:: سال 11، شماره 3 - ( مرداد - شهریور 1396 ) ::
جلد 11 شماره 3 صفحات 10-18 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی فراوانی ژن‌های مقاومت کینولونی وابسته به پلاسمید در جدایه های بالینی سودوموناس آئروژینوزا در کرمان
سهراب رجائی1، نادیا کاظمی پور 2، فرخ رخ بخش زمین1
1- گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران
2- گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران ، nadia_kazemi@yahoo.com
چکیده:   (2576 مشاهده)

زمینه و اهداف: وجود ژن‌های پلاسمیدی در باکتری‌ها عامل ایجاد مقاومت به داروهای کینولونی و فلوروکینولونی می‌باشد، این مطالعه باهدف ارزیابی حضور ژن‌های qnr و aac در جدایه های بالینی سودوموناس آئروژینوزا انجام شد.
مواد و روش کار: در سال 1395 و در این مطالعه مقطعی تعداد 60 نمونه سودوموناس آئروژینوزا از منابع بالینی بیماران از آزمایشگاه سه بیمارستان در شهر کرمان جمع‌آوری شد. الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی با روش کربی- بائر و معیار CLSI نسبت به 10 آنتی‌بیوتیک ارزیابی شد و در ادامه نیز مقاومت به آنتی‌بیوتیک‌های سیپروفلوکساسین و نالیدیکسیک اسید به روش براث میکرودایلوشن ارزیابی گردید. درنهایت با استفاده از پرایمرهای اختصاصی و توسط روش واکنش زنجیره‌ای پلیمراز وجود ژن‌های qnrSM و qnrBM و qnrAM و aac(6)-Ib-cr ردیابی شد.
یافته‌ها: بیشترین مقاومت نسبت به آنتی‌بیوتیک‌های سفکسیم (80%) و نالیدیکسیک اسید (75%) و کمترین میزان مقاومت نسبت به آنتی‌بیوتیک‌های ایمی پنم (25%) و سیپروفلوکساسین (35%) مشاهده گردید. بر اساس واکنش زنجیره‌ای پلیمراز نمونه‌ها، تعداد 10 نمونه (16/66%) qnrA  مثبت، 8 نمونه (13/33%) دارای qnrB مثبت و 7 نمونه (11/66%) دارای qnrS مثبت و 5 نمونه (8/33%)aac(6)-Ib-cr  مثبت بودند.
نتیجه‌گیری: در مطالعه حاضر ژن qnrA نسبت به بقیه ژن‌های مورد بررسی، آمار بیشتر شیوع را نمایانگر ساخت. باتوجه به فراوانی نسبتاً بالای ژن‌های qnr و اهمیت مقاومت آنتی‌بیوتیکی، مطالعه بیشتر در بعد منطقه‌ای و ملی در مورد ژن‌های مقاومت qnr حائز اهمیت می‌باشد.

واژه‌های کلیدی: سودوموناس آئروژینوزا، PCR، qnr، aac(6)-cr، مقاومت آنتی‌بیوتیکی
متن کامل [PDF 655 kb]   (1101 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مقاومت پادزیستی (آنتی بیوتیکی)
فهرست منابع
1. Mohamadbigi M, Akbarmehr J, Jafari B. Evaluation of frequency of Plasmid-mediated quinolone resistance genes in clinical isolates of Escherichia coli and Klebsiella spp in Tehran: J Microbial World (JMW) 2016; 9(3):199-207. [in Persian]
2. Amini B, Kamali M, Zarei Mahmoud Abadi A, Bayat A, Javadi H, Mansori M,, et al. Isolation and rapid identification of Pseudomonas aeruginosa by PCR, Quarterly J Biological Sci, Islamic Azad Univ, Zanjan. 2009; 3(1):6-59. [in Persian]
3. Dashtizadeh Y, Moattari A, Gorzin A. Phenotypic and genetically evaluation of the prevalence of efflux pumpsand antibiotic resistance in clinical isolates of Pseudomonasaeruginosa among burned patients admitted to Ghotbodin Shirazi Hospital, Journal of Microbial World (JMW) 2014; 7(2):118-127. [in Persian]
4. Sepehrisaresht S, Najarpyrayeh Sh, Sattari M, Ahangarzadeh M, Rezaei B. Evaluation of plasmid mediated Beta Lactamase production in pseudomonas aeruginosa strains isolated from burns, Hakim Res J. 2007; 10 (1). [in Persian]
5. Moghbeli M, Behnood V, Ranjbar R. A study to determine antibiotic resistance and recognition qnr genesin Shigella strains isolated from patients admitted to Mofid's Children Medical Center, Tehran, J Microbial World (JMW) 2014; 7(1):49-57. [in Persian]
6. Mardaneh J, Ahmadi Kh, Jahansepas A. Antibiotic resistance profiles of Pseudomonas aeruginosa strains isolated from patients at Taleghani hospital in Ahvaz during 2011- 2012, J Fasa Univ Med Sci (GFUMS) 2013; 3. [in Persian]
7. Salehi M, Hekmatdoost M, Hosseini F. Quinolone resistance associated with mexAB-oprM secretory pump from Pseudomonas aeruginosa isolates, J Microbial world (JMW) 2013; 4 (17): 290-298. [in Persian]
8. Cayci YT, Coban AY, Gunaydin M. Investigation of plasmid-mediated quinolone resistance in Pseudomonas aeruginosa clinical isolates. Indian J Med Microbiol 2014 Jul-Sep;32(3):285-9.
9. Cattoir V, Nordmann P. Plasmid-mediated quinolone resistance in gram negative bacterial species: An update. Curr Med Chem 2009;16:1028-46.
10. Soleimani-asl Y, Zibaei M, Firoozeh F. Detection of qnrA gene quinolone-resistant Escherichia coli isolated from urinary tract infections in Khorram Abad during 2011-2012. Feyz 2013;17(5): 488-494. [in Persian]
11. Al- Marjani M. Presence of qnr gen in Environmental and Clinical pseudomonas aeruginosa Isolates in Baghdad. International J Microbiology and Applied sci Issn 2014; 3 (7): 853-857.
12. Saleh M, Balboula M. Plasmid Mediated Quinolone Resistance Determinants among Nosocominal Chinical pseudomonas12 aeruginosa Isolates. International J Microbiology and Applied sci Issn 2017; 6 (1): 42-50.
13. Cayci YT,Coban AY,Gunaydin M. Investigation of plasmid-mediated quinolone resistance in Pseudomonas aeruginosa clinical isolates. Indian J Med Microbiol. 2014; 32(3):285-9.
14. Deyhim B, Bessikhasteh M. The pattern of antibiotic resistance and MBL production of Pseudomonas aeruginosa strains isolated from clinical samples from Dr. Ganjavian hospital, Islamic Azad University of Dezful. J Microbial Biotechnology 2012; 4 (4): 21-28. [in Persian]
15. Anvarinezhad M, japoni A, Rafatpour N, Alipour A, Abbasi P, Manelyshahidi M, et al. Antimicrobial susceptibility patterns and molecular epidemiology of Pseudomonas aeruginosa isolated from burn patients. Armaghane Danesh, Scientific and research J med scie Yasooj Univ. 2014; 19 (8): 91. [in Persian]


XML   English Abstract   Printسال 11، شماره 3 - ( مرداد - شهریور 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها