[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: آرشیو مجله :: ارسال مقاله :: ثبت نام :: جستجو :: تماس با ما ::
:: سال 11، شماره 2 - ( خرداد - تیر 1396 ) ::
جلد 11 شماره 2 صفحات 42-52 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی اثرات ضد میکروبی جدایه ویسلا سیباریا و پالیده‌های حاصل از فازهای مختلف رشد آن
مریم خشایی1، مریم ابراهیمی2، علیرضا صادقی 3
1- گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
2- مرکز تحقیقات سلامت غلات، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران
3- گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران ، sadeghi.gau@gmail.com
چکیده:   (1485 مشاهده)

زمینه و اهداف: باکتری‌های اسیدلاکتیک نقش مهمی در تولید و نگهداری مواد غذایی تخمیری ایفا می‌کنند. این مطالعه باهدف ارزیابی خواص ضد میکروبی یکی از باکتری‌های اسیدلاکتیک غالب جداشده از خمیرترش آرد جو برعلیه برخی از شاخص‌های میکروبی غذازاد انجام گردید.

مواد و روش کار: در این مطالعه تجربی که در سال­های 1394 و 1395 در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان انجام شد، پس از شناسایی مولکولی جدایه لاکتیکی غالب خمیرترش آرد جو، اثر ضد میکروبی جدایه مذکور و همچنین پالیده‌های خام و خنثی‌شده حاصل از فازهای رشد لگاریتمی و سکون آن بر اساس روش‌های انتشار در دیسک و میکرودایلوشن (ضد باکتریایی) و همچنین کشت دولایه و لکه‌گذاری سوسپانسیون اسپور (ضد قارچی) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این پژوهش با استفاده از آنالیز واریانس یک‌طرفه، تجزیه‌ و تحلیل گردید.

یافته‌ها: توالی­یابی محصولات PCR، منجر به شناسایی ویسلا سیباریا به‌عنوان یکی از جدایه‌های لاکتیکی غالب خمیرترش آرد کامل جو شد. نتایج ارزیابی اثر ضد باکتریایی نیز حاکی از بروز معنی‌دار (0/05>P) بیشترین تأثیر بازدارنده این جدایه و همچنین پالیده خام حاصل از فاز رشد لگاریتمی آن بر روی باسیلوس سوبتیلیس در مقایسه با سایر شاخص‌های باکتریایی بود. علاوه بر این، مشخص شد که ویسلا سیباریا و پالیده‌های کشت آن از قابلیت ضد قارچی مناسبی برعلیه آسپرژیلوس فلاووس و آسپرژیلوس نایجر برخوردار هستند.

نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج این پژوهش، می‌توان از جدایه لاکتیکی ویسلا سیباریا و پالیده‌های کشت آن به‌عنوان نگه‌دارنده زیستی در کنترل رشد برخی از شاخص‌های میکروبی در صنایع غذایی و دارویی استفاده نمود.

واژه‌های کلیدی: ویسلا سیباریا، اثر ضد میکروبی، باسیلوس سوبتیلیس، آسپرژیلوس فلاووس، آسپرژیلوس نایجر
متن کامل [PDF 761 kb]   (328 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: میکروبیولوژی مواد غذایی
فهرست منابع
1. Cul H, Ozcelik S, Sagdic O, Certel M. Sourdough bread product and S.cervisiae isolated from sourdough. Process Biochem 2005;40(2):691-7. [Article]
2. Poutanen K, Flander L, Katina K. Sourdough and cereal fermentation in a nutritional perspective. Food Microbiol 2009;26(7):693-9. [PubMed]
3. Magnusson J, Schnürer J. Lactobacillus coryniformis subsp. coryniformis strain Si3 produces a broad-spectrum proteinaceous antifungal compound. Appl Environ Microbiol 2001;67(1):1-5. [PubMed]
4. Magnusson J, Strom K, Roos S, Sjogren J, Schnürer J. Broad and complex antifungal activity among environmental isolates of lactic acid bacteria. FEMS Microbiol Lett 2003;219(1):129-35. [PubMed]
5. Gourama H, Bullerman LB. Inhibition of growth and aflatoxin production of Aspergillus flavus by Lactobacillus species. J Food Protect 1995;58(11):1249-56. [Article]
6. Simsek O, Hilmi Con A, Tulumoglu S. Isolating lactic starter cultures with antimicrobial activity for sourdough processes. Food Control 2006;17(4):263-70. [Article]
7. Mentes O, Ercan R, Akcelik M. Inhibitor activities of two lactobacillus strains, isolated from sourdough, against rope-forming bacillus strains. Food Control 2007;18(4):359-63. [Article]
8. Corsetti A, Settanni L, Braga TM, Silva Lopes MF, Suzzi G. An investigation of the bacteriocinogenic potential of lactic acid bacteria associated with wheat (Triticum durum) kernels and non-conventional flours. LWT-Food Sci Technol 2008;41(7):1173-82. [Article]
9. Cizeikiene D, Juodeikiene G, Paskericius A, Bartkiene E. Antimicrobial activity of lactic acid bacteria against pathogenic and spoilage microorganism isolated from food and their control in wheat bread. Food Control 2013;31(2):539-45. [Article]
10. AACC international; American association of cereal chemists. 11th ed. St Paul: 2010. AACC methods 46-30.
11. Zannini E, Garofalo C, Aquilanti L, Santarelli S, Silvestri G, Clementic F. Microbiological and technological characterization of sourdoughs destined for bread-making with barley flour. Food Microbiol 2009;26(7):744-53. [PubMed]
12. Katina K, Sauri M, Alakomi HL, Sandholm TM. Potential of lactic acid bacteria to inhibit rope spoilage in wheat sourdough bread. LWT- Food Sci Technol 2002;35(1):38-45. [Article]
13. Zhang J, Liu W, Sun Z, Bao Q, Wang F, Yu J, Chen W, Zhang H. Diversity of lactic acid bacteria and yeasts in traditional sourdoughs collected from western region in inner Mongolia of China. Food Control 2011;22(5):767-74. [Article]
14. Ferchichi M, Valcheva R, Pervost H, Onno B, Dousset X. Molecular identification of the microbiota of French sourdough using temporal temperature gradient gel electrophoresis. Food Microbiol 2007;24(7-8):678-86. [PubMed]
15. Gulahmadov SG, Abdullaeva NF, Guseinova NF, Kuliev AA, Ivanova IV, Dalgalarondo M, Chobert JM, Haertlee T. Isolation and characterization of bacteriocin-like inhibitory substances from lactic acid bacteria isolated from Azerbaijan cheeses. Appl Biochem Microbiol 2009;45(3):266-71. [Article]
16. Jorgensen JH, Ferraro MJ. Antimicrobial susceptibility testing: a review of general principles and contemporary practices. Clin Infec 2009;49(11):1749-55. [PubMed]
17. Lavermicocca P, Valerio F, Visconti A. Antifungal activity of phenyllactic acid against molds isolated from bakery products. Appl Environ Microbiol 2003;69(1):634-40. [PubMed]
18. Wang H, Yan Y, Wang J, Zhang H, Qi W. Production and characterization of antifungal compounds produced by Lactobacillus plantarum IMAU10014. Plos One 2012;7(1):1-7. [Article]
19. Lattanzi A, Minervini F, Di Cagno R, Diviccaro A, Antonielli L, Cardinali G, Cappelle S, De Angelis M, Gobbetti M. The lactic acid bacteria and yeast microbiota of eighteen sourdoughs used for the manufacture of traditional Italian sweet leavened baked goods. Int J Food Microbiol 2013;163(2):71-9. [PubMed]
20. Robert H, Gabriel V, Fontagné-Faucher C. Biodiversity of lactic acid bacteria in French wheat sourdough as determined by molecular characterization using species-specific PCR. Int J Food Microbiol 2009;135(1):53-9. [PubMed]
21. De Vuyst L, Schrijvers V, Paramithiotis S, Hoste B, Vancanneyt M, Swings J, Kalantzopoulos G, Tsakalidou E, Messens W. The biodiversity of lactic acid bacteria in Greek traditional wheat sourdoughs is reflected in both composition and metabolite formation. Appl Environ Microbiol 2002;68(12):6059-69. [PubMed]
22. Lonner C, Welander T, Malin N, Dostalek M. The microflora in a sourdough started spontaneously on typical Swedish rye meal. Food Microbiol 1986;3(1):3-12. [Article]
23. Gobbetti M. The sourdough microflora: interactions of lactic acid bacteria and yeasts. Trends Food Sci Tech 1998;9(7):267-74. [Article]
24. Divya JB, Varsha KK, Nampoothiri KM. Newly isolated lactic acid bacteria with probiotic features for potential application in food industry. Appl Biochem Biotechnol 2012;167(5):1314-24. [PubMed]
25. Harris LJ, Daeschel MA, Stiles ME, Klaenhammer TR. Antimicrobial activity of lactic acid bacteria against Listeria monocytogenes. J Food Protect 1989;4(6):384-7. [Article]
26. Hashium AJ, Hamza SJ, Hussein N. Antimicrobial activity of bacteriocin produced by Weissella cibaria NRIC0136. Al-Kufa J Biol 2010;2(1):1-10. [Article]
27. Li D, Ni K, Pang H, Wang Y, Cai1 Y, Jin Q. Identification and antimicrobial activity detection of lactic acid bacteria isolated from corn Stover silage. Asian Australas J Anim Sci 2015;28(5):620-31. [PubMed]
28. Elavarasi V, Pugazhendhi A, Poornima Priyadharsani TK, Valsala H, Thamaraiselvi K. Screening and characterization of Weissella cibaria isolated from food source for probiotic properties. Int J Comput Appl 2014;36(1):29-32. [Article]
29. Tabatabaei Yazdi F, Vasiee AR, Alizadeh Behbahani B, Mortazavi SA. Diversity of lactic acid bacteria communities in “Ash kardeh" with using 16s rRNA gene sequence analysis and antimicrobial activity evaluation of like-bacteriocin compounds. Iranian J Food Sci Technol 2015;13(53):1-14. [in Persian] [Article]
30. Nghe D, Nguyen T. Characterization of antimicrobial activities of Pediococcus pentosaceus Vtcc-B-601. Appl Pharma Sci 2014;4(5): 061-4. [Article]
31. Tofangsazan F, Shahidi F, Mortazavi SA, Milani E, Eshaghi Z. Investigation of antibacterial activity of lactic acid bacteria isolated from traditional kordish cheese in comparison with commercial strains. Iran J Med Microbiol 2013;7(3):34-41. [in Persian] [Article]
32. Lan W, Chen Y, Wu H, Yanagida F. Bio-protective potential of lactic acid bacteria isolated from fermented wax gourd. Folia Microbiol 2012;57(2):99-105. [PubMed]
33. Belkacem-Hanfi N, Fhoula I, Semmar N, Guesmi A, Perraud-Gaime I, Ouzari HI, Boudabous A, Roussos S. Lactic acid bacteria against postharvest molds and ochratoxin A isolated from stored wheat. Biol Control 2014;76:52-9. [Article]
34. Ndagano D, Lamoureux T, Dortu C, Vandermoten S, Thonart P. Antifungal activity of 2 lactic acid bacteria of the Weissella genus isolated from food. J Food Sci 2011;76(6):305-11. [PubMed]
35. Valerio F, Favilla M, De Bellis P, Sisto A, de Candia S, Lavermicocca P. Antifungal activity of strains of lactic acid bacteria isolated from a semolina ecosystem against Penicillium roqueforti, Aspergillus niger and Endomyces fibuliger contaminating bakery products. Syst Appl Microbiol 2009;32(6):438-48. [PubMed]
36. Khorasanchi N, Peighambardoust SH, Hejazi MA, Raafat SA. Effect of freezing and freeze-drying process on the survival of sourdough lactic acid bacteria. Food Res 2011;1(2):247-55. [in Persian] [Article]
37. Sadeghi A, Raeisi M, Ebrahimi M, Sadeghi B. Antifungal activity of Pediococcus pentosaceus isolated from whole barley sourdough. J Food Qual Hazards Control 2016;3(1):30-6. [Article]
38. Shah N, Patel A, Ambalam P, Holst O, Ljungh A, Prajapati J. Determination of an antimicrobial activity of Weissella confusa, Lactobacillus fermentum, and Lactobacillus plantarum against clinical pathogenic strains of Escherichia coli and Staphylococcus aureus in coculture. Ann Microbiol 2016;66(3):1137-43. [Article]
39. Im H, Moon JK, Kim WS. Antibacterial activity of supernatant obtained from Weissella koreensis and Lactobacillus sakei on the growth of pathogenic bacteria. Korean J Agric Sci 2016;43(3):415-23. [Article]
40. Kaur R, Tiwari SK. Isolation, identification and characterization of Pediococcus pentosaceus LB44 and Weissella confusa LM85 for the presence of bacteriocin-like inhibitory substances (BLIS). Microbiol 2016;85(5):540-7. [Article]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA code


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Khashaie M, Ebrahimi M, Sadeghi A. Investigating of the antimicrobial effects of isolated Weissella cibaria and its cell free culture filtrate obtained from different growth phases. Iran J Med Microbiol. 2017; 11 (2) :42-52
URL: http://ijmm.ir/article-1-605-fa.html

خشایی مریم، ابراهیمی مریم، صادقی علیرضا. بررسی اثرات ضد میکروبی جدایه ویسلا سیباریا و پالیده‌های حاصل از فازهای مختلف رشد آن . مجله میکروب شناسی پزشکی ایران. 1396; 11 (2) :42-52

URL: http://ijmm.ir/article-1-605-fa.htmlسال 11، شماره 2 - ( خرداد - تیر 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله میکروب شناسی پزشکی ایران Iranian Journal of Medical Microbiology
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 31 queries by YEKTAWEB 3731