:: سال 11، شماره 3 - ( مرداد - شهریور 1396 ) ::
جلد 11 شماره 3 صفحات 19-26 برگشت به فهرست نسخه ها
تشخیص مولکولی ISAba2 در سویه‌های اسینتوباکتر بومانی دارای بتالاکتامازهای گروه D هیدرولیز کننده کارباپنم جداشده از بیماران بستری در بیمارستان‌های تهران
مینا اورنگ1، گیتا اسلامی 2، فاطمه فلاح3، شیوا ایرانی1، محمد رهبر4
1- گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
2- گروه میکروب‌شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران ، tahmasb@hotmail.com
3- گروه میکروب‌شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
4- بخش میکروب‌شناسی، آزمایشگاه مرجع سلامت، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، تهران، ایران
چکیده:   (2526 مشاهده)

زمینه و اهداف: اسینتوباکتر بومانی، پاتوژنی فرصت‌طلب و بسیار مقاوم نسبت به پادزیست‌ها می‌باشد. شناسایی عناصری که سبب افزایش بیان ژن‌های مقاومت و انتقال آن‌ها در بین باکتری‌ها می‌شوند، می‌تواند موجب کنترل انتشار عفونت بشود، لذا هدف از انجام این تحقیق، تعیین فراوانی ISAba2 در سویه‌های اسینتوباکتر بومانی دارای ژن‌های بتالاکتاماز گروه D در بیماران بستری می‌باشد.
مواد و روش کار: از مرداد 1393 تا فروردین 1394، 105 سویه اسینتوباکتر بومانی از نمونه‌های کلینیکی بیماران در 5 بیمارستان تهران، جمع‌آوری گردید. تأیید گونه با تست‌های فنوتایپی و حضور ژن blaOXA-51-like انجام شد. الگوی حساسیت پادزیستی ایزوله‌ها، به روش Disc Diffusion Test)) DDT و MIC (Minimum Inhibitory Concentration) با استفاده از دستورالعمل CLSI انجام شد. سویه‌های تولیدکننده ESBL با روش CDDT (Combined Disc Diffusion Test) شناسایی شدند و برای تأیید حضور ژن‌های OXA و ISAba1 و ISAba2، روش PCR انجام شد.
یافته‌ها: نتایج این مطالعه نشان داد که بالاترین میزان مقاومت و حساسیت به ترتیب نسبت به پادزیست‌های سفوتاکسیم (100%) و کلیستین (99/05%) بوده است. تعداد 55 (54/5%) سویه مولد ESBL بودند. ژن blaOXA-51-like در تمام نمونه‌ها وجود داشت، ولی ژن blaOXA-58-like در هیچ‌یک از نمونه‌ها یافت نشد. فراوانی ژن‌های blaOXA-23-like و blaOXA-24-like به ترتیب 103 (98/09%) و 68 (64/76%) و فراوانی توالی‌های الحاقی ISAba1 و ISAba2 به ترتیب برابر با 105 (100%) و 97 (92/36%) بود.
نتیجه‌گیری: وجود عناصر الحاقی، به‌عنوان عوامل مؤثر در افزایش بیان ژن‌های مقاومت و انتقال آن‌ها در اسینتوباکتر بومانی، دارای شیوع بالایی است. بنابراین شناسایی این عوامل گامی مؤثر در کنترل عفونت می‌باشد.

 

واژه‌های کلیدی: اسینتوباکتر بومانی، مقاومت آنتی‌بیوتیکی، کارباپنم، ISAba2، CHDLs
متن کامل [PDF 588 kb]   (527 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: باکتری شناسی پزشکی
فهرست منابع
1. Higgins P , Dammhayn C, Hackel M, Seifert H. Global spread of carbapenem-resistant Acinetobacter baumannii. J Antimicrob Chemother. 2010; 65(2):233-8.
2. Gales A, Jones R, Sader H. Contemporary activity of colistin and polymyxin B against a worldwide collection of Gram-negative pathogens: results from the SENTRY Antimicrobial Surveillance Program (2006-09). J Antimicrob Chemother. 2011; 66(9):2070-4.
3. Howard A, O'Donoghue M, Feeney A, Sleator R. Acinetobacter baumannii: an emerging opportunistic pathogen. Virulence. 2012; 3(3):243-50.
4. Peleg A, Seifert H, Paterson D. Acinetobacter baumannii: emergence of a successful pathogen. Clin Microbiol Rev. 2008; 21(3):538-82.
5. Turton J, Ward M, Woodford N, Kaufmann M, Pike R, Livermore D. The role of ISAba1 in expression of OXA carbapenemase genes in Acinetobacter baumannii. FEMS Microbiol lett. 2006; 258(1):72-7.
6. Lopes B, Amyes S. Role of ISAba1 and ISAba125 in governing the expression of blaADC in clinically relevant Acinetobacter baumannii strains resistant to cephalosporins. J Med Microbiol. 2012; 61( 8):1103-8.
7. Poirel L, Nordmann P. Carbapenem resistance in Acinetobacter baumannii: mechanisms and epidemiology. Clin Microbiol Infect. 2006; 12(9):826-36.
8. Zavascki A, Carvalhaes C, Picao R, Gales A. Multidrug-resistant Pseudomonas aeruginosa and Acinetobacter baumannii: resistance mechanisms and implications for therapy.Expert Rev Anti Infect Ther. 2010; 8(1):71-93.
9. Fishbain J, Peleg A. Treatment of Acinetobacter infections. Clin Infect Dis . 2010; 51(1):79-84.
10. Peerayeh S, Karmostaji A, Sarasiabi S, Javadpour S, Davoodian P, Moradi N. In Vitro Activity of Tigecycline and Colistin against clinical isolates of Acinetobacter baumannii in Hospitals in Tehran and Bandar-Abbas, Iran. Electron Physician. 2014; 6(3):919-24.
11. Mohammadi F, Arabestani M, Safari M, Roshanaii G, Alikhani M. Prevalence of class1, 2 and 3 integrons among extensive drug resistance Acinetobacter baumanii strains isolated from intensive care units in Hamadan, west province, Iran. Iran J Med Microbiol. 2014; 8(3):8-14.
12. Goudarzi M, Hashemi A, Fatemeh F, Noori M, Erfanimanesh S, Yosefi N. Detection of blaDIM, blaAIM, blaGIM, blaNDM and blaVIM Genes among Acinetobacter baumannii strains isolated from hospitalized patients in Tehran hospitals, Iran. Iran J Med Microbiol. 2016; 9(4):32-9.
13. Bahador A, Taheri M, Pourakbari B, Hashemizadeh Z, Rostami H, Mansoori N. Emergence of rifampicin, tigecycline, and colistin-resistant Acinetobacter baumannii in Iran; spreading of MDR strains of novel International Clone variants. Microb Drug Resist. 2013; 19(5):397-406.
14. Vakili B, Fazeli H, Shoaei P, Yaran M, Ataei B, Khorvash F, et al. Detection of colistin sensitivity in clinical isolates of Acinetobacter baumannii in Iran. J Res Med Sci. 2014; 19(1):S67-70.
15. Bahador A, Raoo An R, Farshadzadeh Z, Beitollahi L, Khaledi A, Rahimi S, et al. The Prevalence of IS Aba 1 and IS Aba 4 in Acinetobacter baumannii Species of Different International Clone Lineages Among Patients With Burning in Tehran, Iran. Jundishapur J Microbiol. 2015; 8(7):e17167.
16. Ganjo AR, Maghdid DM, Mansoor IY, Kok DJ, Severin JA, Verbrugh HA, et al. OXA-Carbapenemases Present in Clinical Acinetobacter baumannii-calcoaceticus Complex Isolates from Patients in Kurdistan Region, Iraq. Microb Drug Resist. 2016; 22(8):627-37.
17. Pasanen T, Koskela S, Mero S, Tarkka E, Tissari P, Vaara M, et al. Rapid molecular characterization of Acinetobacter baumannii clones with rep-PCR and evaluation of carbapenemase genes by new multiplex PCR in Hospital District of Helsinki and Uusimaa. PloS one. 2014; 9(1):e85854.
18. Nowak P, Paluchowska P, Budak A. Distribution of blaOXA genes among carbapenem-resistant Acinetobacter baumannii nosocomial strains in Poland.New Microbiol. 2012; 35(3):317-25.
19. Villalon P, Valdezate S, Medina-Pascual MJ, Carrasco G, Vindel A, Saez-Nieto JA. Epidemiology of the Acinetobacter-derived cephalosporinase, carbapenem-hydrolysing oxacillinase and metallo-beta-lactamase genes, and of common insertion sequences, in epidemic clones of Acinetobacter baumannii from Spain. J Antimicrob Chemother. 2013; 68(3):550-3.
20. Karmostaji A, Najar Peerayeh S, Hatef Salmanian A. Distribution of OXA-Type Class D β-Lactamase Genes Among Nosocomial Multi Drug Resistant Acinetobacter baumannii Isolated in Tehran Hospitals. Jundishapur J Microbiol. 2013; 6(5):8219.
21. Sohrabi N, Farajnia S. Prevalence of OXA-Type -lactamases among Acinetobacter baumannii isolates from Northwest of Iran. Microbial Drug Resistance. 2012; 18(4):385-9.
22. Bagheri Josheghani S, Moniri R, Firoozeh F, Sehat M, Dasteh Goli Y. Susceptibility Pattern and Distribution of Oxacillinases and bla PER-1 Genes among Multidrug Resistant Acinetobacter baumannii in a Teaching Hospital in Iran. J Pathog. 2015; 2015 (2015),957259.
23. Stokes H, Gillings M. Gene flow, mobile genetic elements and the recruitment of antibiotic resistance genes into Gram-negative pathogens. FEMS Microbiol Rev. 2011; 35(5):790-819.
24. Walker T. Stuart Microbiology. 1998:504 pages.
25. Evans B, Amyes S. OXA beta-lactamases. Clin Microbiol Rev. 2014; 27(2):241-63.


XML   English Abstract   Printسال 11، شماره 3 - ( مرداد - شهریور 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها