:: سال 12، شماره 2 - ( خرداد - تیر 1397 ) ::
جلد 12 شماره 2 صفحات 0-0 برگشت به فهرست نسخه ها
جدا سازی آمیب های آزادزی و شناسایی مولکولی آکانتامبا از آب های راکد کاشان
محمدحسین گلستانی1، سیما راستی 2، حسین هوشیار3، مهدی دلاوری4، سید غلام عباس موسوی5، لیلا ایرانشاهی6
1- گروه انگل شناسی و قارچ شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران
2- دانشیار گروه انگل شناسی و قارچ شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران ، Rasti_s@yahoo.com
3- استاد گروه انگل شناسی و قارچ شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران
4- استادیار گروه انگل شناسی و قارچ شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران
5- مربی گروه آمار و بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران
6- مربی گروه بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران
چکیده:   (377 مشاهده)
زمینه و اهداف: آکانتامبا  شایع ترین آمیب آزادزی است که به وفور در آب­ ، خاک و گرد وغبار وجود دارد و عامل آنسفالیت گرانولوماتوز آمیبی می باشد. مطالعه حاضر به منظور تشخیص آمیب­های آزادزی و شناسایی ژنوتایپ های آکانتامبا در آب­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­های راکد شهر کاشان انجام پذیرفته است.
مواد و روش­ها: در این مطالعه توصیفی، ۱۳۸ نمونه آب راکد از مساجد و پارک­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ های کاشان جمع آوری و پس ازعبور دادن از فیلتر ۰/۴۵ میکرونی وکشت درآگار غیر مغذی از نظر آمیب آزادزی بررسی شدند. جهت شناسایی مولکولی آکانتامبا از واکنش زنجیره ای پلی مراز و پرایمر های اختصاصی  استفاده گردید. پس از تکثیر ناحیه مورد نظر و تعیین توالی نوکلئوتیدی قطعه بدست آمده، ژنوتایپ ۱۰ ایزوله آکانتامبا شناسایی گردید. pH، دما، فصل نمونه گیری و نتایج در SPSS.۱۶  ثبت و تحلیل شد.
یافته ها : ۸۸/۴ درصد از نمونه ها آلوده به آمیب آزادزی بودند که با استفاده از  PCR ۵۹/۴ درصد انها به عنوان آکانتامبا شناسایی و تایید شدند. از میان نمونه های تایید شده ۸۰ درصد مربوط به ژنوتایپ  آکانتامبا و ۲۰ درصد  T۲بودند . بین فصول نمونه گیری وآلودگی با آمیب آزاد زی ارتباط معنی داری مشاهده شد (P=۰.۰۱). بیشترین میزان آلودگی آب راکد به آمیب آزادزی و آکانتامبا در ۷ pH مشاهده شد. در این مطالعه ارتباط معنی داری بین  pHو دما با آلودگی آمیب آزاد زی و آکانتامبا مشاهده نشد.
نتیجه گیری : این مطالعه نشان داد که آلودگیآب­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­های راکد به آمیب آزاد زی و آکانتامبا در کاشان بالا می باشد. همچنین ژنوتیپ غالب آکانتامبا است که از سویه های بیماری زا می باشد. با توجه به عوارض خطرناک ناشی از این آمیب ،آموزش بهداشت جهت افزایش آگاهی در زمینه انتقال و اقدامات بهداشتی جهت پیشگیری از آلودگی توصیه می شود. 
واژه‌های کلیدی: آمیب آزادزی، آکانتامبا، آبهای راکد، ژنوتایپ.
     
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: انگل شناسی پزشکی


XML   English Abstract   Printسال 12، شماره 2 - ( خرداد - تیر 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها