[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: آرشیو مجله :: ارسال مقاله :: ثبت نام :: جستجو :: تماس با ما ::
:: سال 11، شماره 3 - ( مرداد - شهریور 1396 ) ::
جلد 11 شماره 3 صفحات 27-36 برگشت به فهرست نسخه ها
شناسایی عوامل چسبندگی درجدایه های بالینی استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین و تعیین ارتباط حضور این عوامل با الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی
حمید معتمدی1، بابک اصغری1، حامد طهماسبی2، محمد رضا عربستانی 3
1- گروه میکروب شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان ، همدان، ایران
2- گروه میکروب شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران
3- گروه میکروب شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان ، همدان، ایران ، mohammad.arabestani@gmail.com
چکیده:   (2403 مشاهده)

زمینه و اهداف: عوامل چسبندگی در باکتری استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین توسط ژن‌های خاصی کد می‌شوند که می‌توانند باکتری را در مسیر بیماری‌زایی تقویت بکنند. هدف از این پژوهش شناسایی عوامل چسبندگی در جدایه های بالینی استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین و تعیین ارتباط حضور این عوامل با الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی است.
مواد و روش کار: در یک مطالعه تحلیلی از مهرماه سال 1395 تا اردیبهشت سال 1396، 302 جدایه بالینی استافیلوکوکوس اورئوس با استفاده از تست‌های بیوشیمیایی اولیه شناسایی شدند. سپس، سویه‌های مقاوم به متی سیلین توسط روش‌های فنوتیپی تعیین شدند. برای شناسایی حضور ژن‌های کد کننده عوامل چسبندگی شامل bbp،can ،eno ،  .ebpSاز روش Multiplex PCR استفاده شد. همچنین، از نرم‌افزار SPSS نسخه 16 و آزمون تست کای-دو جهت تحلیل‌های آماری استفاده شد.
یافته‌ها: از 302 جدایه بالینی استافیلوکوکوس اورئوس، جداشده از نمونه‌های مختلف زخم، خون، ادرار، تراشه، کاتتر، سواپ و بیماران سرپایی به دست آمد. از این میان، 123 جدایه دارای مقاومت به متی سیلین بودند. همچنین، مقاومت نسبت به اریترومایسین و پنی‌سیلین با 73/53 درصد و 75/1 درصد در بین جدایه ها، بیشترین فراوانی را داشتند. در استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین حضور ژن‌های عامل چسبندگی برای ژن bbp در 10 جدایه (6/89%)، cna در 6 جدایه (4/13%)، ژن  enoدر 28 جدایه (19/31%) و ebpS در 19 جدایه (13/1%) مشاهده شد. ارتباط معنی‌داری بین الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی و فروانی ژن‌های عامل چسبندگی مشاهده شد (P≤0.05).
نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج به‌دست‌آمده، ارتباط معنی‌داری بین حضور گروه‌های ژنی عوامل چسبندگی و مقاومت به آنتی‌بیوتیک در جدایه های استافیلوکوک اورئوس مقاوم به متی سیلین مشاهده شد.

 

