[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: آرشیو مجله :: ارسال مقاله :: ثبت نام :: جستجو :: تماس با ما ::
:: سال 12، شماره 1 - ( فروردین - اردیبهشت 1397 ) ::
جلد 12 شماره 1 صفحات 0-0 برگشت به فهرست نسخه ها
شناسایی ژن aflR در قارچ آسپرژیلوس مولد افلاتوکسین جدا شده از مغز پسته در منطقه سیرجان با استفاده از روش مولکولی
زهرا صالحی1، بابک خیرخواه 2، زهرا معصومعلی نژاد1، محمد رضا زینتی زاده3
1- گروه میکروبیولوژی، واحد سیرجان، دانشگاه آزاد اسلامی، سیرجان، ایران
2- گروه میکروب شناسی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران ، babakkheirkhah@yahoo.com
3- گروه ژنتیک، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن، مازندران، ایران
چکیده:   (86 مشاهده)

زمینه و اهداف: افلاتوکسین ها گروه بزرگی از مایکوتوکسین ها و متابولیت های ثانویه از گونه‌های قارچ آسپرژیلوس می باشند. aflR گروه ژن های مداخله کننده در نسخه برداری و تولید آفلاتوکسین در قارچ های آسپرژیلوس نقش دارد. در این مطالعه هویت مولکولی قارچ آسپرژیلوس مولد سم افلاتوکسین در پسته‌های تازه شهرستان سیرجان مورد بررسی قرار گرفت.
روش بررسی : دراین مطالعه تعداد ۱۰۰  نمونه‌ پسته آلوده به قارچ از انبار های پسته در شهرستان سیرجان به روش هدفمند اخذ شد. نمونه‌ها به محیط کشت سابورو دکستروز براث منتقل گردید. کنترل مثبت مورد استفاده در این پژوهش، سویه­های قارچ آسپرژیلوس مولد سم افلاتوکسین و کنترل منفی سوش­های قارچی غیر آسپرژیلوس و آسپرژیلوس­های غیر آفلاتوکسیک بودند. استخراج DNA با استفاده از کیت و شناسایی ژن aflR در نمونه های آلوده به قارچ انبار های پسته جهت تأییدیه حضور ژن مولد افلاتوکسین از روش PCR استفاده شد.
یافته ها: نتایج حاصل نشان داد از بین ۱۰۰ نمونه مغز پسته تازه که به ‌صورت هدفمند انتخاب ‌شده بودند ۱۰ مورد سالم و در ۶۴ مورد آلودگی قارچ‌های آسپرژیلوس، ۱۸ نمونه آلوده به قارچ پنیسلیوم، ۱ مورد موکور، ۵ مورد ساپروفیت و دو مورد آلودگی قارچی ناشناخته گزارش شد. از بین آسپرژیلوس­ها تنها در ۷ مورد ژن تنظیمی مولد افلاتوکسین حضور داشت.
نتیجه گیری: با بررسی این موضوع می توان به عوامل مؤثر بر راههای کاهش آفلاتوکسین پی برد و ازآنجاییکه اکثر کشورها بر روی مسئله افلاتوکسین ازنظر بهداشتی حساس هستند، این تحقیق می‌تواند نقش مؤثری در راههای افزایش صادرات به کشورها داشته باشد.

واژه‌های کلیدی: آسپرژیلوس، آفلاتوکسین، واکنش زنجیره‌ای پلیمراز
     
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: میکروب شناسی مولکولی
فهرست منابع
1. Panahi B, Khezri M. Effect of harvesting time on nut quality of pistachio (Pistacia vera L.) cultivars. Sci Hortic. 2011;129(4):730-4. [DOI]
2. Cheraghali A, Yazdanpanah H, Doraki N, Abouhossain G, Hassibi M, Ali-Abadi S, et al. Incidence of aflatoxins in Iran pistachio nuts. Food Chem Toxicol. 2007;45(5):812-6. [DOI] [PubMed]
3. Sedaghat R. Constraints in production and marketing of iran’s pistachio and the policies concerned: An application of the garret ranking technique. IJNRS. 2011;2(1):27-30.
4. Kabirian HR, Afshari H, Mohammadi Moghadam M, Hokmabadi H. Evaluation of pistachio contamination to Aspergillus flavus in Semnan provinc. IJNRS. 2011;2(3):1-6.
5. Nazemi L, Kordbacheh P, Ghazvini RD, Moazeni M, Dana MA, Rezaie S. Effects of thiamine on growth, aflatoxin production, and aflr gene expression in A. parasiticus. Curr Med Mycol. 2015;1(1):26. [DOI] [PubMed]
6. Hajimohammadi B, Ehrampoush MH, Hashemi S , Khalatbari SL, Zare F, Taheri MS. The effect of electron irradiation on aflatoxin B1 in pistachio production process inoculated with Aspergillus flavus. Toloo e Behdasht. 2017;16(2);1-8.
7. Kman NE, Nelson RN. Infectious agents of bioterrorism: a review for emergency physicians. Ann Emerg Med. 2008;26(2):517-47. [DOI]
8. Carlson MP, Ensley SM. Understanding fungal (mold) toxins (mycotoxins): Cooperative Extension, Institute of Agriculture and Natural Resources, University of Nebraska-Lincoln; 2003.
9. Peraica M, Radić B, Lucić A, Pavlović M. Toxic effects of mycotoxins in humans. Bull World Health Organ. 1999;77(9):754-66. [PubMed]
10. Hua S-ST, Baker JL, Flores-Espiritu M. Interactions of Saprophytic Yeasts with anor Mutant of Aspergillus flavus. Appl Environ Microbiol. 1999;65(6):2738-40. [PubMed]
11. Hua SST, Brandl MT, Hernlem B, Eng JG, Sarreal SBL. Fluorescent viability stains to probe the metabolic status of aflatoxigenic fungus in dual culture of Aspergillus flavus and Pichia anomala. Mycopathologia. 2011;171(2):133-8. [DOI] [PubMed]
12. Flaherty JE, Payne GA. Overexpression of alfR lead to up regulation of pathway and increased Aflatoxin production in A.flavus. Appl Environ Microbiol. 1997;63(10):3995-4000. [PubMed]
13. Feng GH, Leonard TJ. Culture conditions control expression of the genes for aflatoxin and sterigmatocystin biosynthesis in Aspergillus parasiticus and A. nidulans. Appl Environ Microbiol. 1998;64(6):2275-7. [PubMed]
14. Ehrlich KC, Montalbano BG, Cotty PJ. Sequence comparison of aflR from different Aspergillus species provides evidence for variability in regulation of aflatoxin production. Fungal Genet Biol. 2003;38(1):63-74. [DOI]
15. Calvo AM, Wilson RA, Bok JW, Keller NP. Relationship between secondary metabolism and fungal development. Microbiol Mol Biol Rev. 2002;66(3):447-59. [DOI] [PubMed]
16. van Egmond HP, Schothorst RC, Jonker MA. Regulations relating to mycotoxins in food. Anal Bioanal Chem. 2007;389(1):147-57. [DOI] [PubMed]
17. da Gloria EM. Aflatoxin contamination distribution among grains and nuts. Aflatoxins-Detection, Measurement and Control: InTech; 2011.
18. Suanthie Y, Cousin MA, Woloshuk CP. Multiplex real-time PCR for detection and quantification of mycotoxigenic Aspergillus, Penicillium and Fusarium. J Stored Prod Res. 2009;45(2):139-45. [DOI]
19. Shapira R, Paster N, Eyal O, Menasherov M, Mett A, Salomon R. Detection of aflatoxigenic molds in grains by PCR. Appl Environ Microbiol. 1996;62(9):3270-3. [PubMed]
20. Konietzny U, Greiner R. The application of PCR in the detection of mycotoxigenic fungi in foods. Braz J Microbiol. 2003;34(4):283-300. [DOI]
21. Bankole SA, Adebanjo A. Mycotoxins in food in West Africa: current situation and possibilities of controlling it. Afr J Biotechnol. 2003;2(9):254-63. [DOI]
22. Abd El-Aziz AR, Mahmoud MA, Al-Othman MR, Al-Gahtani MF. Use of selected essential oils to control aflatoxin contaminated stored cashew and detection of aflatoxin biosynthesis gene. Sci World J. 2015;2015. [DOI]
23. Gradziel TM, Wang D. Susceptibility of California almond cultivars to aflatoxigenic Aspergillus flavus. HortScience. 1994;29(1):33-5.
24. Calvo AM, Wilson RA, Bok JW, Keller NP. Relationship between secondary metabolism and fungal development. Microbiol Mol Biol Rev. 2002;66(3):447-59. [DOI] [PubMed]
25. OBrian G, Georgianna D, Wilkinson J, Yu J, Abbas H, Bhatnagar D, et al. The effect of elevated temperature on gene transcription and aflatoxin biosynthesis. Mycologia. 2007;99(2):232-9. [DOI]
26. Diener UL, Davis ND. Limiting temperature and relative humidity for growth and production of aflatoxin and free fatty acids byAspergillus flavus in sterile peanuts. J Am Oil Chem Soc.1967;44(4):259-63. [DOI]
27. Şimşek O, Arici M, Demir C. Mycoflora of hazelnut (Corylus avellana L.) and aflatoxin content in hazelnut kernels artificially infected with Aspergillus parasiticus. Mol Nutr Food Res. 2002;46(3):194-6. [DOI]
28. Mojtahedi H, Rabie C, Lübben A, Steyn M, Danesh D. Toxic aspergilli from pistachio nuts. Mycopathologia. 1979;67(2):123-7. [PubMed]
29. Rahimi P, Sharifnabi B, Bahar M. Aspergillus species isolated from pistachio and determination of their aflatoxin production. Rostaniha. 2007;8(1):30-42.
30. Mimoune NA, Riba A, Verheecke C, Mathieu F, Sabaou N. Fungal contamination and mycotoxin production by Aspergillus spp. isolated from nuts and sesame seeds. JMBFS. 2016;5(4):301. [DOI]
31. Najafi AK. Detection of Aspergillusflavus and Aspergillusparasiticus speciesproducing aflatoxin in pistachio by molecular methods. [dissertation]. Tehran Iran: University of Tehran; 2009.
32. Rahimi P, Sharifnabi B, Bahar M. Detection of aflatoxin in Aspergillus species isolated from pistachio in Iran. Journal of phytopathology. 2008;156(1):15-20. [DOI]
33. Pourebrahim N, Yavarmanesh M. A molecular method for identification of aflatoxigenic fungi in pistachio of Khorasan region (Gonabad and Feyzabad). Iranian Food Science and Technology Research Journal. 2015;12(2):318-29.
34. Panjehkeh N, Khodadadi F, Ahmadinejad M, Salari M, Aminaee M. Detection of aflatoxigenic fungi in pistachio nuts by polymerase chain reaction. Archives of phytopathology and plant protection. 2012;45(2):133-7. [DOI]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

کد امنیتی را در کادر بنویسید >


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Salehi Z, Kheirkhah B, Masoumalinejad Z, Zinatizadeh M R. Identification of aflR Gene in Aflatoxigenic Aspergillus Isolated from Pistachio Kernel of Sirjan Region Using Molecular Method. Iran J Med Microbiol. 2018; 12 (1)
URL: http://ijmm.ir/article-1-722-fa.html

صالحی زهرا، خیرخواه بابک، معصومعلی نژاد زهرا، زینتی زاده محمد رضا. شناسایی ژن aflR در قارچ آسپرژیلوس مولد افلاتوکسین جدا شده از مغز پسته در منطقه سیرجان با استفاده از روش مولکولی. مجله میکروب شناسی پزشکی ایران. 1397; 12 (1)

URL: http://ijmm.ir/article-1-722-fa.htmlسال 12، شماره 1 - ( فروردین - اردیبهشت 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله میکروب شناسی پزشکی ایران Iranian Journal of Medical Microbiology
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 31 queries by YEKTAWEB 3647