سال 5، شماره 4 - ( زمستان 1390 )                   جلد 5 شماره 4 صفحات 23-28 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- داﻧﺸﮑﺪه زیﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ,داﻧﺸﮕﺎه ﭘﯿﺎم ﻧﻮر ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺮاﻏﻪ ، samiravzr@gmail.com
2- دانشکده زیست شناسی، دانشگاه پیام نور واحد اشنویه
چکیده:   (17572 مشاهده)
زﻣﯿﻨﻪ و اﻫﺪاف: ﺷﯿﺮ و ﻓﺮاورده ﻫﺎی آن ﺑﻪ ویﮋه ﭘﻨﯿﺮ ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺖ وﺳﯿﻌﯽ از اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﻏﺬایﯽ اﻧﺴﺎن را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‬ ‫ﺟﺰو ﻣﻮاد ﻏﺬایﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ از ﻧﻈﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن دارﻧﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر, در ایﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯿﺰان‬ ‫آﻟﻮدﮔﯽ ﭘﻨﯿﺮﻫﺎ ﻣﺤﻠﯽ ﻟﯿﻘﻮان ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻔﺮم و اﺷﺮﺷﯿﺎﮐﻠﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.‬ ‫
روش ﺑﺮرﺳﯽ: ﺗﻌﺪاد100 ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻃﻮل ﺷﺶ ﻣﺎه از ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺮاﻏﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداری و در ﺷﺮایﻂ اﺳﺘﺮیﻞ ﺑﻪ‬ ‫آزﻣﺎیﺸﮕﺎه ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﯽ ,آرایﺸﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﮐﻠﯿﻔﺮم و اﺷﺮﺷﯿﺎﮐﻠﯽ ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی‬ ‫ﻣﻠﯽ ایﺮان ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪﻧﺪ.‬ ‫
یﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ: از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ 100 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﻨﯿﺮ ﻟﯿﻘﻮان , 98% ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﻓﺮم , 50% ﻣﻮاردآﻟﻮده ﺑﻪ اﺷﺮیﺸﯿﺎﮐﻠﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ‬ ‫داده ﺷﺪ و ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﯽ در44% ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺪی ﺑﺎﻻ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﭘﺮﮔﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﻠﯿﺖ ﻫﺎ ی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻏﯿﺮ‬ ‫ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻤﺎرش ﺑﻮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ66  % ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ دارای ‪ PH‬ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ایﺮان ﺑﻮدﻧﺪ.‬
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی: ﻣﯿﺰان آﻟﻮدﮔﯽ ﭘﻨﯿﺮﻫﺎی ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻔﺮم و اﺷﺮﺷﯿﺎﮐﻠﯽ زیﺎد و در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد از ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی‬ ‫ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.‬
متن کامل [PDF 337 kb]   (4989 دریافت)    
نوع مطالعه: گزارش کوتاه | موضوع مقاله: باکتری شناسی پزشکی
دریافت: ۱۳۹۲/۱۰/۱۳ | پذیرش: ۱۳۹۲/۱۰/۱۳