واژه‌های کلیدی: مقاومت دارویی، استافیلوکوکوس مقاوم به متی سیلین، عوامل چسبندگی
متن کامل [PDF 929 kb]   (688 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: باکتری شناسی پزشکی
فهرست منابع
1. Zarei Koosha R, Mahmoodzadeh Hosseini H, Mehdizadeh Aghdam E, Ghorbani Tajandareh S, Imani Fooladi AA. Distribution of tsst-1 and mecA Genes in Staphylococcus aureus Isolated From Clinical Specimens. Jundishapur J Microbiol. 2016; 9(3):1-8.
2. Agnoletti F, Mazzolini E, Bacchin C, Bano L, Berto G, Rigoli R, et al. First reporting of methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) ST398 in an industrial rabbit holding and in farm-related people. Vet Microbiol 2014; 170(1–2):172-7.
3. Taylor AR. Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus Infections. Primary Care: Clinics in Office Practice 2013; 40(3):637-54.
4. Khazaei S, Pourtahmaseby P, Kanani M, Madani SH, Malekianzadeh E. Staphylococcus aureus Resistance to Vancomycin: A Six Years Survey, (2006-2012). Med J Tabriz Univ Med Sci.2013; 5 )35(:40-45.
5. Sahebnasagh R, Saderi H, Owlia P. The Prevalence of Resistance to Methicillin in Staphylococcus aureus Strains Isolated from Patients by PCR Method for Detec-tion of mecA and nuc Genes. Iran J Public Health 2014; 43(1):84-92.
6. Loncaric I, Kubber-Heiss A, Posautz A, Stalder GL, Hoffmann D, Rosengarten R, et al. mecC- and mecA-positive meticillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) isolated from livestock sharing habitat with wildlife previously tested positive for mecC-positive MRSA. Vet Dermatol 2014; 25(2):147-8.
7. Marshall H, Nissen M, Richmond P, Shakib S, Jiang Q, Cooper D, et al. Safety and immunogenicity of a booster dose of a 3-antigen Staphylococcus aureus vaccine (SA3Ag) in healthy adults: A randomized phase 1 study. J Infect 2016; 73(5):437-54.
8. Mackey-Lawrence NM, Jefferson KK. Regulation of Staphylococcus aureus immunodominant antigen B (IsaB). Microb Res 2013; 168(2):113-8.
9. Khorvash F, Abbasi S, Khomarbaghi N, Shokri D, Akhond MR, Rostami S. Investigating the Frequency of Staphylococcus aureus Colonization in Intensive Care Unit Patients in Admission and during Hospitalization, Alzahra Hospital, Isfahan, Iran. J Isfahan Med Sch 2013; 31(230): 364-71.
10. Khoramian B, Jabalameli F, Niasari-Naslaji A, Taherikalani M, Emaneini M. Comparison of virulence factors and biofilm formation among Staphylococcus aureus strains isolated from human and bovine infections. Microb Pathog 2015; 88(11):73-7.
11. Alli OA, Ogbolu DO, Shittu AO, Okorie AN, Akinola JO, Daniel JB. Association of virulence genes with mecA gene in Staphylococcus aureus isolates from Tertiary Hospitals in Nigeria. Indian J Pathol Microbiol 2015; 58(4):464-71.
12. Imani Fooladi AA, Ashrafi E, Tazandareh SG, Koosha RZ, Rad HS, Amin M, et al. The distribution of pathogenic and toxigenic genes among MRSA and MSSA clinical isolates. Microb pathog 2015; 81(4):60-6.
13. Srinivasan A, Bankowski MJ, Seifried SE, Jinno S, Perkins R, Singh S, et al. A probe-based method for confirmation of methicillin-resistant Staphylococcus aureus and detection of Panton–Valentine leukocidin and tst virulence genes. Diagn Microbiol Infect Dis 2011; 70(4):541-3.
14. Hu DL, Omoe K, Inoue F, Kasai T, Yasujima M, Shinagawa K, et al. Comparative prevalence of superantigenic toxin genes in meticillin-resistant and meticillin-susceptible Staphylococcus aureus isolates. JMed Microb 2008; 57(9):1106-12.
15. Tahmasebi h, Bokaeian m, Adabi j. Coagulase-Negative, Beta-lactam, antibiotic resistance, methicillin resistance. J Jahrom Univ Med Sci 2016; 14(1):55-63.
16. Bokaeian M, Adabi J, Zeyni B, Tahmasebi H. The Presence of aac (6 ') Ie / aph (2 "), aph (3') -IIIa1, ant (4 ')-Ia1 Genes and Determining Methicillin Resistance in Staphylococcus Epidermidis and Staphylococcus Saprophyticus Strains Isolated from Clinical Specimens. J Arak Univ Med Sci 2017; 19(11):11-25.
17. CLSI. M100-S25 performance standards for antimicrobial susceptibility testing; Twenty-fifth informational supplement; 2015.
18. Tristan A, Ying L, Bes M, Etienne J, Vandenesch F, Lina G. Use of Multiplex PCR To Identify Staphylococcus aureus Adhesins Involved in Human Hematogenous Infections. J CliniMicrobiol 2003; 41(9):4465-7.
19. Oryan G, Faghri J, Fazeli H, Hosseini NS, Sedighi M. Prevalence and Antibacterial Resistance of Coagulase Negative Staphylococci in Keratitis Infections Following the Use of Soft Contact Lenses. J Isfahan Med Sci 2014; 32(277): 273-81
20. Arabestani MR, Abdoli Kahrizi M. Determining the Agr Gene Variety (Accessory Gene Regulator) in Susceptible and Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus Strains in Clinical Samples and Carriers Employed in Remedial Centers. J Arak Univ Med Sci 2016;18(11):44-53.
21. Havaei SA, Vidovic S, Tahmineh N, Mohammad K, Mohsen K, Starnino S, et al. Epidemic Methicillin-Susceptible Staphylococcus aureus Lineages Are the Main Cause of Infections at an Iranian University Hospital. J Clinl Microbiol 2011;49(11):3990-3.
22. Dibah S, Arzanlou M, Jannati E, Shapouri R. Prevalence and antimicrobial resistance pattern of methicillin resistant Staphylococcus aureus (MRSA) strains isolated from clinical specimens in Ardabil, Iran. Iran J Microbiol 2014;6(3):163-168.
23. Arabestani MR, Rastiany S, Mousavi SF, Ghafel S, Alikhani MY. Identification of toxic shock syndrom and exfoliative toxin genes of Staphylococcus aureus in carrier persons, resistant and susceptible methicillin. Tehran Univ Med J 2015;73(8):554-60.
24. Hajdu S, Holinka J, Reichmann S, Hirschl AM, Graninger W, Presterl E. Increased Temperature Enhances the Antimicrobial Effects of Daptomycin, Vancomycin, Tigecycline, Fosfomycin, and Cefamandole on Staphylococcal Biofilms. Antimicrob Agents Chemother 2010; 54(10):4078-84.
25. Goudarzi M, Seyedjavadi SS, Nasiri MJ, Goudarzi H, Sajadi Nia R, Dabiri H. Molecular characteristics of methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) strains isolated from patients with bacteremia based on MLST, SCCmec, spa, and agr locus types analysis. Microb Pathog 2017; 104(3):328-35.
26. Qi L, Li H, Zhang C, Liang B, Li J, Wang L, et al. Relationship between Antibiotic Resistance, Biofilm Formation, and Biofilm-Specific Resistance in Acinetobacter baumannii. Front Microbiol 2016;7 (4):483-493.
27. Agarwal A, Jain A. Association between drug resistance & production of biofilm in staphylococci. Indian J Med Res 2012; 135(4):562-564.
28. Schroeder M, Brooks BD, Brooks AE. The Complex Relationship between Virulence and Antibiotic Resistance. Genes 2017; 8(1):39.
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA code


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Motamedi H, Asghari B, Tahmasebi H, Arabestani M R. Adhesion Factors and Association with Antibiotic Resistance among Clinical Isolates of Staphylococcus aureus . Iran J Med Microbiol. 2017; 11 (3) :27-36
URL: http://ijmm.ir/article-1-707-fa.html

معتمدی حمید، اصغری بابک، طهماسبی حامد، عربستانی محمد رضا. شناسایی عوامل چسبندگی درجدایه های بالینی استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین و تعیین ارتباط حضور این عوامل با الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی . مجله میکروب شناسی پزشکی ایران. 1396; 11 (3) :27-36

URL: http://ijmm.ir/article-1-707-fa.htmlسال 11، شماره 3 - ( مرداد - شهریور 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله میکروب شناسی پزشکی ایران Iranian Journal of Medical Microbiology
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 3781