐﺎر دﯾﮕﺮان ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘﺮدازی و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد. ﭼﮑﯿﺪه اﯾﻦ‬ ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺮوری در واﻗﻊ ﺷﺎﻣﻞ ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﺮﺗﺒﻂ از ﺧﻮد ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه آورده ﺷﻮد.‬‬
2-6- نحوه تنظیم ﮔﺰارش ﮐﻮﺗﺎه:‬ ﻣﻘﺎﻻت ﮔﺰارش ﮐﻮﺗﺎه از ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ اﻧﺪک ﺑﻮده ﯾﺎ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ دﯾﮕﺮ ﻣﺤقق ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺷﺮح و ﺑﺴﻂ ﮐﺎﻣﻞ آن را ﻧﺪارد. اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻻت ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ در 3 ﺻﻔﺤﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻮد. و ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ و ﺑﺤﺚ در ﻫﻢ ادﻏﺎم ﺷﻮد.‬‬

مقاله کوتاه شامل قسمت های زیر می باشد:
مقدمه: لازم است به صورت خلاصه بر ضرورت انجام مطالعه و هدف مطالعه اشاره نماید. و هدف مطالعه به صورت واضح و عینی در انتهای مقدمه ذکر شود. روش ها: لازم است این قسمت به اختصار و به صورتی ارائه گردد که روش انجام مطالعه به روشنی برای خواننده مشخص باشد. همچنین بایستی در ابتدای این قسمت نوع مطالعه و زمان و مکان انجام مطالعه، جامعه آماری، جمعیت نمونه، شیوه نمونه گیری مشخص شود و پرسشنامه و آیتم های مختلف آن و مقیاس پرسشنامه و شیوه نمره دهی آن به اختصار معرفی گردند. در انتهای قسمت روش ها همچنین لازم است به تستهای آماری، نوع و ویرایش نرم افزار مورد استفاده جهت تجزیه و تحلیل داده ها اشاره شود.
یافته ها و بحث: مهمترین یافته ها در ارتباط با هدف مطالعه با کمترین میزان جدول و نمودار ذکر شودو بحث در راستای اهداف مطالعه به شکلی ارائه گردد که خواننده به اطلاعات نوینی در این رابطه دسترسی پیدا کند. قسمت یافته ها و بحث با هم ترکیب شوند.

2-7-ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻨﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪ :‬
پر کردن فرم تعهدنامه مالکیت معنوی مقاله
1. داشتن شماره خط برای مقاله ای که در قسمت ارسال مقاله بدون نام نویسندگان درج می شود.
برای ایجاد شماره خط در Word 2010,2013 مسیر زیر را دنبال کنید: Page Layout  Line Numbers  Continuous .
2. ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﻪ در ﮔﻮﺷﻪ قسمت میانی پایین ﻫﺮ ﺻﻔﺤﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.‬
3. اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮد: ﺻﻔﺤﻪ ﻋﻨﻮان، ﺧﻼﺻﻪ فارسی و کلیدواژه ها، خلاصه انگلیسی و ﮐﻠﯿﺪ واژه ﻫﺎ، ﻣﺘﻦ، سپاس گزاری، ﻣﺮاﺟﻊ، ﺷﺮح ﺗﺼﺎوﯾﺮ، ﺟﺪاول و ﺗﺼﺎوﯾﺮ( ﻫﺮ ﮐﺪام در متن مقاله و ﺟـﺎی آﻧﻬـﺎ در‬ﻣﺘﻦ ﻣﺸﺨﺺ و ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﻣﻌﯿﻦ ﮔﺮدد).‬
نکته : نام محققین و دانشمندان در مقاله به صورت انگلیسی درج شود.
4. ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ اوﻟﯿﻪ و درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻈﺮ داوران (ﺣﺪاﻗﻞ 3 ﻧﻔﺮ)، در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺻﻼح ﺑﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻋﻮدت داده ﻣﯽﺷﻮد. در ﺻﻮرت اﻧﺠﺎم اﺻﻼﺣﺎت و ﻋﻮدت آن در‬ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر، ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻬﺎﯾﯽ آن اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد. در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﭘﺬﯾﺮش ﺑﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه اﻋﻼم ﻣﯽﮔﺮدد. اﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﺣﺪاﮐﺜﺮ 90 روز ﺑﻪ ﻃﻮل ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺗﺎ 2 ﻫﻔﺘﻪ ﻓﺮﺻﺖ دارد‬ اﺻﻼﺣﯿﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ را ﻋﻮدت دﻫﺪ.‬
5. ﯾﮏ ﺳﺮی از آﺧﺮﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ وﯾﺮاﯾﺶ ﺷﺪه ﺟﻬﺖ ﭼﺎپ ﺑﺮای ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺑﻌﺪ از ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه از آﺧﺮﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات، ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮای ﭼﺎپ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.‬ و اعمال تغییر بعد از تایید نسخه نهایی قابل قبول نمی باشد.
6. رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ: در ﮐﺎرآزﻣﺎﯾﯽ ﻫﺎی ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ، اﺳﺎﻣﯽ ﺑﯿﻤﺎران و ﺷﻤﺎره ﺗﺨﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن، ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً در ﺗﺼﺎوﯾﺮ ذﮐﺮ ﻧﺸﻮد، اﺧﺬ رﺿﺎﯾﺖ ﻧﺎﻣﻪ از ﺑﯿﻤﺎران‬ ذﮐﺮ ﺷﻮد. ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﭘﯿﺪﻣﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ ﯾﺎ ﮐﺎرآزﻣﺎﯾﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﺧﻼﻗﯽ در ﭘﮋوﻫﺶ داﻧﺸﮕﺎه ﯾﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ و ﯾﺎ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ.
7. ﭼﺎپ و اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻘﺎﻟﻪ ﮐﺎرآزﻣﺎﯾﯿﻬﺎی ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺛﺒﺖ آن در ﻣﺮﮐﺰ ﺛﺒﺖ ﮐﺎرآزﻣﺎﯾﯽ ﻫﺎی ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ اﯾﺮان (IRCT) ﯾﺎ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺮاﮐﺰ ﺛﺒﺖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.‬‬
8. ﺗﻌﺎرض در ﻣﻨﺎﻓﻊ : در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭼﻨﺪﻣﺮﮐﺰی، ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﺿﻤﯿﻤﻪ ﺷﻮد. در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮف ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ذﮐﺮ ﻣﻔﺎد ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺎﻣﻪ و ﻗﻀﺎوت ﺳﺮدﺑﯿﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.‬‬
9. واژه و ﯾﺎ ﻋﺒﺎراﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻼﯾﻢ اﺧﺘﺼﺎری ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه، در اوﻟﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ در ﭘﺮاﻧﺘﺰ ذﮐﺮ ﮔﺮدﻧﺪ.‬
10. اﯾﻦ ﻣﺠﻠﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ راﯾﮕﺎن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.‬
11. ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻋﻠﻤﯽ انجمن میکروب شناسی ایران منتشر می شود
12. ﺑﻌﺪ از ﭼﺎپ ﻣﻘﺎﻟﻪ دﻓﺘﺮ ﻣﺠﻠﻪ ﻣﺪارک آن را ﺗﺎ ﺷﺶ ﻣﺎه ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ و ﺑﻌﺪ از زﻣﺎن ﻣﻘﺮر ﻣﻌﺪوم ﻣﯽ ﮔﺮدد.‬
13. ﭼﺎپ و اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺠﻠﻪ ﭘﺲ از ﮐﺴﺐ اﺟﺎزه از ﺳﺮدﺑﯿﺮ ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﺎﺧﺬ ﻣﺠﺎز ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده مادی و معنوی از ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺑﺪون اجازه کتبی از سردبیر ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.
14. هرگونه تغییر در محتوای مقاله مانند تغییر تعداد نام نوبسندگان، کم کردم محتوا، درج و حذف یافته ها، بعد از نهایی شدن داوری نهایی مقدور نمی باشد؛
15. استفاده از پاورقی برای درج اصطلاحات به زبان انگلیسی که معادل فارسی ان در متن مقاله موجود است، الزامیست

‬ 2-8-ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻮﯾﺴﯽ( References‬‬‬‬ )
فرمت : ونکوور
تمام منابع به زبان انگلیسی
نکته مهم:
‬ ﻣﺠﻠﻪ ﻓﺎرﺳﯽ: ﺗﻤﺎم ﻣﻨﺎﺑﻊ اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﻫﺮ ﻣﻘﺎﻟﻪ (ﺣﺘﯽ ﻣﻘﺎﻻت ﻓﺎرﺳﯽ) - ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﻪ ﺷﺪن ﻣﺠﻠﻪ در ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ- ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺎم ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﯾﺎ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن، ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﻧﺎم ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺠﻠﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ، ﺳﺎل اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﯿﻼدی، ﺷﻤﺎرۀ ﻣﺠﻠﻪ و ﺻﻔﺤﺎت، ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺼﻮرت اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد.‬‬

1.    Mirnejad R, Vahdati AR, Rashidiani J, Erfani M, Piranfar V. The antimicrobial effect of lactobacillus casei culture supernatant against multiple drug resistant clinical isolates of Shigella sonnei and Shigella flexneri in vitro. Iran Red Crescent Med J. 2013;15(2):122-6.

ﻣﺠﻠﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ: ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﻧﺎم ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﯾﺎ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن. ﻋﻨﻮان ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻘﺎﻟﻪ. ﻧﺎم ﮐﻮﺗﺎه ﺷﺪه ﻣﺠﻠﻪ. ﺳﺎل اﻧﺘﺸﺎر؛ ﺷﻤﺎره ﻣﺠﻠﻪ: ﺻﻔﺤﺎت. در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن از 6 ﻧﻔﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺲ از ﻧﺎم ﻧﻔﺮ ﺷﺸﻢ از ﻋﺒﺎرت et al‬اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد

‬‬‬ 1.Mirnejad R, Vahdati AR, Rashidiani J, Erfani M, Piranfar V. The antimicrobial effect of lactobacillus casei culture supernatant against multiple drug resistant clinical isolates of Shigella sonnei and Shigella flexneri in vitro. Iran Red Crescent Med J. 2013;15(2):122-6. .
ﮐﺘﺎب: ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﻧﺎم ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﯾﺎ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن. ﻋﻨﻮان ﮐﺘﺎب. ﺷﻤﺎرۀ ﭼﺎپ. ﺷﻬﺮ ﻣﺤﻞ ﭼﺎپ: ﻧﺎﺷﺮ؛ ﺳﺎل اﻧﺘﺸﺎر.‬‬
Ho MT, Saunders CE. Current Emergency Diagnosis and Treatment. 3rd ed. New Jersy: Appleton and Lang; 1990.
ﻓﺼﻠﯽ از ﮐﺘﺎب: ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﻧﺎم ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻓﺼﻞ. ﻋﻨﻮان ﻓﺼﻞ. ﻋﻨﻮان ﮐﺘﺎب. ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﻧﺎم ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﮐﺘﺎب. ﺷﻤﺎرۀﭼﺎپ. ﻣﺤﻞ ﭼﺎپ: ﻧﺎﺷﺮ؛ ﺳﺎل اﻧﺘﺸﺎر. ﺻﻔﺤﺎت.‬
Champion RH. Disorders of sweat glands. In: Rook Textbook ofDermatology. Champion RH, Burton JL, Burns DA, editors. 6th ed. Oxford: Blackwell Science; 1998. p. 1985-2002. 1998
ژورﻧﺎل از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ، Web site‬و : CD-rom‬ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺜﺎلﻫﺎی زﯾﺮ :‬‬‬‬‬
- LaPorte RE, Marler E, Akazawa S, Sauer F. The death of biomedical journal. BMJ [serial online]. 1995; 310: 1387-90. Available from: http://www.bmj.com/bmj/archive/6991ed2.htm.Accessed September 26, 1996.
- Hoffman DL. St John’s Wort. 1995; [4 screans]. Available at: URL:http://www.healthy.net/library/books/hoffman/materiamedica/stjohns.htm. Accessed July 16, 1998. - Gershon ES. Antisocial behavior. Arch Gen Psychiatry [serial on CD-ROM]. 1995; 52: 900-901.

ﺗﻮﺟﻪ : ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﻨﺒﻊ از ﻣﻮارد ﺑﺎﻻ (اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ...) ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎ (ﻧﻘﻄﻪ، وﯾﺮﮔﻮل و ...) و ﻧﯿﺰ ﺑﻪ وﺟﻮد ﯾﺎ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻓﺎﺻﻠﻪ دﻗﺖ ﺷﻮد.‬‬
دفعات مشاهده: 17243 بار   |   دفعات چاپ: 1538 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 31 بار   |   0 نظر
::
مجله میکروب شناسی پزشکی ایران Iranian Journal of Medical Microbiology
Persian site map - English site map - Created in 0.09 seconds with 52 queries by YEKTAWEB 3701